Ökad vikt förklarar inte hela sambandet mellan sötade drycker och diabetes

En ny studie av doktoranden Josefin Löfvenborg visar att sambandet mellan intag av sötade drycker och diabetes inte bara beror på att konsumtionen kan bidra till övervikt och fetma, utan att även andra mekanismer är involverade. Våra gener verkar också bidra till hur sötade drycker påverkar risken för LADA och typ 2-diabetes.

Det är känt sedan tidigare att vissa gener är kopplade till ökad risk för diabetes. Josefin har tidigare visat på ett samband mellan intag av sötade drycker och risk för LADA (latent autoimmune diabetes in adults) och typ 2-diabetes och i den nya studien tar hon detta ett steg längre och tittar på om detta samband ser olika ut beroende på om man är bärare av riskvarianter av vissa gener eller inte.

I ESTRID-formuläret får deltagarna svara på en mängd olika frågor som rör tänkbara riskfaktorer för diabetes, bl.a. kost- och dryckesvanor, längd och vikt. Det är dessa frågor, tillsammans med genetisk information insamlat bl.a. genom ANDIS-registret (Alla Nya Diabetiker i Skåne) som ligger till grund för den nya studien.

Resultaten av studien bekräftar sambandet mellan riskvarianter av olika gener och LADA respektive typ 2-diabetes. Man kunde dock inte se någon förstärkt effekt på risken för LADA eller typ 2-diabetes vid intag av sötade drycker bland dem som var bärare av genvarianter kopplade till högre risk för autoimmunitet respektive övervikt/fetma. Däremot sågs en ökad risk i relation till konsumtion av sötade drycker bland dem som var bärare av lågrisk-varianter av samma gener. Denna skillnad var tydligast för olika varianter av HLA-gener och risken för LADA.

Ytterligare analyser visade att sötade dryckers samband med LADA och typ 2-diabetes delvis tycks bero på att konsumtionen kan inverka negativt på kroppsvikten. Detta är dock inte hela förklaringen. Därför finns det troligtvis andra mekanismer som är av betydelse för att helt förstå hur sambandet ser ut. En möjlig förklaring kan vara att intag av sötade drycker påverkar insulinkänsligheten negativt.

Läs hela artikeln här: Genotypes of HLA, TCF7L2, and FTO as potential modifiers of the association between sweetened beverage consumption and risk of LADA and type 2 diabetes

Miranda Beck
2023-10-13