Utbildning inom anestesi och intensivvård

Sektionen för anestesiologi och intensivvård på institutionen för fysiologi och farmakologi bedriver utbildning på olika nivåer. På den här sidan kan du läsa mer om vår utbildningsverksamhet.

Utbildning av sjuksköterskor

Perioperativ Medicin och Intensivvård (PMI) har ett strukturerade FoU- organisation som är integrerad i verksamheten med specifika tjänster för utbildningsledare som utbildar sjuksköterskor på grund- och avancerad nivå. Tillsammans med ST- organisationen handleds inom anestesisjukvård också underläkare som gör sitt basår och ST-läkare under utbildning. Utbildningsledare och omvårdnadsansvariga sjuksköterskor bedriver kontinuerligt intern och extern kompetensutveckling för alla professioner.

Utbildningsledare med specifika utbildningsuppdrag samt specialistsjuksköterskor, kliniska handledare, bedriver kontinuerligt klinisk utbildning och examinationer av ett stort antal studenter i sjuksköterske- och specialistutbildningen inom anestesi, operation, intensivvård samt barnmorskor från Karolinska Institutet och Röda Korset i första hand men även andra lärosäten förekommer.

Utbildningsledarna har kombinationstjänster eller är adjungerade mot något av lärosätena vilket möjliggör tätare samverkan mellan lärosätet och verksamhet.

Vi lägger stor tonvikt vid praktiska färdigheter som bedöms utifrån studenternas lärandemål för VFU. Specialiststudenterna examineras på KTC genom simuleringsövningar som görs tillsammans med lärosätet. Strukturerad utvärdering av VFU-placeringen görs efter varje placering på PMI via elektronisk enkät.

Kontakt

Oili Dahl

Utbildning på läkarprogrammet

Utbildningen i anestesiologi och intensivvård på läkarprogrammet sker under avsnittet klinisk medicin - inriktning kirurgi (termin 7).

På Karolinska Universitetssjukhuset undervisas läkarstudenterna i grupper om 4-6 studenter under en knapp tvåveckorsperiod där man varvar klinisk tjänstgöring med teoretiska seminarier och föreläsningar om bland annat vätskebalans, chock, preoperativ bedömning och smärta. I placeringen ingår även deltagande i jourarbete samt undervisningsrond på Intensivvårdsavdelning.

Vi lägger stor tonvikt vid praktiska färdigheter som har allmängiltig betydelse för läkare; att identifiera och åtgärda ofri luftväg samt otillräcklig andning, förebygga, identifiera och åtgärda hypoxi och inadekvat cirkulation. Vidare tränas studenterna i att ordinera vätska samt bereda och tillföra läkemedel för injektion och infusion.

Studenterna examineras genom skriftlig och muntlig tentamen samt praktiska prov.

Ansvarig studierektor är Eddie Weitzberg och studenterna handleds av kliniska amanuenser som oftast är läkare på ST-nivå.

Kontakt

Profile image

Eddie Weitzberg

Professor/Överläkare

Kurser

Den svåra luftvägen - SK-kurs

Den svåra luftvägen - ett problem för anestesiologer och ÖNH-läkare

Kursen ger en teoretisk och praktisk genomgång av möjligheter att hantera luftvägsrelaterade problem. Kursen är en statligt finansierad vidareutbildning för läkare under ST.

Kursen lägger stor vikt vid att samarbeta över disciplingränser. Demonstrationer och seminarier ger möjlighet att prova olika tekniker.

Som slutmål efter kursen uppmanas deltagarna att på sina arbetsplatser införliva de nya teoretiska och praktiska teknikerna med anpassning till lokala möjligheter.

Kursstart

Kursen går den första veckan i oktober varje år.

EW
Innehållsgranskare:
Jelaine Legaspi
2024-04-13