Centrumbildningar

Här hittar du information om centrumbildningar som finns på Karolinska Institutet eller som har anknytning till oss. Centrumbildningar syftar till att skapa dynamisk samverkan över ämnes-, institutions- och organisationsgränser i Sverige och utomlands.

En centrumbildning vid KI är en fokuserad satsning på ett visst forskningsområde inom ramen för en tidsbegränsad och flexibel organisation. Det är kommittén för forskning som beslutar om kriterier för inrättande, uppföljning och avveckling av centrumbildningar inom forskningsområdet. När det gäller mer övergripande strategiska satsningar på centrumbildningar tillsammans med andra organisationer fattas beslutet av fakultetsnämnden, efter beredning av kommittén för forskning eller liknande internt beredningsorgan.

Nationella och internationella centrum vid KI

Centrum i samverkan med andra aktörer

Centrum inrättade med extern finansiering

Lokala centrumbildningar vid KI

Interna forskarnätverk

Vid KI finns även ett antal interna forskningsnätverk med "lösare" sammansättning än centrumbildningarna. Syftet med dessa nätverk är att inom sina respektive ämnesområden eller motsvarande skapa förutsättningar för forskare att träffas och samverka oavsett geografisk placering och institution. Nätverken samlar oftast både prekliniska och kliniska forskare. Ett antal nätverk erhåller viss central finansiering, men inte alla.

Lista med interna forskningsnätverk

Dokument