CEDI - Centre for Eating Disorders Innovation - ett centrum för ätstörningsforskning

Vårt övergripande mål är att markant utöka vår kunskap kring ätstörningar. Genom att föra samman forskare från olika vetenskapliga discipliner och genom att undersöka ätstörningar med nya ögon strävar vi efter att nå en allomfattande förståelse av den roll som både genetik och miljö spelar för risken och utvecklingen av ätstörningar.

TV-serien "Ätstörd"

CEDI-centret medverkade i tv-serien "Ätstörd" på SVT, en serie i tre delar om hur hälsosam mat, mycket träning och drömmen om den perfekta kroppen kan bli ens värsta fiender. Serien följer fem personer på deras väg in och ut ur ätstörningarna.

Följ vårt forskningsarbete och våra studier i serien och lyssna på några av världens främsta forskare på området som kommenterar och förklarar varför vissa drabbas, vad ätstörningar beror på och hur man blir frisk igen.

Avsnitt

Del 1: Allt du tror om ätstörningar är fel

Del 2: Jag vet inte hur jag ska hjälpa honom

Del 3: Om ett år ska det ligga bakom oss

Vid CEDI strävar vi efter att tillämpa nya metoder och tekniker för att klarlägga de bakomliggande orsakerna till ätstörningar. Vårt mål är att tillämpa resultaten från studier av genetiska, biologiska och miljömässiga risker för att kunna förbättra och individanpassa upptäckt, förebyggande och behandling av ätstörningar.

Vid CEDI vill vi bjuda in studenter på alla nivåer för att lära upp nästa generation av forskare inom området ätstörningar. Alla som är engagerade i centret – både vid Karolinska Institutet och våra samarbetspartners i världen – är hängivna vårt utbildningsuppdrag och brinner för att nå ut med vår forskning. Genom offentliga föreläsningar, publikationer, artiklar, intervjuer och sociala medier kommer vi att presentera de ofta komplexa vetenskapliga resultaten i mer lättförståeliga koncept för allmänheten. Se Tema ätstörningar

Delta i våra forskningsstudier

För närvarande så pågår det rekrytering av deltagare till EDGI-studien (se mer information nedan och på EDGI – Eating Disorders Genetics Initiative).

I studien söker vi dig som är 16 år och äldre och som har eller har haft någon typ av ätstörning (anorexia nervosa, bulimia nervosa, hetsätningsstörning eller annan specificerad ätstörning/OSFED). Vi söker även kontrollpersoner utan erfarenhet av ätstörning till studien.  

Välkommen att läsa mer och anmäla dig till studien på EDGI

KÄTS blir en del av CEDI

Från den första april 2019 blev Kunskapscentrum för ätstörningar (KÄTS) från landstinget en del av professor Cynthia Buliks forskningscentrum CEDI. KÄTS och CEDI kommer tillsammans utveckla fler nationella och internationella projekt och forskningssamarbeten. KÄTS berikar också CEDI:s verksamhet med sina fokusområden utbildning, samverkan med patient- och brukarorganisationer, informationsspridning (t.ex. atstorning.se) och klinisk och psykologisk forskning.

Kvalitetsregistret Riksät fortsätter som tidigare att drivas med huvudman Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) och finansiering från Region Stockholm. 

The research group in CEDI - centre of eating disorders - June 2019
Forskargruppen i CEDI - center för ätstörningsforskning - juni 2019. Foto: Gunilla Sonnebring

Pågående forskningsprojekt

Logotyp för studien ätstörningsstudien EDGI med en bild av världen inuti en DNA-spiral
EDGI-studien vid Karolinska Institutet.

EDGI (The Eating Disorders Genetics Initiative)

EDGI är världens största studie om hur genetiska och miljömässiga faktorer påverkar risken att drabbas av ätstörningar. Till skillnad från tidigare studier där en eller på sin höjd två ätstörningsdiagnoser har varit i fokus, vill vi i EDGI studera samtliga ätstörningar och även ta hänsyn till att personer med ätstörning kan skifta från en ätstörningsdiagnos till en annan.

Syftet med EDGI är att öka kunskapen om varför vissa individer drabbas av ätstörning och andra inte. Vi vill därför samla in data och prover från 8 000 personer med erfarenhet av ätstörning (anorexia nervosa, bulimia nervosa, hetsätningsstörning och andra specificerade ätstörningar) och från 4 000 personer utan erfarenhet av ätstörning, så kallade kontrollpersoner. Genom att på sikt jämföra dessa grupper kommer vi lära oss mer om både genetiska och miljömässiga faktorer (t.ex. psykologi, samsjuklighet, livshändelser) som har betydelse för risken att drabbas av ätstörning.

Ett deltagande i EDGI innebär att man först svarar på frågor om ätmönster, mående, fysisk aktivitet, livshändelser och annat via ett webbaserat frågeformulär. I ett andra steg lämnar man ett salivprov; provet tas hemma och skickas till KI med vanlig post. Som tack för ditt bidrag i EDGI får du sen två biobiljetter.

Som en förlängning på BEGIN-studien avser vi även samla in ytterligare avföringsprover i en frivillig tilläggsstudie till EDGI. Syftet med detta är att undersöka hur bakteriefloran påverkas vid en ätstörning, och om eventuell påverkan skiljer sig mellan olika ätstörningsdiagnoser.

EDGI är ett globalt initiativ och liknande studier pågår i bl a i USA, England, Australien och Nya Zeeland med ett gemensamt mål att nå totalt 100 000 deltagare med ätstörningar. Cynthia Bulik är ansvarig forskare för EDGI globalt och i Sverige. Professor Cynthia Bulik är ansvarig för projektet, och studieteamet består av projektledare Emma Forsén Mantilla, forskningssjuksköterskorna Marta Stenberg, Malin Rådström, Marie Carp och Britt-Marie Hune, verksamhetschef Bengt Fundin, ansvarig för EDGI US Laura Thornton, systemutvecklare Peter Lind, forskningsassistent Stina Borg och docent David Clinton. Läs mer här: EDGI – Eating Disorders Genetics Initiative.

Logo for the ANGI study
ANGI-studien

ANGI (Anorexia Nervosa Genetics Initiative)

Projektet “Anorexia Nervosa Genetics Initiative” (ANGI) är den största genetiska studien av anorexia nervosa hittills i världen. Tillsammans med kollegor i USA, Danmark, Australien och Nya Zeeland har vi samlat in DNA från mer än 15,000 individer med anorexia nervosa och matchat dem mot andra som aldrig haft en ätstörning. Vi har nu utläst hela genomet för att identifiera gener som påverkar risken för anorexia nervosa och hjälper oss förstå den bakomliggande biologin och förbättra behandling.  Cynthia Bulik är ansvarig för projektet och ledare för ANGI-teamet på Karolinska Institutet är Mikael Landén.

Logo for the BEGIN study
BEGIN-studien

Binge Eating Genetics INitiative (BEGIN)

Forskningsstudien BEGIN är både först och störst när det gäller genetiska studier av bulimia nervosa och hetsätningsstörning. Studien utförs både i USA och Sverige och vi har samlat in DNA och avföringsprover från personer med båda dessa sjukdomar och från friska kontrollpersoner för att kunna identifiera gener och mikrobiologiska faktorer som har med sjukdomarna att göra. BEGIN blir den första stora studien där vi försöker förstå hur människans genuppsättning och tarmbakterier interagerar både i sjukdomsutveckling och fortsatt sjuklighet i bulimi och hetsätningsstörning. Professor Cynthia Bulik är ansvarig för projektet. Det genetiska analysarbetet koordineras av forskningsstuderande Jet Termorshuizen och mikrobiomstudierna koordineras och leds av Afrouz Abbaspour. Studieteamet som gjorde insamlingen av data och prover bestod av projektledare Virpi Leppä, forskningsstuderande Camilla Wiklund, forskningsassistenter Malin Rådström och Britt-Marie Hune, Director of ANGI Laura Thornton, databasadministratörer Johan Källberg och Michael Broms, och samarbetsparters från Centre of Translational Microbiome Research (CTMR) är Lars Engstrand och Ina Schuppe Koistinen.

Logo for the CREAT study
CREAT-studien

Comprehensive Risk Evaluation for Anorexia Nervosa in Twins (CREAT)

CREAT är en studie av enäggstvillingar som är diskordanta för anorexia nervosa, dvs att en tvilling är frisk och att den andra har eller har haft sjukdomen. Det speciella med en sådan studiemodell är att enäggstvillingar delar hela sin genuppsättning, så om man upptäcker skillnader mellan dem kan det visa oss var vi ska leta efter orsaker för denna destruktiva sjukdom. Vi bjuder in tvillingar för att spendera två dagar med oss på Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset. Vi gör en omfattande fysiologisk och psykologisk utvärdering med hjälp av bland annat MR-scanning, neurokognitiva tester, psykologiska tester och blodprov. Målet med studien är att hjälpa oss förstå både biologiska faktorer och psykologin bakom anorexia nervosa. Ansvarig prövare är Cynthia Bulik, projektledare Bengt Fundin och projektkoordinator Annelie Billger. Övriga forskare och involverade i projektet är Elin Hedlund, Stina Borg, Andri Savva, Lisa Dinkler, Elin Monell, Peter Lind, Ata GhaderiLauren BreithauptMaria SeidelRicard Nergårdh, Stephan Ehrlich, Magnus Sjögren och Jamie Feusner.

COVID-ED Sverige

Projektet undersöker hur personer med ätstörningserfarenhet, antingen nuvarande eller tidigare ätstörning, upplever perioden under Corona-pandemin. Vi frågar via en webbenkät om livssituation angående arbete, social distansering och erfarenheter av egen och andras kontakt med Covid-19, men framför allt är vi intresserade av hur deltagarna upplever att deras ätstörningssymptom och orosnivå förändrats, samt om tillgången till och kvaliteten på vården påverkats (för de som går i ätstörningsbehandling). De som tillfrågas är personer som tidigare medverkat i ANGI eller BEGIN, och som vi därför vet har haft och eventuellt har ätstörning. Vi hoppas kunna bidra med kunskap om hur personer med ätstörning, som kan vara mer sårbara för förändringar av den typ som pandemin medfört (t.ex. uppbrutna rutiner, minskat socialt stöd), upplever sin vardag och vilka specifika utmaningar de möter. Det kan informera om hur vården kan behöva anpassas, och vilket stöd personer med tidigare eller nuvarande ätstörning kan behöva. Parallellt samlas samma frågor in i Nederländerna och USA, och vi avser sammanställa och jämföra situationen i alla tre länderna för att undersöka likheter och skillnader. Alla tre insamlingarna är longitudinella, alltså sker vid flera tillfällen, för att vi ska kunna analysera hur deltagarnas upplevelser utvecklas över tid. Projektet startade i maj 2020 och ettårsuppföljningen sker vår/sommar 2021. Projektet leds av Andreas Birgegård, och medverkar gör Jet TermorshuizenEmma Forsén MantillaAndroula SavvaStina BorgAfrouz AbbaspourDavid Clinton och Cynthia Bulik.

Logo for the IMA study
IMA-studien

IMA - Investigation of the Microbiome in Anorexia Nervosa

I IMA studeras interaktioner mellan genetiska faktorer och sammansättning av mikrobiomet (bakteriefloran) vid Anorexia Nervosa. Studien utförs i samarbete med Stockholms Centrum för Ätstörningar (SCÄ) och insamlingen av data och prover är avslutad. Mångfalden och skillnaden på sammansättning av mikrobiomet undersöks under en halvårsperiod hos studiedeltagare med svår, långvarig Anorexia med eller utan viktuppgång och jämförs med en kontrollgrupp. Även metabola, hormonella och immunologiska markörer undersöks i studien. Cynthia Bulik är ansvarig forskare för studien och Afrouz Abbaspour koordinerar det påbående analysarbetet. Studieteamet bestod av projektledare Bengt Fundin, doktorand Camilla Wiklund och Lauren Brethaupt, forskningssköterska Britt-Marie Hune och Marie Carp, systemutvecklare Johan Källberg och Elisabeth Welch som är FoU-chef vid SCÄ.

Hetsätningsstörning i nationella register

Hetsätningsstörning är en ätstörningssjukdom som precis som bulimi karakteriseras av hetsätning (att äta ovanligt stora mängder mat och känna att man tappat kontrollen), men utan att man använder sig av kompensatoriska beteenden som tillexempel kräkning. Fastän hetsätningsstörning är tämligen ny som diagnos, har beteendet funnits länge och är den vanligaste ätstörningen. Vi håller på med ett antal studier tillsammans med svenska kvalitetsregister för ätstörningar Riksät och Stepwise samt med kollegor vid Stockholms Centrum för Ätstörningar (SCÄ) för att förstå mer om hetsätningsstörning, hur ofta det uppträder tillsammans med andra psykiatriska sjukdomar såsom depression eller ångest, hur ofta medicinska komplikationer förekommer och hur personer med hetsätningsstörning använder mediciner och sjukvård i allmänhet. Forskningsteamet inkluderar Henrik Larsson, Andreas Birgegård, Claes Norring, Yvonne von Hausswolff-Juhlin, Elisabeth Welch, Laura Thornton, Andreas Jangmo, Hunna Watson och Cynthia Bulik.

Ätstörningar i Svenska tvillingregistret och populationsregistret

Genom att använda de epidemiologiska data som finns tillgängliga i Sverige kan studenter och forskare vid CEDI studera ett antal viktiga forskningsfrågor relaterade till ätstörningar genom livet. Bland forskarna finns Shuyang Yao, Camilla Wiklund, Chris Hübel, Anna Hedman, Mattias Strand, Laura Thornton, Henrik Larsson, Paul Lichtenstein, Nancy Pedersen, Ralf Kuja-Halkola och Cynthia Bulik.

Logotyp för studien LEAP med en person som hoppar i luften
LEAP - en studie om tvångsmässig träning

LEAP - en studie om tvångsmässig träning

Att ta steget: en utvärdering av en KBT-gruppbehandling (LEAP) för patienter med ätstörning och tvångsmässig träning. Tvångsmässig träning är kopplat till mer allvarlig ätstörningsproblematik, ökad självmordsbenägenhet, och sämre behandlingsutfall för patienter med ätstörning. Ca 50% av patienter med ätstörning tränar tvångsmässigt, men det saknas systematiska insatser för att behandla problematiken i svensk ätstörningsvård. I LEAP-projektet samarbetar vi med Ätstörningsenheten i Örebro, Stockholms Centrum för Ätstörningar, Anorexi- och bulimienheten i Göteborg, Ätstörningsenheten i Lund samt ätstörningsenheten i Uppsala, för att tillsammans   utvärdera effekterna av en behandling utvecklad för att hjälpa patienter med ätstörning som har tvångsmässig träning som symtom. Behandlingen, the compuLsive Exercise Activity TheraPy (LEAP), är ett kognitivbeteendeterapeutiskt program med positiva preliminära resultat. LEAP ges  som ett tillägg till vanlig ätstörningsbehandling och består av 1 individuell session och 8 gruppsessioner. I fokus är bl.a. att utmana skeva värderingar om träning, samt att utveckla och pröva mer hälsosamma förhållningssätt. Vårt mål är att rekrytera 128 patienter med ätstörning och tvångsmässig träning som symtom. Deltagare kommer  slumpmässigt fördelas till att delta som kontrollpersoner eller till att pröva LEAP behandlingen. Alla deltagare kommer att svara på frågor om exempelvis träning/fysisk aktivitet, ätstörningssymtom och känslomässigt mående vid tre tillfällen. Grupperna jämförs sedan för att ta reda på om LEAP har haft effekt för deltagarna.  Om LEAP har goda effekter, erbjuder programmet ett kostnadseffektivt sätt att behandla det vanligast förekommande beteendesymtomet bland patienter med ätstörning, vilket då bör kunna förbättra behandlingsutfall. Projektet leds av Emma Forsén Mantilla och Elin Monell, medverkar gör Andreas BirgegårdDavid Clinton och Caroline Meyer.

Blå och orange logotyp for studien PACE
PACE - Polygenic Risk of Anorexia Nervosa and its Clinical Expression

PACE

Polygenic Risk of Anorexia Nervosa and its Clinical Expression (PACE) är ett tvärvetenskapligt projekt som tittar på förhållandet mellan genetik och subjektiva upplevelser av anorexia nervosa. Det använder kvalitativa intervjuer och psykologiska data för att undersöka erfarenheter av ”negative energy balance” (dvs svält och hunger), självbild, familjemönster och behandlingsrelationer i grupper av personer med egen erfarenhet av anorexia nervosa som har höga respektive låga nivåer av genetiska riskfaktorer. PACE fokuserar på hur genetiska och psykologiska faktorer samspelar i anorexia nervosa och kommer att bidra till utveckling av psykologiska och pedagogiska hjälpmedel som kan användas för att lösa viktiga kliniska utmaningar. De som arbetar med PACE inkluderar David Clinton, Andreas Birgegård, Emma Forsén Mantilla, Virpi Leppä, Katarina Lindstedt, Elin Monell, Jet Termorshuizen, Laura Thornton och Cynthia Bulik.

Kontakt

Professor Cynthia Bulik är ansvarig för CEDI och kan kontaktas via e-post om du har några frågor. Verksamhetschef Bengt Fundin kan också besvara era frågor.

Profile image

Cynthia Bulik

Projektledare, professor
Profile image

Bengt Fundin

Verksamhetschef
+46852482416
Profile image

Annelie Billger

Projektsamordnare
Profile image

Linn Austin

Administratör
+46852482417
Profile image

Ruyue Zhang

Postdoktor
Profile image

Jet Termorshuizen

Doktorand;Doktorand-L
Profile image

Stina Borg

Systemutvecklare
+46852482257
Profile image

Afrouz Abbaspour

Forskningsspecialist
Profile image

Lisa Dinkler

Biträdande Lektor
+46852482305
Profile image

Andreas Birgegård

Docent i psykologi och chef för “Kunskapscentrum för ätstörningar” KÄTS
Profile image

Elin Monell

Klinisk psykolog
Profile image

David Clinton

Docent i medicinsk psykologi och koordinator vid KÄTS
Profile image

Emma Forsén

Post doc och klinisk psykolog
Profile image

Marie Carp

Forskningssjuksköterska
+46852482408

Anknutna

Profile image

Ata Ghaderi

Professor
+46852483248
Profile image

Elisabeth Welch

Anknuten forskare
Profile image

Mattias Strand

Adjungerad adjunkt
Profile image

Long Chen

Anknuten doktorand
Profile image

Ida Nilsson

Senior forskningsspecialist

Lauren Breithaupt

Anknuten forskare
Profile image

Janina Seubert

Senior Forskare
Profile image

Shuyang Yao

Forskningsspecialist;Biträdande Lektor
+46852485316

Etik

Vid CEDI upprätthåller vi högsta möjliga forskningsetiska normer. Våra studiedeltagares integritet och rättigheter är centrala för vårt uppdrag. Vi är mycket tacksamma för våra deltagares villighet att dela med sig av information om sig själva för att hjälpa oss vidareutveckla förståelsen av ätstörningar. I gengäld värnar vi deras integritet genom att säkerställa att alla personuppgifter skyddas i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen och personuppgiftslagen. att alla prover förvaras avidentifierade och på så sätt att obehöriga inte kan att komma åt dem.
Studien är godkänd av Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm. Ansvarig för insamlat material är Karolinska Institutet, 171 77 Stockholm, tel 08-524 800 00. Huvudansvarig för studien är professor Cynthia Bulik.

Publikationer

Significant Locus and Metabolic Genetic Correlations Revealed in Genome-Wide Association Study of Anorexia Nervosa.
Duncan L, Yilmaz Z, Gaspar H, Walters R, Goldstein J, Anttila V, et al
Am J Psychiatry 2017 09;174(9):850-858

Exploration of large, rare copy number variants associated with psychiatric and neurodevelopmental disorders in individuals with anorexia nervosa.
Yilmaz Z, Szatkiewicz JP, Crowley JJ, Ancalade N, Brandys MK, van Elburg A, et al
Psychiatr. Genet. 2017 08;27(4):152-158

Paternal age at childbirth and eating disorders in offspring.
Javaras KN, Rickert ME, Thornton LM, Peat CM, Baker JH, Birgegård A, et al
Psychol Med 2017 Feb;47(3):576-584

Association Between Childhood to Adolescent Attention Deficit/Hyperactivity Disorder Symptom Trajectories and Late Adolescent Disordered Eating.
Yilmaz Z, Javaras KN, Baker JH, Thornton LM, Lichtenstein P, Bulik CM, et al
J Adolesc Health 2017 Aug;61(2):140-146

Risk of eating disorders in immigrant populations.
Mustelin L, Hedman AM, Thornton LM, Kuja-Halkola R, Keski-Rahkonen A, Cantor-Graae E, et al
Acta Psychiatr Scand 2017 08;136(2):156-165

Risk of being convicted of theft and other crimes in anorexia nervosa and bulimia nervosa: A prospective cohort study in a Swedish female population.
Yao S, Kuja-Halkola R, Thornton LM, Norring C, Almqvist C, D'Onofrio BM, et al
Int J Eat Disord 2017 09;50(9):1095-1103

Self-admission to inpatient treatment for patients with anorexia nervosa: The patient's perspective.
Strand M, Bulik CM, von Hausswolff-Juhlin Y, Gustafsson SA
Int J Eat Disord 2017 Apr;50(4):398-405

Risk of eating disorders in immigrant populations.
Mustelin L, Hedman AM, Thornton LM, Kuja-Halkola R, Keski-Rahkonen A, Cantor-Graae E, et al
Acta Psychiatr Scand 2017 08;136(2):156-165

Celiac Disease and Anorexia Nervosa: A Nationwide Study.
Mårild K, Størdal K, Bulik CM, Rewers M, Ekbom A, Liu E, et al
Pediatrics 2017 May;139(5):

Exploration of large, rare copy number variants associated with psychiatric and neurodevelopmental disorders in individuals with anorexia nervosa.
Yilmaz Z, Szatkiewicz JP, Crowley JJ, Ancalade N, Brandys MK, van Elburg A, et al
Psychiatr. Genet. 2017 08;27(4):152-158

Reduced metabolism in the hypothalamus of the anorectic anx/anx mouse.
Bergström U, Lindfors C, Svedberg M, Johansen JE, Häggkvist J, Schalling M, et al
J. Endocrinol. 2017 04;233(1):15-24

Seminarier och konferenser

Senaste konferensen

Karolinska Institutet och Stockholms centrum för ätstörningar bjöd in till en halvdag för dialog och kunskapsutbyte kring ätstörningar den 2 oktober 2017.

För att öka kunskapen om ätstörningar bjöd vi in till en eftermiddag med föreläsningar om bakomliggande faktorer, behandling, syskonperspektiv samt ätstörningar inom idrotten. Vi välkomnade allmänheten, studenter, personal inom vård och skola, forskare, föreningar, drabbade och närstående. Evenemanget var kostnadsfritt och ingick i föreläsningsserien KI Conferences och hölls på svenska, förutom en föreläsning som hölls på engelska. SVT visar föreläsningarna i programmet "UR Samtiden - Ny kunskap om ätstörningar".

Tidigare konferenser

 • Nilsson, I. “The Neurobiology of anorexia - Studies of mice and men”, CMM Lunch seminar, Stockholm, Sweden. (March, 2016)
 • Jangmo, A. “Binge-Eating Disorder in the Swedish National Registers: Somatic Comorbidity.” International Conference on Eating Disorders. San Francisco, USA (May, 2016)
 • Bulik C.M., “Changing the way the world thinks about eating disorders.” Get Inspired by a Professor Lecture, Karolinska Institutet (April, 2016)
 • Bulik, C.M., “Eating disorders genomics at KI: The next generation.” Department of Clinical Neuroscience, Karolinska Institutet (April 2016)
 • Bulik, C.M., “Centre for Eating Disorders Innovation: Overview.” Nationellt ätstörningssymposium, Stockholm (January, 2017)
 • Welch, E. Comprehensive Risk Evaluation for Anorexia nervosa in Twins (CREAT): Nationellt ätstörningssymposium, Stockholm (January, 2017)
 • Hübel, C. “Metabolic function in anorexia nervosa.” Nationellt ätstörningssymposium, Stockholm (January, 2017)
 • Wiklund, C. “Binge-eating Disorder Genetics INitative” Nationellt ätstörningssymposium, Stockholm (January, 2017)
 • Yao, S. “Theft and other crimes in eating disorders: A register-based cohort study.” Nationellt ätstörningssymposium, Stockholm (January, 2017)
 • Hedman, A. “Eating disorders among immigrants.” Nationellt ätstörningssymposium, Stockholm (January, 2017)
 • Jangmo, A. “Diagnostic crossover in eating disorders.” Nationellt ätstörningssymposium, Stockholm (January, 2017)
 • Nilsson, I. “Mitochondrial dysfunction and neuroinflammation in anorexia nervosa.” Nationellt ätstörningssymposium, Stockholm (January, 2017)
 • Bulik, C.M. “Anorexia nervosa reconceptualized: Evidence for psychiatric and metabolic etiology.” Forskning på psykisk helse og rus. Oslo, Norway (February, 2017).
 • Bulik, C.M. "Unlearning - the hardest thing to do. Changing perceptions of eating disorders with science." The David Packard Lecture. Uniformed Services University of the Health Sciences. Bethesda, MD (May, 2017).
 • Bulik, C.M. “Nine Truths About Eating Disorders: What every practitioner needs to know.” Norwegian School of Sport Sciences Department of Sport Medicine, Kleivstua, Norway (May 2017).
 • Bulik, C.M. “Building and nurturing a transdisciplinary consortium.” Special Interest Group Panel. International Conference on Eating Disorders, Prague Czech Republic (June, 2017).
 • Bulik, C.M. “Genome-wide association study reveals first locus for anorexia nervosa & metabolic correlations.” International Conference on Eating Disorders, Prague Czech Republic (June, 2017).
 • Yao, S., Kuja-Halkola, R. Thornton, L.M., Birgegård, A., Norring, C., Bulik, C.M., Larsson, H. “Familial liability for attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) and eating disorders: applying a genetically informative epidemiological design in a large Swedish population.” 21st World Congress of Epidemiology. Saitama, Japan (August, 2017).
 • Bulik, C.M., Probst, M., Fernández-Aranda, F. (Symposium) “Males and eating disorders: Clinical features and therapy.” European Council on Eating Disorders. Vilnius, Lithuania (September, 2017).
 • Bulik, C.M. (Plenary) “Eating disorders: Genetics and epigenetics.” Eating Disorders Research Society. Leipzig, Germany (September, 2017).
 • Bulik, C.M., Fernández-Aranda, F. (Debate) “Focusing on body image is an essential treatment component for recovery in eating disorders.” European Council on Eating Disorders. Vilnius, Lithuania (September, 2017)
 • Breithaupt, L., Hedman, A., Thornton, L., Zerwas, S., Tillander, A., Larsson, H., Savendhal, L., Almqvist, C., Bulik, C.M. A nationwide study of the association between autoimmune diseases and eating disorders. Eating Disorders Research Society. Leipzig, Germany (September, 2017).
 • Wiklund, C., Kuja-Halkola, R., Thornton, L., Bälter, K., Welch, E., Lichtenstein, P., Bulik, C.M. “BMI and development of eating disorder traits: A Swedish twin study. Eating Disorders Research Society. Leipzig, Germany (September, 2017)
 • Wiklund, C., Kuja-Halkola, R., Thornton, LM., Bälter, K., Welch, E., Lichtenstein, P., Bulik, CM. (Poster) “Childhood BMI and development of eating disorder traits in adolescence and early adulthood: A Swedish twin study” Eating Disorders Research Society (EDRS) Annual meeting, Leipzig, Germany. (September,2017)
 • Bulik, C.M. “Anorexia nervosa reconceptualized: Evidence for psychiatric and metabolic etiology.” Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM), Stockholm, Sweden (September, 2017).
 • Bulik, C.M. “The new science of eating disorders: Replacing myths with truths.” #EDSTHLM2017. Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden (October, 2017).
 • Yao S, et al. “Overlap between anorexia & bulimia nervosa: Understanding the genetic and environmental effects using a Swedish population registry”, the 25th World Congress of Psychiatric Genetics (WCPG, October,2017), Orlando, Florida, USA (Oral presentation)
 • CEDI arranged an ”Om Ätstörningar – ny kunskap och ökad medvetenhet” event (#EDSTHLM2017) together with the SCÄ. The event was recorded by the Utbildningsradio and is available online at https://urskola.se/Produkter/203094-UR-Samtiden-Ny-kunskap-om-atstorningar-Samtal-med-olika-perspektiv-pa-atstorningar#Se-program (October 2017)
 • Bulik, C.M. “Keys to a successful research career: Tales from a survivor.” Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden (February, 2018).
 • Bulik, C.M. (Plenary) “Eating disorders: State of the Science” Jubiläumskongress. Medical University of Vienna, Vienna, Austria (March, 2018).
 • Bulik, C.M. (Plenary) “The intestinal microbiota and eating disorders.” International Conference on Eating Disorders, Chicago, IL (April, 2018).
 • Bulik, C.M., Kirby, J.S. (Keynote) “Teamwork in recovery: Engaging partners in the treatment of eating disorders.” Nordic Eating Disorders Society. Reykjavik, Iceland (September, 2018).
 • Bulik, C.M. (Plenary) “What have we been missing? How genetics is guiding a reconceptualization of anorexia nervosa.” World Congress of Psychiatric Genetics. Glasgow, Scotland (October, 2018).
 • Bryant, C., Bulik, C.M., Dulawa, S. Hübel, C., Micali, N. (Symposium) “Mammalian genetics of eating disorders.” World Congress of Psychiatric Genetics. Glasgow, Scotland (October, 2018).
 • Zhang, R., Kuja-Halkola, R., Bulik, C.M., Bergen, S. (Poster) Risk for schizophrenia in individuals with eating disorders and their relatives. World Congress of Psychiatric Genetics. Glasgow, Scotland (October, 2018).
 • Bulik, C.M. “What have we been missing? How genetics is guiding a reconceptualization of eating disorders.” Stockholm Centre for Eating Disorders (SCÄ). Stockholm, Sweden (February, 2019).
 • Bulik, C.M. “From slow waltz to jive: Accelerating genomic discovery in eating disorders.” F.E.A.S.T. of Knowledge. New York, New York (March, 2019).
 • Bulik, C.M. “The Eating Disorders Genetics Initiative.” Something for Kelly Foundation. Dallas, Texas (May, 2019).
 • Bulik, C.M. “The other half of the story: Reconceptualizing anorexia nervosa.” MAGNET Symposium. University College London, United Kingdom (June, 2019).
 • Bulik, C.M. (Keynote) “We’ve had it all wrong for so long: rewriting the book on eating disorders with genetics.” Behavior Genetics Association. Stockholm, Sweden. (June, 2019).
 • Bulik, C.M. (Keynote) Revolutionizing our understanding of anorexia nervosa through genetics. Could it be a metabo-psychiatric disorder? Essential knowledge for clinicians. XIV European Congress of Psychology. Moscow, Russia (July 2019).
 • Bronnikova, S., Della Grave, R., Bulik, C.M. (Panel Discussion) Modern approaches to psychotherapy of eating disorders: from the utopia of a single protocol to the reality of collaboration of evidence-based approaches. XIV European Congress of Psychology. Moscow, Russia (July 2019).

Vetenskapligt råd

 • Dr. Gerome Breen (PhD) är docent i neuropsykiatrik & translationell genetik; Department of Social Genetic & Developmental Psychiatry; King’s College London och chef för NIHR Biomedical Research Centre. Dr. Breen är ordförande och rådgivare för genomik.
 • Professor Kerstin Plessen (MD, PhD) är forskningsansvarig vid Mental Health Centre for Child and Adolescent Psychiatry. Hon är professor vid Faculty of Health Sciences, Köpenhamns Universitet. Professor Plessen är rådgivare för allmän barnpsykiatri.
 • Dr. Andreas Birgegård (PhD) leder Kunskapscentrum för ätstörningar (KÄTS) i Stockholm och är forskningsgruppledare vid Institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Hans arbete fokuserar på forskning, utbildning, handledarskap och ansvar för kvalitetssäkringssystemet Stepwise. Dr. Birgegård är expert på ätstörningar och rådgivare angående svenska register.
 • Professor Paul Lichtenstein (PhD), professor på Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet och medlem i rådet.
 • Camilla Stoltenberg (MD, PhD) direktör för Norska Folkehelseinstituttet, Oslo.

Stöd vår forskning genom en gåva

För att ge en gåva till vår forskning, klicka ”Gåva via webben”, där står det hur man ska göra:

 1. Klicka på “Till webbetalning”
 2. I menyn “Välj vad du vill stödja”, välj “Medical Research”
 3. Fyll i dina personliga uppgifter
 4. I rutan “Min hälsning”, skriv in t ex “CEDI” eller ”Jag vill ge min gåva till Cynthia Buliks forskning om ätstörningar”
BF
Innehållsgranskare:
Gunilla Sonnebring
2024-03-01