”Should I stay or should I go”: Lärares motivation att stanna kvar på sin arbetsplats

Att behålla lärare är en av de stora utmaningar som många skolor står inför idag. I vissa kommuner i Sverige slutar så många som 15–25 procent av lärare varje år, vilket innebär 5 till 10 lärarbyten under en elevs högstadietid. Konsekvenserna är stora; till exempel blir elevernas undervisning inkonsekvent vilket påverkar elevers resultat, och kraven på lärare som redan är en utsatt yrkesgrupp blir ännu högre. Det finns därför ett stort behov av mer kunskap om hur vi kan minska läraromsättning.

Sammanfattning

Begränsningar i tidigare studier gällande läraromsättning är att majoriteten av studierna har varit tvärsnitt på registerdata som genomförts i länder med annat skolsystem och andra kontextuella faktorer jämfört med svenska förhållanden. Studierna har främst undersökt faktorer som bidrar till varför lärare väljer att lämna läraryrket. Få studier har däremot undersökt vilka faktorer som främjar lärares motivation och vilja att stanna kvar på sin arbetsplats. Dessutom finns det begränsad kunskap om vilka åtgärder skolorna tillämpar för att behålla lärare. Projektets syfte är därför att öka kunskapen om hur läraromsättning på skolor kan minskas, samt vilka specifika åtgärder som behövs för att behålla lärare. Till skillnad från tidigare studier kommer vi undersöka detta både på individnivå (lärarnivå) och aggregerad nivå (skolnivå).

Metod

Projektet bygger på ett omfattande befintligt tvärsnittsmaterial insamlat av AFA-försäkring (n=5000 lärare) samt från iSkol-projektet, där vi haft en unik möjlighet att över 24 månader följa 700 lärare från 20 kommunala grundskolor. Under projektet kommer även en ny datainsamling göras som består av intervjuer med utbildningsförvaltningar, rektorer samt lärare. Projektets resultat kommer att ligga till grund för rekommendationer för hur beslutsfattare och skolor kan göra för att behålla lärare. Nästa steg är att utveckla och utvärdera insatser för att minska läraromsättning.

Forskare, projekttid, och finansiering

Medverkande forskare är Lydia Kwak (projektledare), Jeffrey Casely-Hayford (doktorand inom projektet), Christina Björklund, Per Lindqvist och Gunnar Bergström.

Projektet är treårigt och ska slutrapporteras 31 december 2022.

Studien är finansierad av FORTE.

Publikationer

Resultatet för den första delstudien i projektet har publicerats i tidskriften Teaching and Teacher Education.

Casely-Hayford, J., Björklund, C., Bergström, G., Lindqvist, P., & Kwak, L. (2022). What makes teachers stay? A cross-sectional exploration of the individual and contextual factors associated with teacher retention in Sweden. Teaching and Teacher education, 113, article 103664. https://doi.org/10.1016/j.tate.2022.103664 

Resultatet för den andra delstudien i projektet har publicerats i tidskriften Educational Sciences.

Casely-Hayford J, Lindqvist P, Björklund C, Bergström G, Kwak L. Enculturating a Protective Professional Community—Processes of Teacher Retention in a Swedish Hard-to-Staff School. Education Sciences. 2024; 14(1):114. https://doi.org/10.3390/educsci14010114 

 

Nyheter

 

Profile image

Lydia Kwak

Lektor
+46852487129
JC
Innehållsgranskare:
2024-05-28