Projekt: Arbetsmiljö och produktivitet inom akademin

This page in English

Bakgrund

Det internationella kunskapsläget visar tydligt sambandet mellan psykosocial arbetsmiljö och anställdas hälsa. Kunskapsläget om relationen mellan arbetsmiljön och produktivitet är dock bristfällig. I tidigare studier har vår forskargrupp kunnat påvisa att arbetsmiljöproblem orsakar större produktionsbortfall än hälsoproblem (Lohela Karlsson, M. et al 2013). Med detta som utgångspunkt har vi i föreliggande projekt hypotesen att vissa faktorer i arbetsmiljön är av avgörande betydelse för god produktivitet. Vilka dessa faktorer är avser vi undersöka i projektet. Studien är en ren registerstudie på befintliga data.

Syfte

Syftet med forskningsprojektet är att undersöka faktorer i den psykosociala arbetsmiljön, inklusive ledarskapets betydelse, för medarbetares produktivitet.

Metod

Data från befintliga register från medarbetarundersökningar samt aktivitetsdata vid ett universitet kommer att användas. Register över aktivitetsdata förs i universitets reguljära verksamhet och innehåller uppgifter rörande bibliometri (antal publikationer, impaktfaktor, citeringsindex etc), erhållna externa anslag, antal disputerade doktorander samt kvalitetsindikatorer för utbildningar (söktryck, antal examinerade, kurs utvärderingar etc).

Förväntat resultat

Projektets resultat skulle rent vetenskapligt kunna bli ett genombrott inom området och samtidigt bli direkt tillämpbart i ett strategiarbete med att förbättra arbetsmiljön och stärka kvaliteten i forskningen.

Kontakt

Professor

Irene Jensen

Telefon: 08-524 832 12
Enhet: Interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa
E-post: Irene.Jensen@ki.se

Docent

Christina Björklund

Telefon: 08-524 852 63
Enhet: Interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa
E-post: Christina.Bjorklund@ki.se

HälsoekonomiRegisterbaserad forskning