Forskarnätverket Hälsomått och Ekonomisk Utvärdering

Forskarnätverket Hälsomått och Ekonomisk Utvärdering tillhör Centrum för hälso- och sjukvårdsetik vid institutionen LIME. Hälsoekonomi kan definieras som tillämpningen av ekonomiska teorier och metoder på hälsa och hälso- och sjukvård. Hälsoekonomi och etik har mycket gemensamt särskilt vad gäller värderingar av hälsa och ohälsa samt prioriteringar inom hälso- och sjukvården.

Hälsan och dess värde är ett område inom hälsoekonomi som bland annat omfattar upplevd hälsa, hälsoindex samt värdet av ett liv och är ett viktigt underlag för styrning av vården och utvärdering av dess utfall. Ett annat område är hälsans bestämningsfaktorer.

Forskarnätverket Hälsomått och Ekonomisk Utvärdering bedriver forskning kring patientrapporterade hälsomått (PROMs) – hälsorelaterad livskvalitet – med fokus på mätning och värdering av hälsa bland vuxna och bland barn och ungdomar samt studier kring hälsans bestämningsfaktorer och ojämlikhet i hälsa. Vi använder både kvantitativa och kvalitativa metoder. Vi har ett nära samarbete med forskargruppen Equity and Health Policy Research Group vid institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet.

Vi har ett kontinuerligt samarbete med Region Stockholm genom enheten för hälsoekonomi inom Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning (CHIS).

Mimmi Åström och Sun Sun.
Mimmi Åström och Sun Sun.

Forskarnätverkets medlemmar

Forskarnätverket Hälsomått och Ekonomisk Utvärdering leds av Mimmi Åström, Karolinska Institutet och Sun Sun, Karolinska Institutet och Umeå Universitet.

Mimmi Åström, mimmi.astrom@ki.se
Sun Sun, sun.sun@umu.se

Samarbetspartners

Vi samverkar med myndigheter, kvalitetsregister, kliniker, Region Stockholm och andra regioner, institutioner vid Karolinska Institutet och andra svenska universitet, samt  internationella universitet, forsknings- och kompetensnätverk, bl.a. Nanjing Medical University, Kina, University of Sheffield, UK och EuroQol Group Association. Flera av gruppens medlemmar är medlemmar i den internationella multidisciplinära forskargruppen EuroQol Group Association som är den vetenskapliga grupp som utvecklat EQ-5D och EQ-5D-Y och bedriver metodutveckling kring mätning och värdering av hälsa. Vi är medlemmar i Special Interest Group för EQ-5D in Younger Populations och Health Inequalities Special Interest Group.

Projekt

Projekten syftar till att bidra till ökad kunskap om mätning och värdering av hälsa samt att validera användningen av PROMs bland vuxna och barn, specifikt hälsorelaterad livskvalitet och kvalitetsjusterad överlevnad (quality-adjusted life years, QALYs). Vi bidrar med metodexpertis och stöd till implementering och ökad användning av PROMs. Inom forskarnätverket bedrivs utvecklingsarbete av EQ-5D-instrumentet för att öka dess värde i utvärdering av vården och dess resultat. Ett värderingssystem, livskvalitetsvikter, för hälsotillstånd mätta med EQ-5D-3L och EQ-5D-5L baserat på värderingar från en svensk befolkning har tagits fram. Värderingar för hälsotillstånd hos barn och ungdomar har hittills studerats i liten omfattning och forskning som omfattar både kvantitativa och kvalitativa metoder bedrivs inom nätverket.

 • Mätning och värdering av hälsotillstånd bland vuxna
 • Mätning och värdering av hälsotillstånd bland barn och ungdomar
 • Analyser av EQ-5D data i olika patientgrupper i nationella kvalitetsregister
 • Applicering av EQ-5D värderingssystem i olika patientgrupper
 • Analyser av EQ VAS data
 • Befolkningsstudier bland vuxna och bland barn och ungdomar
 • Användning av EQ-5D-Y-3L och EQ-5D-Y-5L
 • Implementering av EQ-5D-Y-5L inom barn- och ungdomspsykiatrin
 • Ojämlikhet i hälsa och hälsa i utsatta grupper
 • Utveckling av en somalisk version av EQ-5D och EQ-5D-Y
 • Användning av PROMs och PREMs i utvärdering av kinesiska hälso- och sjukvårdsreformen

Utvalda publikationer

Rapporter

Åström M, Burström K. (2020). Patienters uppfattning och tankar om EQ-5D-Y-5L: en studie inom barn- och ungdomspsykiatrisk slutenvård. Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning, SLSO, Region Stockholm. Rapport 2020:2.

Åström M, Burström K (2020). Användning av EQ-5D-Y-3L ‒ kartläggning och sammanställning av internationella studier. Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning, SLSO, Region Stockholm.

Användning av EQ-5D-Y-5L inom barn- och ungdomspsykiatrins slutenvård
Mimmi Åström, Sara Ryding, Neil Cleland, Kristina Burström.
SLSO/CHIS & Karolinska Institutet 2019.

Populationsdata om ungdomars hälsa baserat på EQ-5D-Y-3L−resultat uppdelat på sociodemografi och självrapporterad sjuklighet och funktionsnedsättning
Mimmi Åström, Carina Persson, Kristina Burström
SLSO/CHIS & Karolinska Institutet 2018.

Populationsdata EQ-5D-Y − ålder och kön
Mimmi Åström, Margareta Lindén-Boström, Carina Persson, Kristina Burström
SLSO/CHIS & Karolinska Institutet 2016.

EQ-5D-xL-Y − ett utvecklingsarbete av det hälsorelaterade livskvalitetsinstrumentet EQ-5D-Y
Mimmi Åström, Ann-Charlotte Egmar, Kristina Burström
SLSO/CHIS & Karolinska Institutet 2016.

Utökat barnhälsovårdsprogram för förstagångsföräldrar – samverkan mellan Rinkeby BVC och föräldrarådgivare inom Rinkeby – Kista socialtjänst
Anneli Marttila, Kristina Burström, Lene Lindberg, Bo Burström
SLSO/CHIS & Karolinska Institutet 2015.

Utvärdering av EQ-5D-Y − användbarhet och validitet bland barn och ungdomar med astma och barn och ungdomar med funktionsnedsättning
Mimmi Åström, Kristina Burström, Ann-Charlotte Egmar
SLSO/CHIS & Karolinska Institutet 2014.

Svenska erfarenhetsbaserade värderingssystem för hälsotillstånd mätta med EQ-5D-3L
Burström, K., Sun, S., Gerdtham, U.G., Henriksson, M., Johannesson, M., Levin, L.Å., Zethraeus, N.
SLSO/CHIS & Karolinska Institutet 2014.

Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa i Stockholms län - öppna jämförelser 2014.
Burström B, Burström K, Corman D
Stockholm: Stockholms läns landsting, 2014. Rapport 2014:3

Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa i Stockholms län - öppna jämförelser 2010.
Bo Burström, Tomas Hemmingsson, Kristina Burström, Diana Corman, Ahmed Farah, Annika Gustavsson, Janne Jensen, Sun Sun, Petra Sundlöf
Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2010.

Utveckling av EQ-5D-Y - en barnvänlig version av det hälsorelaterade livskvalitetsinstrumentet EQ-5D
Burström K, Egmar AC, Sun S, Eriksson M, Svartengren M
Stockholm: Karolinska Institutets folkhälsoakademi, 2010. Rapport 2010:22

Hälsa och livsvillkor bland socialt och ekonomiskt utsatta grupper i Stockholms län
Burström B, Schultz A, Burström K, Fritzell S, Irestig R, Jensen J, Lynöe N, Martilla A, Sun S
Stockholm: Stockholms läns landsting, Centrum för folkhälsa, Enheten för Socialmedicin och Enheten för Hälsoekonomi, 2007. Rapport 2007:5

Kvalitetsjusterade levnadsår och EQ-5D - en introduktion
Henriksson M, Burström K
Läkartidningen 2006;103:1734-39.

Kostnadseffektivitetsstudier av primärpreventiva åtgärder avseende hälsa
Kristina Burström
Stockholm: Stockholms läns landsting, Samhällsmedicin, Enheten för socialmedicin, 1999. Rapport 1999:6

Vetenskapliga publikationer

Se den engelska versionen av denna sida.

 

Innehållsgranskare:
Annelie Jonsson
2024-03-06