Långvarig amning minskar risken för typ 1-diabetes hos barn

Kan kosten påverka risken att barn utvecklar typ 1 diabetes? Detta har diskuterats i decennier men vad visar egentligen den vetenskapliga litteraturen? För att besvara frågan har vi gått igenom och vägt samman resultat från samtliga svenska och internationella studier kring kost och risken för typ 1 diabetes. Det är första gången en sådan genomgång görs.

Minskad risk för typ 1-diabetes

Sammantaget fanns 96 relevanta studier som publicerats till om med år 2020 . När resultaten vägdes samman fann vi starkt stöd (evidensstyrka) för att risken för typ 1-diabetes är lägre hos barn som ammas längre (mer än sex månader) och som introduceras till gluten, komjölk och frukt senare (se figur). Det fanns också stöd för att barn som konsumerade mer komjölk, kött och kolhydrater har ökad risk att utveckla typ 1-diabetes, här var dock den vetenskapliga säkerheten lägre.

Tabell över sammanvägda relativa risker (med 95 procents konfidensintervall) för typ 1-diabetes i relation till olika kostfaktorer i spädbarnsåldern eller barndomen.
Sammanvägda relativa risker (med 95 procents konfidensintervall) för typ 1-diabetes i relation till olika kostfaktorer i spädbarnsåldern eller barndomen.

"Vår genomgång tyder på att amning och senare introduktion av vissa livsmedel kan minska barns risk för typ 1-diabetes. Samtidigt måste man komma ihåg att diabetes sannolikt uppstår genom ett komplext samspel mellan arv och miljö och i dagsläget finns inget känt sätt att förhindra att sjukdomen bryter ut" 

Anna-Maria Lampousi, doktorand och studiens försteförfattare

Anna-Maria Lampousi
Anna-Maria Lampousi, doktorand vid institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet. Foto: Stefan Zimmerman

Fler studier behövs

Flera andra kostfaktorer kopplade till typ 1-diabetesrisk men här var osäkerheten stor och fler studier behövs. Moderns kost under graviditeten tycks inte ha betydelse för barns diabetesrisk. Sammantaget tyder den befintliga forskningen på att kosten under första levnadsåret kan ha betydelse för barns risk att drabbas av typ 1-diabetes. Det vetenskapliga underlaget är dock fortfarande begränsat och det finns ett stort behov av fler, högkvalitativa studier på området.

Läs artikeln i sin helhet här: 
“Dietary factors and risk of islet autoimmunity and type 1 diabetes: a systematic review and meta-analysis”, Anna-Maria Lampousi, Sofia Carlsson, Josefin E. Löfvenborg. EBioMedicine, online 14 oktober 2021, doi:10.1016/j.ebiom.2021.103633.

Miranda Beck
2023-10-13