Somatiska sjukdomar och sjukfrånvaro

Kranskärlssjukdom och sjukfrånvaro

Kranskärlssjukdom är den vanligaste dödsorsaken och en ledande orsak till kronisk sjukdom i Sverige med stora kostnader för sjukvården och samhället. Det saknas dock vetenskapligt baserad kunskap om adekvat sjukskrivning i förhållande till sjukdomens allvarlighetsgrad. Projektet syftar till att överbrygga forskningstraditioner inom kardiologi, psykiatrisk epidemiologi och försäkringsmedicin. Detta tvärvetenskapliga ansats krävs för att svara på det växande behovet av en vetenskaplig kunskapsbas som kan underlätta utformandet av personbaserad vård för patienter med kranskärlssjukdom. Projektet inkluderar forskning på två viktiga aspekter av kranskärlsjukdom: sjukfrånvaro (mätt som sjukskrivning och förtidspension) och samsjuklighet med depression och ångeststörningar. En särskild fokus ligger på akut hjärtinfarkt.

Mer information om projektet finns här

Ryggsmärta och sjukfrånvaro

Ryggsmärta är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning och är även starkt kopplad till psykisk ohälsa så som depression och ångestsyndrom. Det finns fortfarande ett antal obesvarade forskningsfrågor när det gäller vilken roll psykisk ohälsa spelar i sjukskrivningar på grund av ryggsmärta, och det komplexa samspelet mellan arbetsrelaterade, sociodemografiska och medicinska faktorer.

Denna studie syftar till att undersöka om samsjuklighet mellan ryggsmärta och depression/ångest påverkar senare sjukfrånvaro, och då speciellt efter man genomgått en ryggoperation. Ett ytterligare syfte är att granska om den psykiska hälsan förändras efter att man beviljats förtidspension på grund av ryggsmärta. Faktorer som specifika diagnoser och förändringar i regelverket inom sjukförsäkringen kommer att beaktas.

Mer information om projektet finns här

Cancer

Vi har gjort och gör ett flertal studier om cancer generellt och om specifika cancerdiagnoser.

Bröstcancer

I ett av dem, med fokus på kvinnor med bröstcancer, har omfattande longitudinella data samlats in via sex olika enkäter, register, medicinska journaler samt intervjuer. Här finns mer information om projektet och de drygt 25 publikationerna som hittills kommit från det.

Övriga cancerdiagnoser

Här hittar du information om våra andra publikationer om sjukfrånvaro och cancer.

 

EM
Innehållsgranskare:
Annika Evolahti
2024-03-12