Studieupplägg

Syftet med ESTRID-studien är att studera hur levnadsvanor och ärftlighet påverkar risken för LADA jämfört med typ 2-diabetes. Projektet förväntas även ge ny kunskap om samspelet mellan gener och livsstil vid utvecklingen av typ 2-diabetes. 

Det har visat sig att många vuxna med vad som tidigare skulle ha klassificerats som typ 2-diabetes, i själva verket har en diabetesform som liknar typ 1-diabetes. Denna diabetesform har fått namnet LADA (latent autoimmune diabetes in adults). Varför vissa drabbas av LADA och andra av typ 2-diabetes vet man idag mycket lite om.

ANDIS - Alla nya diabetiker i Skåne

År 2008 startades ett nytt diabetesregister i Skåne kallat ANDIS (Alla nya diabetiker i Skåne). Målsättningen är att registrera alla nya fall av diabetes i Skåne och i detalj beskriva det spektrum av undergrupper som diabetes omfattar. Genom att göra det hoppas man på att bättre kunna diagnostisera och behandla olika typer av diabetes. Under 2012 startades ett liknande diabetesregister i Uppsala, ANDiU (Alla nya diabetiker i Uppsala). ANDIS och ANDiU drivs av Lunds Universitets Diabetescenter respektive Uppsala Universitet. Patienterna i ANDIS och ANDiU utgör grunden för ESTRID-studien.

Frågeformuläret

Eftersom så pass lite är känt om vilka faktorer som påverkar risken för LADA frågar vi i ESTRID-formuläret om en rad olika levnadsvanor och hälsotillstånd som skulle kunna vara av betydelse. Vi vill bl.a. ta reda på om kända riskfaktorer för typ 2-diabetes såsom övervikt, stillasittande och rökning också påverkar risken för LADA. Vi är även intresserade av att studera betydelsen av allergier, infektioner, vaccinationer och matvanor samt hur levnadsvanor i kombination med ärftlighet påverkar risken för LADA och typ 2-diabetes.

Studiedesign

ESTRID-studien startade 2010. Det är en fall-kontrollstudie, vilket innebär att patienterna som studeras jämförs med kontroller utan diabetes. Vi bjuder in alla personer med LADA som registreras i ANDIS och sedan 2012 även alla personer med LADA som registreras i ANDiU. Dessutom bjuder vi för varje person med LADA in fyra personer med typ 2-diabetes från ANDIS- respektive ANDiU-registren samt sex slumpvis utvalda personer ur befolkningen som fungerar som kontroller. Utan dessa kontrollpersoner kan vi inte ta reda på om och hur levnadsvanorna skiljer sig åt mellan personer som utvecklat diabetes och personer som inte gjort det. Alla som väljer att delta i studien får besvara ett frågeformulär där ärftlighet och levnadsvanor kartläggs. Vår målsättning är att sammanlagt inkludera drygt 3000 personer med diabetes i studien och lika många kontrollpersoner.

I figuren nedan kan du se hur många personer som deltagit i ESTRID sedan starten i september 2010. Hittills har mer än 5600 personer bidragit till studien. Av dessa har mer än 3000 personer diabetes och mer än 2600 är kontrollpersoner utan diabetes. Andelen av de tillfrågade med diabetes som svarar på frågeformuläret är närmare 80% och drygt 60% av de tillfrågade kontrollpersonerna, vilket vi ser som ett mycket gott resultat! Bland deltagarna är 53% män och 47% kvinnor.

Fall-kontroll studien ESTRID deltagare 2023

Översättning

För den som önskar finns möjlighet att besvara enkäten på arabiska eller serbokroatiska. Dessa språk är efter svenska de vanligaste modersmålen i Skåne.

Miranda Beck
2024-01-22