Ny artikel sammanfattar kunskapsläget kring LADA och typ 2-diabetes

En översiktsartikel som sammanfattar kunskapsläget kring betydelsen av miljöfaktorer och genetiska faktorer i utvecklingen av LADA har nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Frontiers in Physiology. Författare Sofia Carlsson, huvudansvarig forskare i ESTRID-studien, reder ut likheter och skillnader mellan LADA och typ 2-diabetes men även likheter mellan LADA och typ 1-diabetes.

Det är tydligt att det finns genetiska likheter mellan LADA (Latent autoimmune diabetes in adults) och typ 1-diabetes. Båda sjukdomarna kännetecknas av genetiska varianter som bidrar till en autoimmun process som resulterar i brist på insulin på grund av att de insulinproducerande cellerna förstörs. Samtidigt delar LADA och typ 2-diabetes riskfaktorer kopplade till livsstil så som fysisk inaktivitet, rökning och övervikt.

Trots en ökad medvetenhet om mångfalden inom diabetes är kunskapen om vad som förorsakar olika varianter av diabetes och vad som får sjukdomen att bryta ut begränsad. Framförallt behövs mer forskning om livsstilsfaktorer i förhållande till risk för LADA. I dagsläget är det främst ESTRID-studien och den norska HUNT-studien som bidragit med kunskap kring riskfaktorer för LADA eftersom dessa studier samlar in information om deltagarnas livsstil innan diagnos. Det behövs dock fler studier inom området för att få säkrare resultat.

För att effektivt kunna förebygga LADA krävs förståelse för hur komplexa mekanismer som involverar både gener och livsstilsfaktorer kan leda till sjukdomen. Detta är viktig forskning inför framtiden då en mer nyanserad klassificering av olika diabetestyper ger förutsättningar till att bättre kunna förebygga och behandla sjukdomen.

Läs hela artikeln här: Etiology and Pathogenesis of Latent Autoimmune Diabetes in Adults (LADA) Compared to Type 2 Diabetes.

Miranda Beck
2023-10-13