Strategiska satsningar

Här ser du SFO-V:s strategiska satsningar.

SFO-V Fellows

Fellows 2019-2020

Under sitt möte den 7 februari 2019 beslöt styrgruppen för SFO-V om fortsatt stöd till SFO-V Fellows i form av 500 000 kr till varje fellow under förutsättning att det varit god progress i projektet samt att uppgifter för SFO-Vs räkning slutförts, dvs totalt 4 miljoner. Läs mer om Fellows här.

Fellows 2017-2019

Efter SFO-V:s utlysning om finansiering av framstående juniora forskare med ledarskapspotential har beslut nu tagits. Nedanstående åtta forskare kommer att få fullfinansiering i två år och förväntas bidra med 20 % av sin tid till SFO-V-aktiviteter

 1. Katherine Bolam, Post doc
 2. Stephanie Bonn, Post doc
 3. Ing-Mari Dohrn, Post doc
 4. Ida Goliath, Forskarassistent
 5. Pontus Henriksson, Post doc
 6. Wibke Jonas, Forskarassistent
 7. Pamela Mazzocato, Forskarassistent
 8. Lena Rosenberg, Forskarassistent

Vi är mycket glada över att nu ha en grupp av SFO-V fellows som representerar sex KI institutioner, nio yrken, alla fyra SFO-V:s kärnområden och omfattande erfarenheter från olika forskningsområden, kliniska verksamheter och utbildningsaktiviteter vid universitet och sjukvårdsinrättningar i Sverige och internationellt.

Global Bridges 2019

Global bridges är ett initiativ där juniora forskare på KI (eller en grupp av forskare) får bjuda in en etablerad internationell forskare inom vårdvetenskap till Sverige under en vecka. Syftet är att stötta de juniora forskarnas karriärsutveckling samt skapa både internationella nätverk och långsiktiga forskningssamarbeten – nog så viktiga för en juniorforskares karriär. Initiativet är uppskattat både av de juniora forskare som antagits och de seniora som inbjudits och som frikostigt delar med sig av sina karriärer och karriärsval. Programmet består av dels ett två-dagarsseminarium med de juniora och seniora forskarna och som åtföljs av tre dagar med seminarier, föreläsningar, kliniska besök osv som bestäms av de juniora- och seniora forskarna tillsammans.

Inför Global Bridges 2019 ansökte 12 juniora forskare, varav följande åtta beviljades deltagande. 

SFO-V Projektmedel

Projektmedel 2018-2019

SFO-V har utlyst projektmedel för 250 000 kr med möjlighet till ytterligare 350 000 under 2019 syftet var att förstärka projekt, speciellt sådana som hade samarbete med Umeå Universitet. SFO-Vs styrgrupp har beslutat att ge medel till 12 forskare:

Projektmedel 2019

SFO-V styrgrupp beslutade under styrgruppsmötet den 29 augusti att godkänna alla inkomna 12 rapporter. Därmed får alla 12 forskare fortsatt finansiering om 350 000, att förbrukas senast dec 2020.

Internationalisering 2018

För att uppmuntra internationellt utbyte och samarbete inom vårdvetenskapen har SFO-V avsatt medel för utlysning av resebidrag till disputerade vårdforskare inom KI. Beslut har fattats och nio personer tilldelas medel för internationalisering under 2018 och 2019.

Läs beslutet här.

Core facilities 2018-2020

Syftet med SFO-Vs utlysning av medel för core faciliteter var att tillskapa en infrastruktur som erbjuder tjänster som kan vara till stor nytta inom vårdvetenskap, men också tillgängliga för samtliga forskare vid KI, för vård- och omsorgsverksamheter samt för externa klienter. 2018-04-23 tog SFO-Vs styrgrupp beslutet att tilldela medel till följande två core faciliteter.

uMOVE - Erika Franzén, Maria Hagströmer, Rikard Wicksell, Eva Weidenhielm-Broström och Emily Holmes

eHälsa - Joakim Dillner, Sabine Koch, Brjánn Ljótsson och Marie Löf

Sociala innovationer 2018

En samarbetsmodell för stöd till forskningsbaserade sociala innovationer vid Karolinska Institutet ska tas fram på avdelningen för innovativ vård. Detta kommer att ske med bidrag från SFO-V, KI Holding och andra aktörer för att öka förutsättningar för att tillgängliggöra och nyttiggöra forskningsbaserade tjänster, produkter, processer och metoder inom vårdvetenskap.

Dagens innovationsstödjande verksamhet vid KI vänder sig främst till forskare inom området life science- och medicinteknik. Verksamheten reflekterar därmed inte den bredd av forskning som sker vid KI idag. Inom discipliner som t.ex. vårdvetenskap tas många idéer och potentiella innovationer fram i form av forskningsbaserade tjänster, produkter, processer och metoder som inte alltid är kommersialiserbara men som kan göra stor nytta genom att bespara samhällsresurser och bidra till välbefinnande.

Global Bridges 2013-2017

2017 var fjärde året i rad som SFO-V arrangerade Global Bridges. Initiativet är uppskattat både av de juniora forskare som antagits och de seniora som inbjudits och som frikostigt delar med sig av sina karriärer och karriärsval. 

SFO-V beslutade att bevilja sex ansökningar, där de nominerade bjöd in internationella seniora forskarna till Stockholm under hösten 2017.

2013-2015 Beslut tidigare Global Bridges

Innovationsprofessur 2014-2019

Professor Carol Tishelman innehar professuren i innovativ vård och omsorg på Karolinska Institutet. Professuren inrättades 2014 efter en donation från Investor AB på 10 miljoner kronor fördelade på fem år, som Carol Tishelman vann i internationell konkurrens. SFO-V bidrar till finansieringen av professuren med 800 000 kr året. Uppdraget innebär bland annat att utreda nya former för samarbete mellan patienter, närstående och vårdpersonal samt överbrygga de traditionella gränserna mellan vård och omsorg för att möta de stora utmaningar som finns inom sjukvård och omsorg. Prof. Carol Tishelman bland annat genomfört en kartläggning av innovationsstödjande verksamheter både inom KI och i Stockholmsområdet. I den rapport som togs fram konstateras att det stöd som finns idag inte möter de behov och den potential som finns.

Tidigare strategiska satsningar

Internationaliseringsprogram 2015

Med syfte att uppmuntra internationella kontaktknytningar och samarbeten inom vårdforskning utlyste SFO-V medel för en (upp till tre månader) eller flera resor för yngre forskare. Detta anslag avser täcka resekostnader, omkostnader och boende som inte täcks av andra medel. Behöriga att söka var alla yngre forskare som disputerat under de senaste 7 åren (mellan 31 maj 2008 och 31 maj 2015) och som inte erhållit docentur men är anställda eller anknutna till en institution på Karolinska Institutet.

Läs beslutet.

Stockholmsbron 2014-2016

Stockholmsbron bestod av en arbetsgrupp av vårdforskare från det Strategiska forskningsområdet vård (SFO-V) vid Karolinska Institutet, Kungliga tekniska högskolan (KTH) samt representanter för Stockholms läns landsting (SLL) och Äldreförvaltningen i Stockholms Stad som prövade nya sätt att samverka. Under 2014-2016 arrangerades fem workshops arrangerats och projektidéer håller nu på att formas för fortsättningen.

Under 2016 hölls Stockholmsbrons 5:e workshop med uppgift att utveckla nya innovativa och realistiska insatser som adresserar två utmaningar i omsorgen av äldre. En gemensam utmaning för Stockholms läns landsting och för Stockholms stad är att många äldre personer som legat på sjukhus inte känner sig trygga efter hemkomst och ofta återkommer upprepade gånger till slutenvården. Syftet med denna workshop var att utveckla projektidéer för nya innovativa tjänster som stödjer kvarboende och rehabilitering. Deltagarna arbetade i fem grupper (4-6 deltagare per grupp) utifrån två utmaningar. Platsen för workshopen var Aktivitetsrummet på Sektionen för arbetsterapi på KI Campus Huddinge.

Forskningsmedel till nuvarande PI:s inom SFO-V 2015

Bevillning motsvarar 2 000 000 kronor för 2015 (inkl. indi) till följande:

Medel för vårdforskning 2013-2014 - till forskargrupper

Bevillning motsvarar 1 000 000 kronor/år för 2013 samt 2014 (inkl. indi) till respektive sökande.

Läs beslutet.

Ekonomiskt stöd till vårdforskningsprojekt

KI och Umeå universitet (UmU) samarbetar i SFO-V för att samordna och gemensamt utveckla vårdforskning med nära anknytning till vårdens praktik. Samarbetet inleddes med en utlysning av projektmedel inom programmet.

Totalt inkom 112 ansökningar, varav 88 ansökningar från KI och 24 ansökningar från UmU.

Av dessa har totalt 30 ansökningar beviljats medel; 20 ansökningar från KI och 10 ansökningar från UmU.

Läs beslutet.

Anställning som forskare 2011-2013

2012-2013

De strategiska satsningarna på vårdforskning vid Karolinska Institutet (KI) och Umeå universitet (UmU) genomförs i syfte att stärka och utveckla samarbetet mellan vårdforskningen och vårdverksamheten. Forskningen inom Strategiska forskningsområdet vård (SFO-V) skall bedrivas i nära samarbete mellan KI och vård- och omsorgsverksamheten. Forskningen präglas av att utveckla nya insatser för att möta framtidens utmaningar inom de fem strategiska områdena.

Beslut om anställning som forskare 2012 - 2013 fattades enligt följande:

Beslut om anställning som forskare 2012 fattades enligt följande:

 • Birgit Rasmussen - Cancer and palliative care

Innehavarna har till uppdrag att i samarbetet med övriga forskare inom SFO-V utveckla långsiktiga forskningsprogram inom ett av de fem kärnområdena samt på ett övergripande plan medverka i och bedöma den forskning som utförs inom det strategiska forskningsprogrammet. Verksamheten skall också främja samarbetet mellan vårdforskare vid såväl Karolinska Institutet som Umeå universitet.

2011-2012

De strategiska satsningarna på vårdforskning vid Karolinska Institutet (KI) och Umeå universitet (UmU) genomförs i syfte att stärka och utveckla samarbetet mellan vårdforskningen och vårdverksamheten. Forskningen inom Strategiska forskningsområdet vård (SFO-V) skall bedrivas i nära samarbete mellan KI och vård- och omsorgsverksamheten. Forskningen präglas av att utveckla nya insatser för att möta framtidens utmaningar inom de fem strategiska områdena.

Beslut om anställning som forskare 2011-2012 fattades enligt följande:

Innehavarna har till uppdrag att i samarbetet med övriga forskare inom SFO-V utveckla långsiktiga forskningsprogram inom ett av de fem kärnområdena samt på ett övergripande plan medverka i och bedöma den forskning som utförs inom det strategiska forskningsprogrammet. Verksamheten skall också främja samarbetet mellan vårdforskare vid såväl Karolinska Institutet som Umeå universitet.

Uppdrag som forskningsledare 2011-2015

De strategiska satsningarna på vårdforskning vid Karolinska Institutet (KI) och Umeå universitet (UmU) genomförs i syfte att stärka och utveckla samarbetet mellan vårdforskningen och vårdverksamheten. Forskningen inom Strategiska forskningsområdet vård (SFO-V) skall bedrivas i nära samarbete mellan KI och vård- och omsorgsverksamheten. Forskningen präglas av att utveckla nya insatser för att möta framtidens utmaningar inom de fem strategiska områdena.

Beslut om uppdrag som forskningsledare (core-leaders) 2011-2015 har fattats enligt följande:

 • Eva Nissen, professor - Women and child health
 • Christina Opava, professor - People living with long-term disability
 • Per-Olof Sandman, professor (2011-2014), Louise Nygård (2014-2015) - Older adults living with activity limitations and participation restrictions
 • Carol Tishelman, professor - Cancer and palliative care
 • Mats Brommels, professor - Health systems, policy, management, informatics and economics

Uppdraget består av att leda utvecklingen av långsiktiga forskningsprogram, i samverkan med vårdens praktik inom något av de strategiska områdena, som bygger på att stärka samverkan mellan flera forskargrupper. Uppdraget innebär också att leda och systematiskt utvärdera forskningen över tid. Uppdraget innebär även att främja samarbete mellan vårdforskare vid KI och vid UmU genom att initiera seminarieverksamhet och kurser på såväl avancerad nivå som forskarnivå.