Centrumbildningar

En centrumbildning vid Karolinska Institutet är en fokuserad satsning på ett visst forskningsområde inom ramen för en tidsbegränsad och flexibel organisation. Centrumbildningar syftar till att skapa dynamisk samverkan över ämnes-, institutions- och organisationsgränser i Sverige och internationellt.

Det är kommittén för forskning som beslutar om kriterier för inrättande, uppföljning och avveckling av KI-interna och KI-styrda centrumbildningar inom forskningsområdet. När det gäller mer övergripande strategiska satsningar på centrumbildningar för forskning tillsammans med andra organisationer fattas beslutet av rektor. Kommittén för forskning kan bereda ärendet på uppdrag av rektor.

Nationella och internationella centrum vid KI

Centrum i samverkan med andra aktörer

Centrum inrättade med extern finansiering

Lokala centrumbildningar vid KI

Interna forskarnätverk

Vid KI finns även ett antal interna forskningsnätverk med "lösare" sammansättning än centrumbildningarna. Syftet med dessa nätverk är att inom sina respektive ämnesområden eller motsvarande skapa förutsättningar för forskare att träffas och samverka oavsett geografisk placering och institution. Nätverken samlar oftast både prekliniska och kliniska forskare. Ett antal nätverk erhåller viss central finansiering, men inte alla.

Lista med interna forskningsnätverk

KS
Innehållsgranskare:
2023-04-27