Centrumbildningar

This page in English

Centrumbildningar syftar till att skapa dynamisk samverkan över ämnes-, institutions- och organisationsgränser i Sverige och utomlands. En centrumbildning vid Karolinska Institutet är en fokuserad satsning på ett visst forskningsområde inom ramen för en tidsbegränsad och flexibel organisation. 

Det är kommittén för forskning som beslutar om kriterier för inrättande, uppföljning och avveckling av centrumbildningar inom forskningsområdet. När det gäller mer övergripande strategiska satsningar på centrumbildningar tillsammans med andra organisationer fattas beslutet av fakultetsnämnden, efter beredning av kommittén för forskning eller liknande internt beredningsorgan. 

Nationella och internationella centrum vid KI

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa, NASP
International Neuroinformatics Coordinating Facility, INCF (engelska)

Centrum i samverkan med andra aktörer

Aging Research Center, ARC
Centrum för genusmedicin, CfG
Centrum för hematologi och regenerativ medicin, HERM
Centrum för hälso- och sjukvårdsetik, CHE
Centrum för hälsoinformatik, HIC
Centrum för infektionsmedicin, CIM
Centrum för innovativ medicin, CIMED
Centrum för klinisk utbildning, CKU
Centrum för kultur, kognition och hälsa
Centrum för molekylär medicin, CMM
Center for Neurodevelopmental Disorders, KIND
Centrum för psykiatriforskning
Center for Translational Microbiome Research, CTMR
Integrated Cardio Metabolic Centre, ICMC – gemensamt KI och AstraZeneca
Kunskapscentrum för katastrofmedicin, KcKM
Kunskapscentrum för strålningsmedicin vid katastrofer, KcRN
MedTechLabs
QRC Stockholm – Kvalitetsregistercentrum
Stockholm Stress Center
Temacentrum för regenerativ medicin

KI-centrum inrättade efter riktad extern finansiering 

Center of Excellence for Research on Inflammation and Cardiovascular Disease, CERIC
Centrum för allergiforskning, CFA
Linnécentrum för prevention av bröst- och prostatacancer, CRisP
Linnécentrum The Human Regenerative Map, THRM
Ming Wai Lau Center for Reparative Medicine
Osher centrum för integrativ medicin, OCIM
Swedish Medical Nanoscience Center

Lokala centrumbildningar vid KI 

Centrum för Alzheimerforskning
Centrum för avancerad cancerterapi, ACT
Centrum for global hälsa, CGH
Centrum för hiv-forskning
Centrum för hjärtstoppsforskning
Centrum för idrottsskadeforskning och utbildning, CIFU
Centre for Infectious Disease Research, CID (engelska)
Centrum för läkemedelsepidemiologi
Centrum för lärande och kunskap, CLK
Centrum för malariaforskning
Centrum för social hållbarhet, CSS
Centrum för traumaforskning
Centrum för tuberkulosforskning (engelska)
Medical Case Centre
Psychiatric Genomics Institute, KI-PGI
Temacentrum för bröstcancer, BRECT
Temacentrum för hjärt-kärlforskning
Temacentrum för immunmodulerande terapier vid autoimmunitet och cancer
Temacentrum för inflammationssjukdomar

Interna forskningsnätverk

Vid KI finns även ett antal interna forskningsnätverk med "lösare" sammansättning än centrumbildningarna. Syftet med dessa nätverk är att inom sina respektive ämnesområden eller motsvarande skapa förutsättningar för forskare att träffas och samverka oavsett geografisk placering och institution. Nätverken samlar oftast både prekliniska och kliniska forskare. Ett antal nätverk erhåller viss central finansiering, men inte alla.  

Lista med interna forskningsnätverk

Organisation