Sjukfrånvaro inom olika yrkesgrupper

Sjukfrånvaro varierar mycket mellan olika yrkesgrupper. I många av våra studier studeras samtliga yrkesgrupper samtidigt. I andra projekt fokuseras på en eller några yrkesgrupper.

Sjukfrånvaro inom Polisen

Sjukfrånvaron inom polisväsendet är högre bland kvinnor än bland män. Det övergripande syftet med detta projekt är att få ett kunskapsunderlag som gör det möjligt att prioritera och vidta meningsfulla åtgärder ägnade åt att sänka sjukfrånvaron för kvinnor i polisorganisationen samt att generellt höja kunskapsnivån inom detta område. Projektet syftar vidare till att skapa förutsättningar för att på sikt få en polisorganisation där könstillhörighet inte är avgörande för de anställdas hälsa och sjukfrånvaro. Hittills finns mycket begränsad kunskap på området, därmed krävs fler vetenskapliga studier som en kunskapsbas för att nå de ovanstående målen. Hittills har en systematisk litteraturstudie genomförs om data om sjukfrånvaro inom polisen. Ytterligare en pågår om diskriminering och trakasserier inom polisen. Data om sjukfrånvaro och arbetsmiljöförhållanden för samtliga anställda inom polisen finns insamlade via enkäter 2005, 2007 och 2009.

Mer information om projektet

Hälsokonsekvenser av sjuknärvaro och sjukfrånvaro

En begränsad forskning tyder på att såväl sjuknärvaro som sjukfrånvaro har negativa hälsokonsekvenser. I många situationer kan individer välja mellan att gå till arbetet eller inte, när han eller hon känner sig sjuk. Orsakerna till vilket val personer gör är inte klarlagda.

Syftet med projektet är att studera om sjukfrånvaro och sjuknärvaro är riskfaktorer för framtida hälsotillstånd eller nedsatt arbetsförmåga. Datamaterialet utgörs av den så kallade Arbetslivskohorten, som består av ett representativt urval av 5.000 personer ur den svenska befolkningen. Data i form av intervjuer och enkäter insamlades 2004, 2005 och 2006 för personer som 2004 var 25 till 50 år. Respondenterna informerades i samband med studien om att svaren skulle kompletteras med information från SCB:s register om familjeförhållanden, födelseland, inkomster, olika bidrag, ersättning p g a sjukdom och utbildning. I ett tidigare skede samlades sådana uppgifter in för tiden fram till 2006. Avsikten är nu att komplettera med ytterligare uppgifter omfattande tiden fram till 2009. Forskningen har prövats och godkänts av den regionala etikprövningsnämnden i Stockholm.

Både sjuknärvaro och sjukfrånvaro har stor samhällsrelevans. Projektet avser att underlätta för preventiva arbetsplatsåtgärder och för personer med hälsobesvär att kunna fungera väl i ett alltmer flexibelt arbetsliv.

Ansvariga är docent Anders Wikman och professor Staffan Marklund, Sektionen för försäkringsmedicin, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, Stockholm.

Mer information om projektet