Strategiska forskningsområden

De strategiska forskningsområdena (SFO) är en satsning på vissa utvalda områden som pågått sedan 2010 på initiativ av Sveriges dåvarande regering. Karolinska Institutet har fått finansiering för sex områden eller program: stamceller, diabetes, neurovetenskap, cancer, epidemiologi och vårdforskning.

The fasade of Aula Medica in Solna.
Forskningshuset Biomedicum speglar sig i Aula Medicas fasad, KI Campus Solna Foto: Erik Flyg

Dessutom fick vi medel för en gemensam ansökan inom molekylära biovetenskaper tillsammans med KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet – det som idag har utvecklats till den nationella forskningsanläggningen SciLifeLab. Även det strategiska forskningsområdet för cancer har med åren fått en bredare funktion.

Om de sex ämnesprogrammen

Cancer Research KI (Cancerforskning KI, tidigare StratCan) är en paraplyorganisation för all cancerforskning vid Karolinska Institutet och samlar därmed forskare från en rad olika discipliner, från cancerbiologi till klinisk cancerforskning. Det övergripande målet är att generera nya vetenskapliga upptäckter som idealt kan övergå i klinisk användning.

Strategiska forskningsprogrammet diabetes (SRP Diabetes) samlar över 300 forskare vid Karolinska Institutet och Umeå universitet. Programmet bildar en integrerad forskningsmiljö med både grundforskning och klinisk forskning. Ett flertal olika discipliner och expertiser finns representerade där forskarna samarbetar med målet att förbättra vården och behandling av patienter med diabetes.

Strategiska forskningsområdet epidemiologi och biostatistik (SFOepi) arbetar för att förbättra människors hälsa genom att ta sig an de utmaningar som uppstår till följd av omfattande demografiska förändringar på global nivå. Nya epidemier, åldrande befolkningar samt förändringar i klimat, livsstil och ny teknik är några av de frågor som forskarna inom programmet intresserar sig för.

Strategiska forskningsområdet neurovetenskap (StratNeuro) är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Umeå universitet och KTH och syftar till att integrera klinisk och grundläggande forskning samt att bana väg för en ny generation ledare och forskare inom translationell neurovetenskap.

Strategiska forskningsområdet stamceller och regenerativ medicin (StratRegen) arbetar med att stötta projekt och infrastruktur inom ämnesområdet med visionen att förbättra forskningens kvalitet, betydelse och kliniska relevans. Stamceller spelar en viktig roll både när det gäller utvecklingen av vävnader hos foster och för underhåll och regenerering av kroppens vävnader i vuxen ålder. Stamcellsterapier är etablerade inom klinisk medicin för maligna såväl som för icke-maligna tillstånd och nya terapier utvecklas kontinuerligt. 

Strategiska forskningsområdet vårdvetenskap (SFO-V) är ett samarbete mellan Karolinska institutet och Umeå universitet. Syftet är att stärka och utveckla kopplingen mellan vårdvetenskap och vårdverksamheter genom högkvalitativ forskning och aktiviteter som främjar samverkan, kunskapsutbyte och social innovation.

Symbol SciLifeLab
Foto: SciLifeLab

Om SciLifeLab

SciLifeLab började som ett av 20 strategiska forskningsområden, men har idag utvecklats till en nationell resurs för att ge forskare tillgång till unika teknologier och experttjänster inom det livsvetenskapliga fältet. SciLifeLab är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet, som också fungerar som värduniversitet för många av de core-faciliteter och teknikplattformar som SciLifeLab erbjuder.