Forskningsprogrammet för företagshälsovård

Interventions- och implementeringsforskning inom området företagshälsovård omfattar utveckling och utvärdering av kostnadseffektiva metoder för att främja arbetsförmåga, hälsa och produktivitet.

Forskning om företagshälsovård (FHV) har hittills varit begränsad i Sverige och det finns ett stort behov av evidensbaserade metoder för FHV. I utvecklingen av företagshälsovården måste forskning och praktik integreras med bättre samverkan mellan forskare och kliniker. Forskningen måste också i större utsträckning bli en självklar del i utbildning av FHV-personal.

Huvudfokus

  • Utveckla och utvärdera kostnadseffektiva evidensbaserade metoder inom företagshälsovården.
  • Bedriva forskning i nära samarbete med företagshälsovården och dess kunder.

Syfte

  • Förbättra arbetsgivares och anställdas möjlighet till en bra arbetsmiljö där hälsa, trivsel och produktivitet går hand i hand.
  • Möjliggöra en tydlig akademisk/vetenskaplig profil för FHV där evidensbaserad praktik praktiseras och där forskning finns som en karriärmöjlighet.
  • Öka användningen av evidensbaserad praktik i hälsofrämjande arbete på arbetsplatser.

Vision

En företagshälsovård som

  • arbetar på vetenskaplig grund enligt evidensbaserad praktik.
  • konkurrerar genom kvalitet i utförandet.

och som har

  • skapat en efterfrågan hos kunder på evidensbaserade kostnadseffektiva insatser.
  • kvalitetskontroll likt i övrig hälso- och sjukvård.
  • tydligare roll och uppdrag från staten.

Finansiering

Forskningsprogrammet och professuren i företagshälsovård finansieras av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) och Delegationen för företagshälsovård.

Kompetenscentret för företagshälsovård - en länk mellan forskning om FHV och praktik

Syftet med kompetenscentret är att skapa en kunskapsplattform för FHV för att informera och sprida den kunskap som utvecklas inom två program för forskning inom företagshälsovård.

Inom kompetenscentret forskar vi om proaktiva och reaktiva insatser på både organisations- och individnivå med målet att minska riskerna för arbetsrelaterad ohälsa samt förbättra hälsan hos de anställda. Läs mer på länken nedan.

Kompetenscentrum för FHV

Implementeringsgruppen

En referensgrupp med representanter från enheten för interventions- och implementeringsforskning, Sveriges företagshälsor och praktiker inom intern och extern företagshälsovård i Sverige.

Läs mer på hemsidan för Sveriges företagshälsor.

Kontaktperson

 

Professor

Irene Jensen

Telefon:08-524 832 12

Enhet:Interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa

E-post:Irene.Jensen@ki.se

 

AP
Innehållsgranskare:
Anna Persson
2023-10-23