Anestesiologi och intensivvård

Anestesiologi och intensivvård är vetenskapen bakom narkos, bedövning samt vården av patienter med kritisk sjukdom. Anestesiologi är en egen specialitet som i Sverige omfattar både anestesi och intensivvård.

Inom institutionen för fysiologi och farmakologi bedriver ett flertal forskargrupper experimentell, klinisk samt outcome forskning inom anestesiologi och intensivvård.

Forskningsprojekten bearbetar translationella frågeställningar inom fysiologi, farmakologi, inflammation, neurovetenskap samt vårdvetenskap.

Forskargrupperna inom anestesiologi och intensivvård ingår i den kliniska verksamheten vid Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård vid Karolinska Universitetssjukhuset samt Funktionsområde Perioperativ Medicin och Intensivvård vid Tema Barn, Karolinska Universitetssjukhuset.

Forskningen sker med stöd av en bred forskningsplattform bestående av den experimentella forskningsenheten vid FyFa och kliniska forsknings- och outcomeenheten (KFE Solna) vid Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård, Karolinska Universitetssjukhuset Solna. I dessa translationella forskningsmiljöer verkar tvärprofessionella forskningskluster inom anestesiologi, intensivvård och smärtbehandling.

Forskare och grupper A-Ö

Utbildning

Vid sektionen för anestesiologi och intensivvård bedrivs undervisning på bred front inom grund-, avancerad samt forskarutbildningsnivåer.

Vi driver dessutom ett stort antal kurser på postgraduate-nivå riktade mot specialister inom anestesiologi och intensivvård både nationellt och internationellt.

Parallellt med dessa kurser pågår intensivt pedagogiskt utvecklingsarbete samt kursverksamhet inom Faculty Development.

Undervisningen präglas av en kombination av basvetenskap och klinisk tillämpning inom framförallt högspecialiserad perioperativ vård, intensivvård och smärta.

Vi erbjuder en av Nordens största utbildningsplattformar inom anestesiologi och intensivvård med ett brett utbud av kurser riktade mot sjuksköterskor och läkare inom anestesiologi, operationssjukvård, postoperativ vård, intensivvård samt smärta.

Kliniska forskningsenheten

Den kliniska forskningsenheten (KFE Solna) är en integrerad del av FoU-verksamheten vid Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård vid Karolinska Universitetssjukhuset. Motsvarande enhet finns i Huddinge (KFE Huddinge).

Den kliniska forskningsenheten har som huvuduppdrag att skapa en bas för klinisk forskningsmiljö samt vara en central resurs för initiering, uppstart och genomförande av singelcenter som större multicenter studier inom anestesiologi, intensivvård samt smärta. Vid enheten finns fem forskningssjuksköterskor med hög kompetens och erfarenhet inom patient-nära klinisk forskning, studiemonitorering samt komplex datainsamling och biobanking.

Enheten har ett välstrukturerat system för studieövervakning och uppföljning. Den kliniska forskningsenheten är nära kopplad till enheten för experimentell anestesiologi och intensivvård.

Enheten för experimentell anestesiologi och intensivvård

Vid institutionen för fysiologi och farmakologi, Sektionen för Anestesiologi och Intensivvård finns enheten för experimentell anestesiologi och intensivvård med laboratorielokaler allokerade till Biomedicum. Enheten består av en bred, teknisk plattform av cell- och djurmodeller kopplade till avancerade analyser av molekylära samt cellulära fysiologiska samt farmakologiska mekanismer av relevans för anestesiologi och intensivvård.

Enheten förfogar över molekylärbiologisk analytisk samt genomik och proteomik kompetens och samarbetar nära i bearbetningen av vävnadsprover och annat biomaterial från kliniska studier inom ramen för anestesi- och intensivvårdsverksamheten vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Laboratoriet för experimentell anestesiologi och intensivvård är en integrerad del i den translationella forskningen vi bedriver på institutionen för fysiologi och farmakologi.

Kontakt

Profile image

Lars I Eriksson

Professor, Sektionschef, överläkare

Chefsassistent
Profile image

Anette Ebberyd

Lab manager, BMA
Profile image

Eddie Weitzberg

Professor, Studierektor, överläkare
Jelaine Legaspi
2024-07-11