Dioxiner

Kontaktperson vid IMM: Professor Annika Hanberg
Kontaktperson vid IMM: Professor Helen Håkansson

Bakgrund

Dioxiner är ett samlingsnamn för en stor grupp av ämnen med liknande kemiska och toxikologiska egenskaper. Till dioxinerna räknas polyklorerade dibenso-para-dioxiner (PCDD) och polyklorerade dibensofuraner (PCDF). Vissa polyklorerade bifenyler (PCB) har liknade egenskaper och kallas för dioxinlika PCB medan övriga PCB kallas för icke dioxinlika. För ytterligare information om icke dioxin-lika PCB, se PCB.

PCDD och PCDF har aldrig tillverkats kommersiellt, utan bildas som föroreningar vid tillverkning och användning av andra kemikalier. De bildas också vid förbränningsprocesser och vid produktion av järn och stål. Områden där man tidigare blekt papper med klor eller haft verksamhet med träimpregnering med klorfenol eller kloralkali-produktion kan fortfarande vara kraftigt förorenade med dioxinlika ämnen.

Det finns 75 PCDD, 135 PCDF och 209 PCB varav en minoritet är dioxinlika. Den mest toxiska och bäst studerade dioxinen är TCDD (2,3,7,8-tetraklordibenso-p-dioxin). För att kunna bedöma den totala effekten av alla dioxinlika ämnen som finns i miljön används ett ekvivaleringsverktyg där den samlade dioxinlika effekten uttrycks i dioxinekvivalenter (TEQ). Alla dioxinlika föreningar som ingår har tilldelats en faktor som anger vilken "styrka" de har i förhållande till TCDD, så kallade toxiska ekvivaleringsfaktorer (TEF). Tillsammans med koncentrationen för enskilda föreningar eller för olika föreningar i en blandning användas TEF för att beräkna den totala toxiska ekvivalensen (TEQ), vilket motsvarar den koncentration av TCDD som skulle ge upphov till samma effektnivå.

Exponering

Människor får främst i sig dioxiner och PCB via livsmedel som fisk, kött, mjölk och ägg. Intag via maten står för mer än 90 procent av det totala intaget. Ammade spädbarn är den grupp som har det största intaget per kilo kroppsvikt. Halten av dioxin och PCB i modersmjölk har sjunkit stadigt i Sverige sedan början av 1970-talet. Det livsmedel som har högst koncentration av dioxiner och PCB är vildfångad fet fisk från Östersjön, Vänern och Vättern. Halterna av dioxiner och PCB i livsmedel har minskat tydligt sedan år 1999.

I genomsnitt är intaget av dioxinlika ämnen hos vuxna i den svenska befolkningen cirka 0,6 pg TEQ/kg/dag. Barn har ett högre intag än vuxna. Personer som äter mycket fet fisk från förorenade områden kan få i sig upp till dubbelt så mycket och ammade spädbarn har ett flera gånger högre intag.

Hälsoeffekter

De effekter som i djurförsök kopplats till exponering för låga doser av dioxinlika ämnen är framförallt fortplantnings- och utvecklingsstörningar samt försämrat immunförsvar. Liknande effekter har även observerats hos barn som exponerats under foster- och nyföddhetsperioden, till exempel låg födelsevikt, svårigheter med inlärning och motorik, ökad infektionskänslighet och negativa effekter på tandutvecklingen. Även förekomsten av färre och mindre rörliga spermier har knutits till exponering för dioxinlika ämnen tidigt i livet.

Hos äldre har man i befolkningsstudier kunnat visa samband mellan exponering för dioxinlika ämnen och PCB och ökad risk för åderförkalkning, högt blodtryck och förhöjda kolesterolnivåer samt insjuknande i hjärt-kärlsjukdom. Dioxin är även klassat som cancerframkallande av International Agency for Reasearch on Cancer (IARC).

Dioxinlika ämnen hör till gruppen hormonstörande ämnen och antas utöva centrala delar av sin toxicitet genom att via Ah-receptorn störa hormonella och metabola regleringssystem för cellers tillväxt, utveckling och funktion. Exempel på påverkade regleringssystem är könshormoner, tillväxtfaktorer, sköldkörtelhormon (tyroxin) och retinoider (vitamin A).

Riskbedömning och riktvärden

Baserat på resultat från djurförsök, som till viss del även stöds av studier på människor, har EU bedömt att det tolerabla dagliga intaget (TDI) av dioxinlika ämnen ärr 2 pg TEQ/kg (1 pg = 10-12 g). Vid denna eller lägre exponeringsnivå anses risken för att foster ska kunna ta skada som försumbar. Eftersom det genomsnittliga dagliga intaget av dioxiner för vuxna i Sverige är 0,6 pg TEQ/kg bedöms risken för huvuddelen av befolkningen som liten. Samtidigt är säkerhetsmarginalen i stort sett obefintlig. Livsmedelsverkets senaste intagsberäkning från år 2005 visade att 5-10 procent av kvinnor i barnafödande ålder har ett intag som ligger över TDI. Under de första barnaåren ligger dessutom exponeringen betydligt över riktvärdet.

En riskbedömning från USA år 2012 kom till slutsatsen att TDI bör vara 0,7 pg/kg för att undvika försämringar i spermiekvalitet och hormonpåverkan, vilket ytterligare visar att säkerhetsmarginalen i den svenska befolkningen är mycket liten eller obefintlig trots minskad exponering.

Reglering

Sverige har permanent undantag från EU:s gränsvärden för dioxinlika ämnen i fisk. Maximalt tillåtna halter i övriga livsmedel gäller dock och för barnmat är gränsen 0,2 pg TEQ/g.

Livsmedelsverket utarbetat kostråd för att reglera intaget av fet fisk från förorenade vatten så att dioxin-exponeringen hos grupper med högt intag av sådan fisk minskar samtidigt som de nyttiga egenskaperna hos fisk som livsmedel tillvaratas. För att undvika en varaktigt hög exponering för dioxinlika ämnen rekommenderar Livsmedelsverket barn och kvinnor i barnafödande ålder att inte äta strömming och lax från Östersjön oftare än 2–3 gånger per år. Män och äldre kvinnor kan äta dessa fiskar en gång i veckan.

Åtgärder för att minska spridningen av dioxiner och dioxinlika ämnen ingår i Stockholmskonventionen om persistenta organiska miljöföroreningar. Minskning av dioxiner och dioxin-lika PCB i livsmedel är också ett högprioriterat område bland annat inom miljömålet Giftfri miljö.

Mer information

Ahlborg UG, Håkansson H, Waern F, Hanberg A (1988) Nordisk dioxinriskbedömning. Nordiska ministerrådet 

Ankarberg E, Aune M, Concha G, Darnerud PO, Glynn A, Lignell S, Törnkvist A. Riskvärdering av persistenta klorerade och bromerade miljöföroreningar i livsmedel. Livsmedelsverkets rapportserie, 9 (2007). Tillgängliga via livsmedelsverkets hemsida, http://www.livsmedelsverket.se/

Ankarberg E, Petersson-Grawé K. Intagsberäkningar av dioxin (PCDD/PCDF), dioxinlika PCBer och metylkvicksilver via livsmedel. Livsmedelsverkets rapportserie, 25 (2005). Tillgängliga via livsmedelsverkets hemsida, http://www.livsmedelsverket.se/

Bergkvist C, Öberg M, Appelgen M, Becker W, Aune M, Ankarberg E, Berglund M, Håkansson H. Exposure to dioxin-like pollutants via different food commodities in Swedish children and young adults. Food Chem Toxicol (2008), doi: 10.1016/j.fct.2008.07.029

Bergkvist C, Håkansson H, Berglund M. Att väga nytta mot risk med fisk. Formas fokuserar

nr 20; Sjömatsboken. Formas; 2013. In press.

EU (2000) Opinion of the SCF on the risk assessment of dioxins and dioxin-like PCBs in food. Tillgänglig via EUs hemsida, http://europa.eu/

EU (2001) Community strategy for dioxins, furans and polychlorinated biphenyls. Tillgänglig via EUs hemsida, http://europa.eu/

EU (2001) Rådets förordning om fastställande av högsta tillåtna halt för vissa främmande ämnen i livsmedel. Tillgänglig via EUs hemsida: http://europa.eu/

Hanberg A, Öberg M, Sand S, Darnerud PO, Glynn A. Risk assessment of non-developmental health effects of polychlorinated dibenzo-p-dioxins, polychlorinated dibenzofurans and dioxin-like polychlorinated biphenyls in food. Livsmedelsverkets rapportserie, 11 (2007) Tillgänglig via livsmedelsverkets hemsida, http://www.livsmedelsverket.se/

International Agency for Research on Cancer (IARC), http://www.iarc.fr/

Lignell S, Aune M, Darnerud PO, Cnattingius S, Glynn A. Persistent organochlorine and organobromaine compounds in mother´s milk from Sweden 1996-2006: Compound-specific temporal trends. Environmental Research. 2009;109:760-7.

Livsmedelsverket. Market Basket 2010 – chemical analysis, exposure estimation and healthrelated assessment of nutrients and toxic compounds in Swedish food baskets. Rapport nr 7/2012.

Livsmedelsverkets kostråd. Tillgängliga via livsmedelsverkets hemsida, http://www.livsmedelsverket.se/

Miljöhälsorapport 2005, Socialstyrelsen

Miljöhälsorapport 2009, Socialstyrelsen

Miljömålsportalen

Norén K, Meironyté D. Certain organochlorine and organobromine contaminants in Swedish human milk in perspective of past 20 30 years. Chemospere 40 (2000)

NV rapport 5635. Hälsorelaterad miljöövervakning mätningar av miljöns effekter på människors hälsa. Naturvårdsverket, rapport 5635 (2007). Tillgängliga via Naturvårdsverkets hemsida, www.naturvardsverket.se

NV rapport 5736. Oavsiktligt bildade ämnens hälso- och miljöegenskaper. En kunskapsöversikt. Naturvårdsverket, rapport 5736 (2007). Tillgängliga via Naturvårdsverkets hemsida, www.naturvardsverket.se

Stockholmskonventionen (POPs)

USEPA (2012) 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD); CASRN 1746-01-6 http://www.epa.gov/iris/subst/1024.htm

US EPA EPA’s Reanalysis of Key Issues Related to Dioxin Toxicity and Response to NAS Comments Volume 1. EPA/600/R-10/038F. U.S. Environmental Protection Agency; 2012.

Van den Berg M, Birnbaum LS, Denison M, De Vito M, Farland W, Feeley M, Fiedler H, Hakansson H, Hanberg A, Haws L, Rose M, Safe S, Schrenk D, Tohyama C, Tritscher A, Tuomisto J, Tysklind M, Walker N, Peterson RE. Review: The 2005 World Health Organization Reevaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-Like Compounds. Tox Sci 93(2), 223-241 (2006)

WHO (1998) Assessment of the health risk of dioxins: re-evaluation of the tolerable daily intake (TDI). Tillgänglig via WHOs hemsida, www.who.int/en/