Forskningsområdet hjärtmedicin vid KI DS

Hjärtmedicin arbetar processinriktat runt varje sjukdomsområde och vår forskning följer detta. Vi lägger stor vikt på nära samarbete och interaktion mellan våra forskargrupper och samarbete med andra forskare både nationellt och internationellt. Våra sex forskargrupper arytmi, hjärtsvikt, hemostas och trombos, kranskärlssjukdom, vaskulär medicin och hypertoni, pedagogik och utveckling, presenteras kort nedan.

A heart on a blue background

Forskningen som bedrivs inom kardiovaskulär medicin samt sjukhusets verksamhetsområde hjärtmedicin har som målsättning att:

-Bedriva kliniskt viktig unik forskning i internationell toppklass;

-Ha fokus på vanliga allvarliga behandlingsbara sjukdomsgrupper;

-Att använda nydanande metoder och teknologier.

Våra sex forskargrupper (arytmi, hjärtsvikt, hemostas och trombos, kranskärlssjukdom, vaskulär medicin och hypertoni, pedagogik och utveckling) presenteras kort nedan.

Forskningsansvariga för kardiovaskulär medicin och för verksamhetsområdet hjärtmedicin och är Professor Tomas Jernberg respektive Professor Thomas Kahan.

Arytmi

Forskargruppen arbetar framförallt inom två områden: förmaksflimmer och kammararytmier.

  1. vi studerar screening för förmaksflimmer som en metod att förebygga ischemisk stroke.
  2. den prognostiska betydelsen av ventrikulära extraslag hos i övrigt friska personer undersöks.
  3. vi undersöker kännedom om gällande internationella riktlinjer avseende behandling med implanterbar defibrillator (icd) och hur dessa skall implementeras för att undvika allvarliga komplikationer

Medverkande i forskningen

Johan Engdahl docent, överläkare johan.engdahl@sll.se

Leif Friberg docent leif.friberg@ki.se

Viveka Frykman-Kull med dr, överläkare viveka.frykman.kull@sll.se

Faris Al Khalili med dr, specialistläkare faris.al-khalili@ki.se

Annika Kinch Westerdahl med dr, leg sjuksköterska annika.kinch-westerdahl@sll.se

Johanna Sjöblom med dr, överläkare johanna.sjoblom@sll.se

Piotr Sobocinski med dr, ST-läkare piotr.sobocinski-doliwa@sll.se

Faris Ghazal doktorand, specialist i allmänmedicin faris.ghazal@ki.se

Peter Giesecke ST-läkare peter.giesecke@sll.se

Katrin Kemp-Gudmundsdottir doktorand, ST-läkare katrin.kemp-gudmundsdottir@sll.se

Tove Fredriksson doktorand, AT-läkare tove.fredriksson@sll.se

Raffaele Scorza doktorand, överläkare raffaele.scorza@sll.se

Jonatan Fernstad, doktorand, Läkare jonatan.fernstad@ki.se

Utvalda publikationer

Evolution of left ventricular ejection fraction after acute myocardial infarction: implications for implantable cardioverter-defibrillator eligibility.
Sjöblom J, Muhrbeck J, Witt N, Alam M, Frykman-Kull V
Circulation 2014 Aug;130(9):743-8

Mass Screening for Untreated Atrial Fibrillation: The STROKESTOP Study.
Svennberg E, Engdahl J, Al-Khalili F, Friberg L, Frykman V, Rosenqvist M
Circulation 2015 Jun;131(25):2176-84

Less dementia and stroke in low-risk patients with atrial fibrillation taking oral anticoagulation.
Friberg L, Andersson T, Rosenqvist M
Eur. Heart J. 2019 Jul;40(28):2327-2335

Less dementia with oral anticoagulation in atrial fibrillation.
Friberg L, Rosenqvist M
Eur. Heart J. 2018 02;39(6):453-460

Hjärtsvikt

Hjärtsvikt studeras ur flera synvinklar. Epidemiologiska studier kring hjärtsvikt vid hjärtinfarkt i kvalitetsregistret Swedeheart. Vi studerar biomarkörer för kardiell fibros hos patienter med kronisk hjärtsvikt.

Vidare leder vi ett unikt samarbetsprojekt i Stockholm vid nydebuterad hjärtsvikt med gemensam strukturerad diagnostik och biobank av blod och vävnad med fokus att hitta nya biomarkörer (exempelvis fibrosmarkörer, mikropartiklar) och sjukdomsmekanismer vid hjärtsvikt med bevarad hjärtfunktion (PREFERS).

Med SciLife Lab utvecklar vi ny metodik för analys av myokardvävnad (spatiell transkriptomik) samt bioinformatik och RNA-analyser. Gruppen utvecklar hjärtultraljudsdiagnostik vid hjärtsvikt och ischemisk hjärtsjukdom och deltar i flera kliniska studier.

Medverkande i forskningen

Hans Persson docent, överläkare (gruppansvarig) 

Mahbubul Alam docent, överläkare mahbubul.alam@sll.se

Mattias Ekström post doc, överläkare mattias.ekstrom@sll.se

Liyew Desta med dr, bitr överläkare liyew.desta@ki.se

Johan Löfsjögård doktorand, bitr överläkare johan.lofsjogard@ki.se

Dmitri Matan doktorand, bitr överläkare dmitri.matan@ki.se

Nashmil Hashemi med dr, överläkare nashmil.hashemi@ki.se

Utvalda publikationer

Feasibility of myocardial performance index for evaluation of left ventricular function during dobutamine stress echocardiography before and after coronary artery bypass grafting.
Hashemi N, Samad BA, Hedman A, Brodin LÅ, Alam M
Echocardiography 2014 Sep;31(8):989-95

Usefulness of Collagen Carboxy-Terminal Propeptide and Telopeptide to Predict Disturbances of Long-Term Mortality in Patients ≥60 Years With Heart Failure and Reduced Ejection Fraction.
Löfsjögård J, Kahan T, Díez J, López B, González A, Ravassa S, et al
Am. J. Cardiol. 2017 06;119(12):2042-2048

Risk and predictors of readmission for heart failure following a myocardial infarction between 2004 and 2013: A Swedish nationwide observational study.
Desta L, Jernberg T, Spaak J, Hofman-Bang C, Persson H
Int. J. Cardiol. 2017 Dec;248():221-226

Hemostas och trombos

Vår forskning fokuserar på hemostas och trombos, särskilt arteriell trombos men även venös tromboembolism och antitrombotisk behandling. Vår forskning innefattar patientnära klinisk forskning, mekanistisk och experimentell forskning, samt metodutveckling.

Medverkande i forskningen

Håkan Wallén professor, överläkare (gruppansvarig)hakan.wallen@ki.se

Bruna Gigante docent, specialistläkare bruna.gigante@ki.se

Mika Skeppholm med dr, överläkare mika.skeppholm@sll.se

Hanne Ehrlinder doktorand, ST-läkare hanne.ehrlinder@sll.se

Viktor Taune doktorand, ST-läkare viktor.taune@sll.se

Utvalda publikationer

Thrombin generation in acute cardioembolic and non-cardioembolic ischemic stroke.
Rooth E, Sobocinski-Doliwa P, Antovic J, Frykman Kull V, Von Arbin M, Rosenqvist M, et al
Scand. J. Clin. Lab. Invest. 2013 Oct;73(7):576-84

Association between platelet reactivity and circulating platelet-derived microvesicles in patients with acute coronary syndrome.
Kafian S, Mobarrez F, Wallén H, Samad B
Platelets 2015 ;26(5):467-73

Whole blood coagulation assays ROTEM and T-TAS to monitor dabigatran treatment.
Taune V, Wallén H, Ågren A, Gryfelt G, Sjövik C, Wintler AM, et al
Thromb. Res. 2017 May;153():76-82

Kranskärlssjukdom

Gruppen bedriver en bred omfattande forskning inom akut och kronisk kranskärlssjukdomar. Vi använder oss av en rad olika metoder, inklusive epidemiologiskt inriktade registerstudier, prospektiva observationsstudier, randomiserade studier, experimentella studier, avancerad bildgivning och laboratorieförsök.

Vi studerar riskfaktorer för utveckling av ateroskleros, aterotrombotiska komplikationer och störd mikrocirkulation i kranskärl. Vi undersöker diagnostisk och prognostisk betydelse av olika metoder och strategier, inklusive biokemiska markörer, beslutsstöd och ekokardiografi.

Betydelsen av diabetes och kronisk njursvikt och dess behandling vid akut och kronisk kranskärlsjukdom undersöks. Hos patienter med manifest kranskärlssjukdom studerar vi prognostiska faktorer och effekter av olika behandlingar.

Medverkande i forskningen

Tomas Jernberg professor, överläkare (gruppansvarig) tomas.jernberg@ki.se

Rickard Linder med dr, överläkare rickard.linder@sll.se

Pia Lundman med dr, överläkare pia.lundman@ki.se

Jonas Persson med dr, överläkare jonas.persson@sll.se

Bassem Samad docent, överläkare bassem.abdel-samad@sll.se

Reidar Winter professor, överläkare reidar.winter@sll.se

Henrik Blåeldh-Löfmark doktorand, överläkare henrik.blaeldh-lofmark@sll.se

Sofia Cederström doktorand, ST-läkare, sofia.cederstrom@sll.se

Robert Edfors med dr, robert.edfors@ki.se

Sam Kafian med dr, överläkare sam.kafian@sll.se

Lina Ljung doktorand, specialistläkare lina.ljung@ki.se

Ida Löfman med dr, bit överläkare ida.lofman@ki.se

Moa Simonsson doktorand, leg läkare moa.simonsson@ki.se

Utvalda publikationer

Association between the use of fondaparinux vs low-molecular-weight heparin and clinical outcomes in patients with non-ST-segment elevation myocardial infarction.
Szummer K, Oldgren J, Lindhagen L, Carrero JJ, Evans M, Spaak J, et al
JAMA 2015 Feb;313(7):707-16

Low plasma adiponectin concentration is associated with myocardial infarction in young individuals.
Persson J, Lindberg K, Gustafsson TP, Eriksson P, Paulsson-Berne G, Lundman P
J. Intern. Med. 2010 Aug;268(2):194-205

Association between platelet reactivity and circulating platelet-derived microvesicles in patients with acute coronary syndrome.
Kafian S, Mobarrez F, Wallén H, Samad B
Platelets 2015 ;26(5):467-73

SCAPIS

SCAPIS är en befolkningsstudie där sex universitet har inkluderat totalt 30 000 slumpmässigt utvalda svenskar mellan 50 och 64 år från 2013 till 2018. Syftet med SCAPIS är att kunna identifiera individuella risker för exempelvis stroke, KOL, plötsligt hjärtstopp, hjärtinfarkt och andra hjärtsjukdomar. Gå in och läs mer på ki.se/kids/scapis

Vaskulär medicin och hypertoni

Ett huvudintresse är hur neurohormonella mekanismer påverkar struktur och funktion i hjärta och blodkärl, inklusive endotelfunktion. Relationer mellan obstruktiv sömnapnésjukdom och kärlfunktion undersöks.

Vi studerar samspelet mellan hjärt-kärlsjukdom och njursjukdom (det kardiorenala syndromet), och sjukdomar i skelett och benomsättning, då osteoporos delar många riskfaktorer med hjärt-kärlsjukdom. Vi leder en unik integrerad multiprofessionell klinik för patienter med samtidig hjärtsjukdom, njursvikt och diabetes, där nya sätt att vårda patienter med komplex multisjuklighet studeras.

Riskbedömning för stroke vid förmaksflimmer och hypertoni studeras. Vi har påvisat ett samband mellan ischemisk stroke, mikroinfarkter i hjärtat och en bakomliggande cancer. Vi kartlägger nu bakomliggande mekanismer som rubbningarna i koagulation och immunsystem.

Vi studerar också för kardiovaskulär riskbedömning och prevention, utveckling av beslutsstöd och implikationer av riktlinjer, läkedelsförskrivning och följsamhet, samt hälsoekonomiska aspekter vid hjärt-kärlsjukdom.

Medverkande i forskningen

Thomas Kahan professor, överläkare (gruppansvarig) thomas.kahan@ki.se

Sara Aspberg med dr, överläkare sara.aspberg@sll.se

Mikael Ekholm med dr, överläkare mikael.ekholm@ki.se

Kristina Björklund Bodegård med dr, specialistläkare kristina.bjorklund-bodegard@sll.se

Majid Kalani med dr, överläkare

Jonas Spaak docent, specialistläkare jonas.spaak@ki.se

Helge Brandberg doktorand, ST-läkare helge.brandberg@sll.se

Christina Ekenbäck doktorand, specialistläkare christina-ekenback@sll.se

Andreas Jekell med dr, bitr överläkare andreas.jekell@sll.se

Masih Khedri doktorand, examinerad läkare masih.khedri@ki.se

Kristina Lundwall doktorand, ST-läkare kristina.lundwall@sll.se

Josefin Mörtberg doktorand, bitr överläkare josefin.mortberg@sll.se

Hermine Rietz doktorand, ST-läkare hermine.rietz@sll.se

Fredrik Wallentin doktorand, överläkare fredrik.wallentin@sll.se

Ramin Zarrinkoub doktorand, specialistäkare ramin.zarrinkoub@ki.se

Nikolas Östlund Papadogeorgos doktorand, överläkare nikolas.ostlund-papadogeorgos@sll.se

Utvalda publikationer

Comparison of the ATRIA, CHADS2, and CHA2DS2-VASc stroke risk scores in predicting ischaemic stroke in a large Swedish cohort of patients with atrial fibrillation.
Aspberg S, Chang Y, Atterman A, Bottai M, Go AS, Singer DE
Eur. Heart J. 2016 Nov;37(42):3203-3210

Systematic underutilisation of secondary preventive drugs in patients with acute coronary syndrome and reduced renal function.
Khedri M, Szummer K, Carrero JJ, Jernberg T, Evans M, Jacobson SH, et al
Eur J Prev Cardiol 2017 05;24(7):724-734

Improved treatment and control of hypertension in Swedish primary care: results from the Swedish primary care cardiovascular database.
Holmquist C, Hasselström J, Bengtsson Boström K, Manhem K, Wettermark B, Hjerpe P, et al
J. Hypertens. 2017 10;35(10):2102-2108

Pedagogik och utveckling

Pedagogik huvudområden är interprofessionell utbildning och lärande i klinisk miljö samt utveckling och utvärdering av nya utbildningsformer. Forskningen använder kvantitativ som kvalitativ metodik. Nydanande är etnografi och klarläggande av tröskelbegrepp.

Utveckling brister i patientsäkerhet kan ofta förklaras med misstag i den diagnostiska processen. Centralt mål är att förstå komplexiteten i beslutsfattandet för prevention och evidensbaserad praktik. Vi använder såväl klassisk som ny metodik, inkluderande analys med megavariat statistik, projection to latent structures (pls).

I samarbete med enheter för in vitro fertilisering (ivf) och våra epidemiologiska centra kartlägger vi översjuklighet i lungemboli och venös tromboembolism vid provrörsbefruktning. Vi använder flera centrala register och samarbetar avser mekanismer med science for life laboratory.

Medverkande i forskningen

Peter Henriksson professor, överläkare (gruppansvarig) peter.henriksson@ki.se

Nina Brodin med dr, leg fysioterapeut nina.brodin@ki.se

Wim Grooten docent, leg fysioterapeut wim.grooten@ki.se

Ann Hägg Martinell med dr, leg sjuksköterska ann.hagg.martinell@rkh.se

Anna Kiessling docent, överläkare anna.kiessling@ki.se

Hanna Lachmann klinisk lektor, leg sjuksköterska hanna.lachmann@shh.se

Terese Stenfors forskare terese.stenfors@ki.se

Eli Westerlund med dr, överläkare eli.westerlund@ki.se
 

Utvalda publikationer

Efficacy of case method learning in general practice for secondary prevention in patients with coronary artery disease: randomised controlled study.
Kiessling A, Henriksson P
BMJ 2002 Oct;325(7369):877-80

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Kontaktpersoner

Alla medlemmar i gruppen