Suicidalt beteende hos migranter

Trots att den globala migrationen ökat kraftigt, saknas i stort sett forskning om självmordsbeteende (självmordsförsök och självmord) bland migranter och då särskilt bland flyktingar. Ett perspektiv där skillnader i vårdutnyttjande bland migranter med självmordsförsök jämförs med individer med självmordsförsök i den infödda befolkningen saknas nästan helt. Projektet avser att överbrygga forskningstraditioner inom migration, suicidologi och vårdvetenskap.

Syftet med detta projekt är att undersöka 1) vägar till suicidalt beteende, 2) mönster och determinanter för vård före och efter ett självmordsförsök och 3) determinanter för en dålig prognos efter ett självmordsförsök bland olika migrantgrupper jämfört med den infödda befolkningen. Migranter delas upp i flyktingar (inklusive flyktingbarn) samt övriga migranter. Eftersom sammansättning av migranter och riskfaktorer såväl som skyddande faktorer för suicidalt beteende förändras över tiden och kan skilja mellan länder, kommer de planerade studierna att jämföra risken för suicidalt beteende mellan migrantgrupper vid olika tidpunkter och göra en jämförelse mellan Sverige och Norge.

Frågeställningarna kommer att besvaras med hjälp av två stora populationsbaserade registerstudier, en från Sverige och en från Norge. Både retrospektiva och prospektiva data kommer att kopplas samman för varje individ. Utfallsmåtten är suicidalt beteende samt sjukhusvård och specialiserad öppenvård. Sociodemografiska faktorer, social marginalisering, vård och behandling samt specifika psykiska sjukdomar, och då särskilt posttraumatiska stresstörningar, kommer att tas med i analyserna.

Mer information om projektet finns här

EM
Innehållsgranskare:
Annika Evolahti
2023-09-06