Nya insikter om typ 1-diabetes hos vuxna

Att ha en förstagradssläkting med sjukdomen ökar avsevärt risken för att utveckla typ 1-diabetes som vuxen, och risken är högre om släktingen utvecklade diabetes tidigt.

Typ 1-diabetes (T1D), en kronisk sjukdom som drabbar miljontals unga människor världen över, är inte begränsad till barndomen. Upp till hälften av alla fall diagnostiseras i vuxen ålder, och det finns ett behov av att förstå de faktorer som bidrar till utvecklingen av T1D hos vuxna.

I en omfattande kohortstudie som genomfördes av forskare vid Karolinska Institutet, undersöktes de familjära och ärftliga aspekterna av T1D i olika åldersgrupper. Forskarna analyserade data från mer än 2,9 miljoner personer födda mellan 1982 och 2010, med hjälp av länkningar till familjemedlemmar via register.

Studien visade att en förstagradssläkting med T1D avsevärt ökade risken för att utveckla sjukdomen, med högre riskkvoter för T1D som debuterar i barndomen jämfört med T1D som debuterar i vuxen ålder. Intressant nog var risken lägre om släktingen utvecklade T1D i vuxen ålder snarare än i barndomen.

Forskningen visade också att T1D med debut i vuxen ålder hade svagare familjär aggregering och lägre ärftlighet jämfört med T1D med debut i barndomen. Detta tyder på att miljöfaktorer har större betydelse för utvecklingen av T1D i vuxen ålder, vilket understryker vikten av att identifiera och åtgärda dessa faktorer.

Resultaten understryker komplexiteten i T1D-etiologin och behovet av riktade insatser för att minska miljörelaterade riskfaktorer, särskilt hos vuxna som löper risk att utveckla sjukdomen.

Försteförfattare till den nya studien är Yuxia Wei, doktorand i ESTRID-gruppen.

Publikation

Familial aggregation and heritability of childhood-onset and adult-onset type 1 diabetes: a Swedish register-based cohort study.
Wei Y, Liu S, Andersson T, Feychting M, Kuja-Halkola R, Carlsson S
Lancet Diabetes Endocrinol 2024 Mar;():

Miranda Beck
2024-04-12