Styrning och resultat

Karolinska Institutets (KIs) verksamhet är styrd av lagar, förordningar och regleringsbrev som är beslutade av riksdag och regering. Resultatet av verksamheten beskrivs årligen i en årsredovisning.

Styrning

Lagar och förordningar

KI är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av de lagar och förordningar som styr svensk offentlig förvaltning. De centrala är högskolelagen, högskoleförordningen och myndighetsförordningen.

Högskolelag (1992:1434), Riksdagen

Högskoleförordning (1993:100), Riksdagen

Myndighetförordning (2007:515), Riksdagen

Regleringsbrev

Regeringen beslutar vad som ska gälla under ett budgetår via s.k. regleringsbrev. Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor. I regleringsbreven finns särskilda uppdrag och krav på återrapportering.

Regleringsbrev för budgetåret 2024: Karolinska institutet, ESV

Regleringsbrev för budgetåret 2024: Universitet och högskolor, ESV 

Föreskrifter, riktlinjer och anvisningar

Förutom lagar och förordningar finns vissa myndighetsföreskrifter och ett antal interna styrdokument som också styr verksamheten såsom föreskrifter, riktlinjer, policy, strategi, handlingsplan och anvisningar.

Föreskrifter, riktlinjer och anvisningar inom Karolinska Institutet.

Budgetunderlag

Varje år lämnas också ett budgetunderlag till regeringen. Budgetunderlaget ska innehålla verksamhetens intäkter och kostnader samt en bedömning av KI:s ekonomiska utveckling och strategiska utmaningar för den period som underlaget avser.

Budgetunderlag 2025-2027

Budgetunderlag 2024-2026

Budgetunderlag 2023-2025

Resultat

Statistik och nyckeltal från KIs verksamhetsår 2023. 

Årsredovisningar

KI lämnar varje år en årsredovisning till regeringen, som visar föregående års räkenskaper och förvaltning. Årsredovisningen beslutas av styrelsen (konsistoriet) och ger en bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och KIs ekonomiska ställning.
 

Årsredovisning 2023

Financial summary 2023

Årsredovisning 2022

Årsredovisning 2021
 

Arkiv och registratur

För att få tag på äldre upplagor var vänlig kontakta KIs registrator.