Om SFO-V

Forskning inom vårdvetenskap är av stor vikt för att öka kunskapen om främjande av hälsa, förebyggande åtgärder samt omvårdnad och rehabilitering, liksom om vårdens organisation och ledning.

Idag överlever fler skador och sjukdomar som förut var dödliga, människor lever längre och nya metoder leder till förhoppningar om ökad livskvalitet – ändå är vårdkostnader för individ och samhälle fortsatt höga.

Vårdvetenskap

Forskning inom vårdvetenskap är väsentlig för att främja kunskap om hälsofrämjande, förebyggande, omvårdnad och rehabilitering samt organisation och ledning av vården.

Vårdvetenskapen syftar till att utveckla fältet i bred bemärkelse, bortom specifika yrkesgruppers uppdrag. Studerande av komplexa vårdprocesser betonas och bygger på kunskaper och metoder som härrör från ett antal akademiska discipliner. Forskning inom vårdvetenskap särskiljs från biomedicinsk vetenskap och forskning genom dess fokus, inklusive patientvård, teoriutveckling, begrepp och metoder av relevans för vården samt implementering av vården. En central fråga är samverkan mellan vårdgivare och patient/klient, med forskning inom detta område nära relaterad till sjukvårdens forskning om vårdprocesser och vårdsystem, och ofta med ett multidisciplinärt perspektiv.

Den övergripande visionen är att säkerställa att utveckling och tillhandahållande av hälso- och sjukvårdstjänster baseras på forskning av hög kvalitet. Syftet med detta strategiska forskningsområde är således att utveckla högkvalitativ forskning inom vårdvetenskap vid Karolinska Institutet och Umeå universitet, öka samarbetet med vårdgivare, patienter och beslutsfattare samt näringslivet och samhället i stort och bidra till att förnyelse och utbyggnad av hälso- och sjukvårdsutbildningen på alla nivåer.

SFO-V:s vision

SFO-V drivs gemensamt av KI och Umeå universitet. Syftet är att öka samarbeten mellan vårdforskning, vårdsektorn och näringslivet samt att förnya och bredda utbildning på avancerad nivå och forskarnivå.

För att uppnå detta finansieras forskning och aktiviteter som främjar samarbeten och involverar intressenter från olika områden att ta del i utveckling av processer, tjänster och produkter. Arbetet förstärks genom ett aktivt engagemang från Stockholms läns landsting, Stockholms stad och Västerbottens läns landsting.

SFO-V vid Umeå Universitet

Broschyr Att bygga broar (oktober 2014)

Den övergripande visionen för SFO-V är att säkerställa att utveckling och den vård som bedrivs är baserad på högkvalitativ vårdforskning. KI har som enda universitet i Sverige bedömts som världsledande inom vårdforskning, med de bästa förutsättningarna att utveckla framtida vårdforskning (VR, 2011). Vårdforskningen inom SFO-V vid KI och UmU i samarbete med andra universitet, både nationellt och internationellt, har mycket goda förutsättningar att kunna bidra till en kunskapsbaserad vård.

Sedan 2009 har över 300 forskare och forskargrupper vid KI och UmU direkt eller indirekt varit delaktiga i projekt som har finansierats av SFO-V. Forskningen inom SFO-V bedrivs i nära samarbete med vård- och omsorgsverksamheten och har fram till och med 2015 präglats av utveckling av nya insatser för att möta vårdens framtida utmaningar.

SFO-V:s fyra kärnområden (core areas)

Forskning inom SFO-V bedrivs med fokus på följande fyra huvudområden:

 

  • Co-creation - of services, processes and products refers to collaborative activities and approaches that strive to facilitate users, i.e. any stakeholder in issues related to health, disease and illness, working together on equal terms to create value, based on their different types of knowledge and experience.
     
  • Self-management - refers to a person’s ability to manage the symptoms, treatment, physical and psychological consequences, and life-style changes inherent in living with a health condition.
     
  • eHealth - refers to the use of information and communication technologies (ICT) for health and health-related fields, including health care services, health surveillance, health communication, health education and research.
     
  • Bio-behavioral health care science - refers to the intercept of health care sciences with biological and behavioral sciences, to study the complex interactions among biological, social, behavioral and environmental factors and their effects on outcome to address issues of relevance for health care sciences.

 

SFO-V:s styrgrupp och samordnare

För SFO-Vs ledning svarar en ledningsgrupp. Ledamöterna representerar det omgivande samhället, akademin och nationella organisationer inom hälso- och välfärdsområdet samt Stockholms och Västerbottens läns landsting.

Profile image

Staffan Josephsson

Professor / Direktor SFO-V

Kort om 

Staffan Josephsson är professor i arbetsterapi vid Karolinska Institutet (KI) sedan 2011. Grundutbildningen i arbetsterapi fick han vid dåvarande Hälsohögskolan i Stockholm och utbildningen i pedagogik och teatervetenskap är från Stockholms Universitet. Staffans avhandling om ”Vardagens aktiviteter som mötesplatser vid demenssjukdom” försvarade han vid Karolinska Institutet 1994.

Utgångspunkten i Staffans arbete är forskargruppen Activity and participation when aging (APEL) som har fokus på hur delaktighet upprättas tillsammans med äldre personer i olika omständigheter och med olika förutsättningar. 

En annan nod i Staffans arbete är gruppen Helse i kontext vid Norges Tekniska och Naturvetenskapliga universitet i Trondheim som han har ett långvarigt samarbete med i frågor som rör delaktighet i vardagligt liv.

Staffan har lärt sig mycket från samarbetet med europeiska kollegor inom ”The European Master in occupational Therapy” och från sina chilenska kollegor vid Universidad de Chile i Santiago, Chile.

Forskning 

How education policy is made meaningful – a narrative exploration of how teachers show autonomy in the development of teaching and learning, Barman Linda, Josephsson Staffan, Silén Charlotte, Bolander-Laksov Klara 

The assumed relation between occupation and inequality in health, Madsen Jacob, Kanstrup Anne Marie, Josephsson Staffan

 

Mer här

Profile image

Mia von Knorring

Docent / Ledamot SFO-V
+46852486824

Institution: K6, Kvinnors och barns hälsa 

Kort om

Docent i hälso- och sjukvårdsorganisation och legitimerad psykolog med en journalistutbildning i botten. Verksam inom både forskning och utbildning på LIME där jag leder forskargruppen "Ledarskap i sjukvård och akademi". Disputerade 2012 på en avhandling om hur chefer på olika nivåer i sjukvården tar sin chefsroll i relation till läkarrollen – den egna eller andras.

Är sedan 2019 GUA på LIME och ingår institutionens ledningsgrupp samt krisledningsgrupp. Ingår också i styrgruppen för Programutvärderingar på grund och avancerad nivå (PUGA) - ett KI-övergripande projekt på uppdrag av kommittén för utbildning.   

 

Forskning

I forskningen undersöker jag på olika sätt relationen mellan chefsrollens och professionernas ledarskap och hur sjukvårdens olika aktörer tillsammans på bästa sätt kan bidra till hälso- och sjukvårdens övergripande syfte – att erbjuda god, säker och jämlik vård till befolkningen. Var t ex huvudhandledare för Håkan Uvhagen som i sitt doktorandprojekt bland annat studerade sjukvårdens och akademins olika roller vid införandet av akademiska vårdcentraler i Stockholms läns landsting. Har under senare tid i samarbete med praktiker och forskarkollegor i Sverige och utomlands, bl a varit involverad i projekt inom följande områden: att leda sjukvård på vetenskaplig grund; hur vi kan organisera och leda vård över organisatoriska gränser för de mest sköra äldre; flerdelat ledarskap i sjukvården; chefers rolltagande i sjukhusens ledningsgrupper; betydelse av syfte och mening för sjukvårdens chefer och medarbetare; yngre läkares syn på ledarskap och management; betydelsen av kön och profession i akademiskt ledarskap; organisatoriska förutsättningar för läkares och läkarchefers arbetsmiljö; samarbete mellan läkare och sjuksköterskor.

Andre Nyberg

Representant SFO-V UmU / Ledamot SFO-V

Kort om

Andre Nyberg är docent i fysioterapi och lektor vid enheten för Fysioterapi vid Umeå universitet, där han även tjänstgör som ordinarie ledamot i medicinska fakultetsnämnden. Andre har tidigare genomfört postdoktoral forskning vid Umeå universitet och Laval University i Quebec, Kanada.

Forskning

Andre leder Umeå Translational Respiratory EXercise group (U-TREX), en forskargrupp som syftar till att utveckla nya strategier för bedömning och behandling av extrapulmonella manifestationer hos personer med KOL. Han arbetar särskilt med effekter och förklarande mekanismer av fysisk träning för personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Dessutom fokuserar hans arbete på att utveckla kliniskt relevanta strategier för bedömning av muskelfunktion hos KOL-patienter.

Profile image

Wibke Jonas

Lektor / Ledamot SFO-V
+46852482871
Profile image

Maria Ankarcrona

Professor / Adjungerad Ledamot

Kort om

Jag är professor i Experimentell Neurogeriatrik och studerar cellulära mekanismer i Alzheimers sjukdom. Jag är prefekt vid Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS). 

Jag var mellan 2012-2017 studierektor för forskarutbildningen vid NVS. Under mandatperioden 2015-2018 var jag lärarrepresentant i Styrelsen för forskarutbildning (FUS) och under 2019 lärarrepresentant i Fakuletsnämnden. Detta var mycket intressanta, stimulerande och viktiga uppdrag. Att driva frågor som jag brinner för och att vara en del i att utveckla KI är både intressant och roligt. Detta är något som jag tar med mig när jag nu tillträtt som prefekt för en av KI:s största institutioner med stora uppdrag inom forskning och utbildning.

 

Forskning

Min forskning fokuserar på mitokondriefunktion i Alzheimers sjukdom med det långsiktiga målet att identifiera nya läkemedelskandidater. Av speciellt intresse är samspelet mellan endoplasmatiska nätverket (ER) och mitokondrier. Jag har fram till nyligen varit koordinator för ett EU-projekt (JPND/VR) där ett konsortium bestående av fem partners har som mål att identifiera gemensamma och distinkta sjukdomsmekanismer i Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och Huntingtons sjukdom med fokus på reglering av mitokondriefunktion och cellulär bioenergtik. I detta projekt har vi identifierat en molekyl som positivt påverkar mitokondriefunktionen och som vi nu utvecklar vidare.

Profile image

Ing-Mari Dohrn

Medicine doktor/ Adjungerad Ledamot SFO-V

Kort om

Ing-Mari Dohrn är legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut och medicine doktor i fysioterapi vid KI. Hon har varit SFO-V Fellow och postdoktor på Aging Research Center, KI, och vid University of Queensland. Ing-Mari bedriver forskning på Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle med fokus på fysisk aktivitet och stillasittande hos äldre, samt mätmetoder för fysisk aktivitet.

 

Forskning

I sin forskning har Ing-Mari studerat samband mellan hälsa och fysisk aktivitet eller stillasittande med hjälp av rörelsemätare, så kallade accelerometrar, i två stora svenska observationsstudier, Attitude, Behaviour and Change study (ABC) och Swedish National study on Aging and Care in Kungsholmen (SNAC-K). Hon har även utvärderat fysisk aktivitet och hälsorelaterad livskvalitet hos äldre som deltagit i utmanande balansträning. Genom sin forskning vill Ing-Mari bidra till ökad kunskap om samspelet mellan biologiska och beteendemässiga faktorer. Kunskap som kan ligga till grund för hälsofrämjande rekommendationer om fysisk aktivitet både för patienter och allmänhet.

 

Samordnare

Chris Bengtsson

Samordnare;Ekonom
+46852483796

Institution:H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

SJ
Innehållsgranskare:
Chris Bengtsson
2024-07-05