Diagnosspecifika projekt

I flera av våra projekt studeras sjukfrånvaro i specifika diagnoser. Exempel på sådana diagnoser är psykiska besvär, rörelseorganens sjukdomar, bröstcancer, hörselproblem, besvär relaterade till tandfyllnadsmaterial, refluxbesvär, sömnbesvär, kranskärlsintervention och njurtransplantation.

Livssituation och återgång i arbete efter bröstcanceroperation

Syftet med projektet är att få kunskapsunderlag för bättre behandling och bemötande av kvinnor som opererats för bröstcancer, speciellt vad avser återgång i arbete, sjukfrånvaro och dess effekter på livskvalitet och hälsa.
Då majoriteten av kvinnor med bröstcancer blir botade, men kan ha kvarstående biverkningar av behandling, är behovet stort av forskning om konsekvenser för livssituationen och hur denna påverkas. Det är stora variationer i hur snabbt kvinnor återgår i arbete efter bröstcancerbehandling. Fokus behöver i större utsträckning läggas på stöd inför det kommande vardagliga livet där återgång till arbete är en viktig aspekt.

Läs mer om projektet här

Sjukfrånvaro och återgång till arbete efter kranskärlsintervention

Kranskärlssjukdom är en av de största folksjukdomarna och den vanligaste dödsorsaken för kvinnor och män i Sverige. Årligen genomgår ca 10 000 personer under 65 år en kranskärlsintervention genom bypass-kirurgi eller PCI (Percutan Coronar Intervention). I Sverige har patienter längre sjukfrånvaro efter kranskärlsingrepp jämfört med andra länder vilket sannolikt inte förklaras av medicinska orsaker.

Läs mer om projektet här

Psychiatric health consequences of sickness absence and disability pension

This project aims to investigate the predictive value of patterns of sickness absence and disability pension for various mental health outcomes in the Swedish general population. These outcomes include inpatient care due to mental disorders and suicide attempt, suicide completion and disability pension due to mental disorders.

You will find more information here

Hörselproblem och sjukskrivning

Hörselproblem är vanliga och tenderar att öka, samtidigt som det nästan helt saknas kunskap om betydelsen av detta för arbete och sjukfrånvaro/sjuk- eller aktivitetsersättning (tidigare förtidspension).Vid Sektionen för försäkringsmedicin gör vi flera tvärvetenskapliga studier av konsekvenser av sådan sjukfrånvaro, baserade på data från stora prospektiva och populationsbaserade kohorter.

Läs mer om projektet här

KA
Innehållsgranskare:
Annika Evolahti
2024-02-21