Avslutade forskningsprogram

Vid Avdelningen för försäkringsmedicin drivs två forskningsprogram, ett om försäkringsmedicin och ett om trafikskadeprevention. Dessutom har vi nyligen avslutat ett omfattande forskningsprogram om samband mellan arbetsorganisationsförändringar och hälsa.

Försäkringsmedicinskt forskningsprogram

Vi driver ett forskningsprogram i försäkringsmedicin, finansierat av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS. Programmet heter: frånvaro, återgång i arbete och sjukskrivningspraxis; ett försäkringsmedicinskt forskningsprogram.

Sjukfrånvaro och sjukersättning berör många och kostar mycket, samtidigt saknas kunskap om sjukskrivningspraxis, om riskfaktorer för sjukskrivning och om återgång till arbetet. Men den bristen är nu på väg att avhjälpas genom arbetet i forskargruppen, som Kristina Alexanderson leder.

Läs mera här

Trafikskadeprevention

Detta forskningsprogram leds av professor Anders Kullgren.
Ett flertal olika projekt görs, i nära samarbete bl.a. med Folksam.

Ny avhandling visar: krocksäkerhet eftersatt för barn i bil

Trots välutvecklade säkerhetssystem i moderna bilar kan mer göras för att skydda framåtvända barn mellan fyra och tolv år. Säkerhetssystemen ger i många fall ett bra skydd för de vuxna i framsätet, men barnen i baksätet är till stor del bortglömda visar en avhandling av Katarina Bohman.

En artikel i den danska tidningen Berlingske

Organisationsförändringar

Hur arbetet är organiserat spelar stor roll för anställdas arbetsvillkor och hälsa. Detta visar ett forskningsprogram som letts från Karolinska Institutet och nu har avlutats. Förändringar på arbetsmarknaden och många organisationsförändringar har lett till ökade psykosociala krav och krav på kompetens bland anställda och chefer. Många har stimulerats och utvecklats av dessa krav, medan andra drabbats av arbetsrelaterade sjukdomar och hög sjukfrånvaro.

Konsekvenserna har blivit ökade skillnader mellan anställda i olika verksamheter och branscher när det gäller fysiska och psykosociala arbetsmiljövillkor, säger Staffan Marklund, professor i arbetshälsovetenskap.

Resultat av forskningsprogrammet "Organisationsförändring och arbetsrelaterad hälsa", som har finansierats av Forskningsrådet för arbetsliv och social vetenskap (FAS), presenteras bland annat i antologin "The Dynamics of Organizations and Healthy Work".

Forskningsprogrammet visar olika aspekter av hur förändringar i arbetsorganisation påverkar individers arbetsvillkor, hälsa och sjukfrånvaro. Forskarna belyser i ett stort antal empiriska studier den dynamik, som på olika strukturella nivåer kännetecknar det moderna arbetslivet. Faktorer som studerats är bland annat utvecklingen av arbetsorganisation, ledarskap, arbetsmiljö och ojämlikhet. Man diskuterar även hur forskningen behöver utvecklas för att bättre kunna följa ett arbetsliv i ständig förändring.

Antologin "The Dynamics of Organizations and Healthy Work" är utgiven i Arbetsliv i omvandling No 2010: 05. Redaktörer är professor Staffan Marklund, Sektionen för försäkringsmedicin vid Karolinska Institutet och professor Annika Härenstam, Institutionen för arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet.

 

KA
Innehållsgranskare:
Annika Evolahti
2024-02-21