Skip to main content

KI som remissinstans

Karolinska Institutet besvarar remisser i form av betänkanden och skrivelser. Regeringen tillsätter i många frågor en utredning vars slutsatser och förslag presenteras i en rapport, ett betänkande, i regel i serien Statens Offentliga Utredningar (SOU). Ett förslag kan också utarbetas inom ett departement och presenteras då vanligen som en rapport inom Departementsserien (Ds). Även utredningar inom Högskoleverket kan bli föremål för remisser.

Innan regeringen tar ställning till ett utredningsförslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer och kommuner. Om flertalet remissinstanser är negativa kan beslutet bli att inte gå vidare i frågan, eller att försöka finna andra lösningar än de utredningen föreslår.

Behandling inom KI

I egenskap av statlig myndighet anmodas KI i vissa fall att besvara översänd remiss. I andra fall har KI möjlighet att lämna synpunkter. I allmänhet överlämnas dessa remisser till en eller flera av KI:s tre styrelser eller till en tjänsteman inom KI:s administration att utarbeta förslag till yttrande.

Styrelserna utser arbetsgrupper som avger förslag till yttrande. I arbetsgrupperna ingår ofta även ledamöter utanför styrelserna med relevant kunskap i respektive ämne. Styrelserna tar ställning till arbetsgruppens förslag till yttrande och efter beslut av rektor sänds KI:s yttrande till remitterande myndighet: Departement, Högskoleverket eller annat organ.

Här nedan finns ett urval av remissvar från KI:

Remissvar 2020

Remissvar 2019

Remissvar 2018

Remissvar 2017

Remissvar 2016

Remissvar 2015

Remissvar 2014

 

Tidigare remissvar

 

För tidigare remissvar, kontakta registrator.

 

Telefon:08-524 865 95

Fax:08-31 11 01

E-post:registrator@ki.se

Adress:Karolinska Institutet
171 77 Stockholm

Besöksadress:Nobels väg 5, Solna

Öppettider:

Måndag-torsdag: 9.00-11.30 och 13.00-15.30
Fredag: 9.00-11.30 och 13.00-15.00