SFO-V Fellows

Presentation av SFO-V Fellows

Andreas Wallin, Post doktor vid avdelningen för fysioterapi, NVS.
Andreas Wallin, Postdoktor vid avdelningen för fysioterapi, NVS. Foto: Stefan Zimmerman

Andreas Wallin

Postdoktor

Kort om
Andreas Wallin är legitimerad fysioterapeut och medicine doktor inom medicinsk vetenskap vid Karolinska Institutet. Han har klinisk bakgrund som fysioterapeut inom neurologisk rehabilitering. Andreas genomförde sin forskarutbildning inom Forskarskolan i Vårdvetenskap vid Karolinska Institutet och försvarade sin avhandling "Balance Control in People with Multiple Sclerosis: Mechanisms, Experiences, Design and Feasibility of an Exercise Trial" 2023.

Forskning
Andreas ägnar sin forskning åt att utforska motor-kognitiv förmåga hos personer med neurologisk sjukdom. Inom pågående forskningsprojekt utvärderas effekten av intensiv motor-kognitiv balansträning hos personer med multipel skleros. Dessutom pågår inom forskningsprojektet utvecklandet av en ny motor-kognitiv intervention specifik för personer med Parkinsons sjukdom. Forskningen hoppas kunna bidra till person-centrerad vård som i sin tur kan ge förbättrad kvalitet och effektivitet i rehabilitering.

Andreas Wallin

Postdoktor / SFO-V Fellow
Hanna Johansson, Post doktor vid avdelningen för fysioterapi, NVS.
Hanna Johansson, Postdoktor vid avdelningen för fysioterapi, NVS. Foto: Stefan Zimmerman

Hanna Johansson

Postdoktor

Kort om
Hanna Johansson är legitimerad sjukgymnast och medicine doktor inom medicinsk vetenskap vid Karolinska Institutet. Hon försvarade sin avhandling "Balance & Gait in Parkinson's disease: from Perceptions to Performance" 2020. Hanna är för närvarande SFO-V fellow och postdoktor vid Avdelningen för Fysioterapi. Hon är även anknuten till Karolinska Universitetssjukhuset samt Stockholms sjukhem.

Forskning
Hanna bedriver forskning inom ramen för projektet STEPS (Support for home Training using Ehealth in Parkinson’s disease) vilket är ett samarbetsprojekt mellan Karolinska Institutet och Stockholms sjukhem. I projektet utvärderas effekten av individanpassad, eHälso-levererad, hemträning för personer med Parkinsons sjukdom (PS). I sin forskning utvärderar Hanna även hur man inom primärvården kan optimera den kliniska bedömningen av personer med PS genom att integrera bärbara sensorer för rörelseanalys.

Hanna Johansson

Postdoktor / SFO-V Fellow
Ingrid Svensson, Postdoktor, Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME).
Ingrid Svensson, Postdoktor, Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME). Foto: Stefan Zimmerman

Ingrid Svensson

Postdoktor

Kort om
Ingrid Svensson är legitimerad psykolog och doktor i teknikens ekonomi och organisation, från Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Hon arbetar för närvarande som lärare och postdoktor i forskargruppen Leadership för health care and academia, på LIME, på KI. Hon har under och efter sina doktorandstudier studerat offentliga organisationer och hur de anpassat sig för att arbeta mer strategiskt. Bland annat har hon särskilt studerat rollen strateg inom kommunala organisationer, och de utmaningar som finns inom den rollen. Hon har även medverkat i Magnet4Europe, ett internationellt forskningsprojekt som följer införandet av den så kallade Magnet-modellen på över 60 sjukhus runt om i Europa. Hon har ett stort intresse för vad olika professioner gör i sin arbetsvardag och hur de förhåller sig till varandra och hur detta kan bidra (eller inte bidra) till välmående organisationer och medarbetare.

Forskning
Nu är hon aktuell med projektet: 'Det är för många administratörer och dom förstår ingenting' En studie av spänningar och motsättningar mellan 'administrationen' och vårdnära personal i hälso- och sjukvården. Syftet med projektet är att öka förståelsen för hur både yrkes- och organisationsprofessionella (i dagligt tal kallade 'vårdnära personal' respektive ’administrationen’) är med och konstruerar spänningar och motsättningar dem emellan i sin arbetsvardag, samt vilka organisatoriska konsekvenser dessa spänningar och motsättningar skapar. Målet med studien är att påverka arbetssätt och metoder kring hur yrkes- och organisationsprofessionella samarbetar med varandra och hur man organiserar så att olika yrkeskategoriers kompetens tas tillvara. Metoden är kvalitativ och kommer bestå av intervjuer och observationer.

Ingrid Svensson

Postdoktor / SFO- Fellow
Karin Emtell Iwarsson, Postdoktor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa.
Karin Emtell Iwarsson, Postdoktor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa. Foto: Stefan Zimmerman

Karin Emtell Iwarsson

Postdoktor

Kort om
Karin Emtell Iwarsson är legitimerad sjuksköterska och barnmorska, postdoktor och SFO-V Fellow vid Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa vid Karolinska Institutet. Hon är medlem i FoU-kommittén vid Karolinska Universitetssjukhuset/Karolinska Institutet och medlem i Science and Education Committee inom European Society of Contraception and Reproductive Health (ESC). Hennes doktorsavhandling Contraceptive counseling and use with a focus on migrant women in Sweden, bestod av en tvärsnittsstudie, en klusterrandomiserad kontrollerad studie samt individuella djupintervjuer med fokus på utrikesfödda kvinnor. Avhandlingen bidrog med ny kunskap och förståelse för preventivmedelsanvändning bland utrikesfödda kvinnor och faktorer som kan påverka användningen. Dessutom presenterade den ett nytt strukturerat sätt att ge preventivmedelsrådgivning på, som kan förbättra preventivmedelsrådgivning för alla, oavsett bakgrund.

Forskning
Karins postdoktor projekt (LOWEC-studien) ligger i linje med hennes tidigare forskning och omfattar preventivmedelsrådgivning med det nya tillvägagångssättet att inkludera apotek istället för vårdmottagningar. Hennes projekt knyter an till SFO-V:s kärnområden eHälsa och egenvård.
   Karins projekt innefattar en cross-over klusterrandomiserad kontrollerad studie på apotek i Stockholmsregionen tillsammans med en processutvärdering. Kvinnor som kommer för att köpa ett akut p-piller receptfritt kommer att bjudas in att delta i studien. Kvinnor som besöker ett kontrollapotek köper ett akut p-piller utan ytterligare vägledning (standard). Kvinnor som besöker ett interventionsapotek kommer att få digital strukturerad preventivmedelsrådgivning och en digital inbjudan till ett besök för preventivmedel (intervention). Syftet med projektet är att öka sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter genom förbättrad preventivmedelsrådgivning, ökad tillgänglighet till vård och ökad användning av effektiva preventivmedel efter köp av akut p-piller.

Karin Emtell Iwarsson

Postdoktor, Forskningsbarnmorska / SFO-V Fellow
Lina Bergman, Postdoktor vid avdelningen för omvårdnad, NVS.
Lina Bergman, Postdoktor vid avdelningen för omvårdnad, NVS. Foto: Stefan Zimmerman

Lina Bergman

Postdoktor

Kort om
Lina Bergman är specialistsjuksköterska inom intensivvård samt filosofie doktor i vårdvetenskap. Hon är postdoktor i forskargruppen Perioperativ vård vid avdelningen för omvårdnad, NVS samt verksam i forskningsprogrammet PeriBrainCare (www.peribraincare.com). Linas forskningsområden innefattar bland annat patientsäkerhet inom intensivvård, hälsolitteracitet samt återhämtning och uppföljning efter operation.

Forskning
Projektet fokuserar på äldre personers kognitiva återhämtning efter hjärtkirurgi. Avancerad kirurgi utförs idag på en allt äldre population och en ökad kunskap om den äldre personens kognitiva återhämtning är av största vikt för att kunna möta behov av uppföljning, stöd och vård efter operationen, både för den drabbade och dennes närstående. Projektet kommer att studera förekomsten av postoperativ kognitiv svikt hos äldre personer som genomgått hjärtkirurgi och undersöka hur postoperativ kognitiv svikt påverkar patientens postoperativa återhämtning samt hur närstående erfar patientens kognitiva funktioner efter operation. 

Lina Bergman

Postdoktor, universitetsadjunkt / SFO-V Fellow
Linda Timm, Postdoktor vid andelningen för arbetsterapi, NVS.
Linda Timm, Postdoktor vid andelningen för arbetsterapi, NVS. Foto: Stefan Zimmerman

Linda Timm

Postdoktor

Kort om
Linda Timm är legitimerad arbetsterapeut med en masterexamen i global hälsa och doktorsexamen från Institutionen för global folkhälsa på Karolinska Institutet där hon disputerade i maj 2021 inom området diabetesprevention. Sedan dess har Linda arbetat på avdelningen för arbetsterapi som lärare och forskare, där hon i rollen som postdoktor främst arbetat med ett projekt som implementerat strokerehabilitering i Uganda. Linda är knuten till forskargruppen ’Narrative in health and social care’ som har ett specifikt fokus på narrativitet som fenomen och metod. 

Forskning
Lindas forskningsprojekt fokuserar på att utveckla personcentrerad vård genom att tillvarata berättandet i kommunikationen mellan sköra äldre personer och deras vårdgivare samt nära anhöriga. Genom att tillämpa narrativa metoder utvecklas kunskap som kan bidra till vårdvetenskaperna och förbättra villkoren för de äldre i praktiken. 

Linda Timm

Postdoktor / SFO-V Fellow
Nathalie Frisendahl, Postdoktor vid avdelningen för fysioterapi, NVS.
Nathalie Frisendahl, Postdoktor vid avdelningen för fysioterapi, NVS. Foto: Stefan Zimmerman

Nathalie Frisendahl

Postdoktor

Kort om
Nathalie Frisendahl är postdoktor och SFO-V Fellow vid NVS och Avdelningen för Fysioterapi, Karolinska Institutet. Hon försvarade sin avhandling ”Injurious falls in older adults: early identification of individuals at risk of falls—from observational studies to implementation” i juni 2023. Nathalie är legitimerad sjukgymnast sedan 2013 och har arbetat kliniskt i primärvården främst med äldre inom hemrehabilitering. Hon har en magisterexamen från Umeå universitet och hennes masteruppsats fokuserade på äldre med osteoporos.

Forskning
Nathalies projekt har som syfte att testa den kliniska användbarheten av screeninginstrumentet First-time Injurious Falls (FIF) screening tool. FIF tool förutsäger risken för skadliga fallolyckor hos äldre personer från 60-års ålder. I projektet inkluderas patienter som besöker minnesmottagningar för utredning av kognitiv svikt/demenssjukdom. 

Nathalie Frisendahl

Postdoktor / SFO-V Fellow
Sebastian Lindblom, Postdoktor, NVS.
Sebastian Lindblom, Postdoktor, NVS. Foto: Stefan Zimmerman

Sebastian Lindblom

Postdoktor

Kort om
Sebastian Lindblom är legitimerad sjukgymnast och medicine doktor inom medicinsk vetenskap. Han är postdoktoral forskare och SFO-V Fellow i forskargruppen Hälso- och sjukvårdsforskning och socialt arbete på Avdelningen för Allmänmedicin och Primärvård. Sebastians forskning inriktar sig på hur hälso- och sjukvård kan utformas och organiseras för att främja hälsa och delaktighet hos individen. Hans forskning fokuserar på hur meningsskapande, kontinuerligt lärande och samarbete kan bidra till att främja utveckling och implementering av personcentrerad integrerad vård. Han har ett starkt intresse för hur personcentrerad integrerad vård kan utvecklas, implementeras och upprätthållas genom tvärvetenskapliga och kollektiva åtgärder, i partnerskap med medborgare och patienter. Sebastian har sin kliniska koppling till Karolinska Universitetssjukhuset. Sebastian är även ordförande för Emerging Researchers and Professionals in Integrated Care och är engagerad i att sprida forskning och kunskapsöverföring av integrerad vård, stärka kunskapsutbytet och stödet för forskare och yrkesverksamma tidigt i karriären.

Forskning
Sebastian projekt syftar till att utforska förutsättningarna för hur lärande nätverk kan bidra till att främja en mer personcentrerad och integrerad vård för att stödja personer med stroke och TIA att hantera sin hälsa och vardag. Projektet utgår från teorier om meningsskapande och utforskar hur personer med stroke och deras närstående upplever sin nya livssituation och hur det förändras över tid samt vårdpersonals, chefers och beslutsfattares perspektiv på, och förståelse för hur personcentrerad integrerad vård kan implementerad i praktiken.

Sebastian Lindblom

Postdoktor / SFO-V Fellow
SJ
Innehållsgranskare:
Andreas Wallin
2024-03-22