Böcker och bokkapitel

Här hittar du böcker och bokkapitel som vi har publicerat.

2019

Book chapters, English

Fehr F, Alexanderson K, Favaretti C, de Jong J, La Torre G, Lim T, Martin-Olmedo P, Mekel O, Michelsen K, Rosenkötter N, Verschuuren M, de Waure C, Zeegers Paget D. Relating Population Health Monitoring to other Types of Health Assessments. In: Verschuuren M, von Oers H (Eds.): Population Health Monitoring – Climbing the Information Pyramid. Springer International Publishing; 2019. p.175-196.

2017

Friberg E. Sjukskrivnas upplevelse av bemötande från Försäkringskassan och hälso- och sjukvården in En sjukförsäkring att lita på? Rapport från forskarseminarium i Umeå 14–15 januari 2015. Försäkringskassan: Socialförsäkringsrapport 2017:1;105-116.

2014

Book chapters, English

Backhans M C, Burström B, Marklund S. Gender policy and policy regimes in 22 OECD countries, 1979-2008. In: Navarro V & Mutaner C (eds). The financial and economic crises and their impact on health and social well-being. Amityville, NY, USA: Baywook Publishing Company; 2014. p. 362-390.

Bränström R, Duncan L. Mindfulness and Balanced Positive Emotion. In: Positive Emotion: Integrating the Light Sides and Dark Sides. USA: Oxford University Press; 2014. p. 496-514.

Gonäs L, Larsson P. Employment regimes and personnel work in Sweden. In: The Development of Human Resource Management Across Nations. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Ltd; 2014. p. 410-436.

Bokkapitel, svenska

Abrahamsson L, Gonäs L. Jämställda organisationer – att bryta ny mark. In: Abrahamsson L, Gonäs L (Eds). Jämställt arbete? Organisatoriska ramar och villkor i arbetslivet. SOU 2014:30. Stockholm, 2014. p. 9-22.

2013

Bokkapitel, svenska

Alexanderson K, Sjukdom och hälsa. I: Järvholm B, Mannelqvist R, Olofsson C, Torén K. Försäkringsmedicin. Lund: Studentlitteratur; 2013. sid. 53-60.

Book chapter, English

Bränström R. Effect of Mindfulness-based Interventions in Cancer Care. In: Evidence-based Non-pharmacological Therapies for Palliative Cancer Care. New York: Springer; 2013. p.175-192.

2012

Alexanderson K (Red.) Socialförsäkringsforskning. En vänbok till Staffan Marklund. Sektionen för försäkringsmedicin, Karolinska Institutet. 2012. (ISBN 978-91-7549-041-0)

Alexanderson K. Socialförsäkringsforskning och dess nestor; Staffan Marklund. I: Alexanderson K (Red.) Socialförsäkringsforskning. En vänbok till Staffan Marklund. Sektionen för försäkringsmedicin, Karolinska Institutet. 2012. sid 17-24.

Linder, J. Vanliga symptom och depressivitet hos långtidssjukskrivna personer som av Försäkringskassan remitterats till försäkringsmedicinsk utredning. I: Alexanderson K (Red.) Socialförsäkringsforskning. En vänbok till Staffan Marklund. Sektionen för försäkringsmedicin, Karolinska Institutet. 2012. sid 88-94.

Marklund S, Lidwall U. Socialförsäkringen och rättvisan, i Kön, klass och etnicitet – jämlikhetsfrågor i socialförsäkringen, Rapport från forskarseminariet i Umeå 18-19 januari 2012, Försäkringskassan, Socialförsäkringsrapport 2012:4. sid 7-22.

2011

Alexanderson K. Läkares arbete med sjukskrivning: Förutsättningar och problem. I: Mellan arbete och sjukdom. Rapport från forskarseminariet i Umeå 19-20 januari 2011. Försäkringskassan. Socialförsäkringsrapport; 2011:3. sid 85-99.

Eckerlund I, Håkansson J, Norlund A. Fallgropar vid hälsoekonomisk läkemedelsvärdering. Läkemedelsboken 2011-2012.

Kadefors R, Wikman A. "Inklusion och exklusion - om arbetslivslängd i olika yrken" i Gillberg G, Bergqvist T, Ivarsson L (red) Arbete: passion och exploatering. Arbetsliv i omvandling nr 03/2011. Linnéuniversitetet, Växjö.

Petersson L-M Eckerlund I, Håkansson J, Norlund A, Arving C. Omvårdnad vid rehabilitering. Nationellt vårdprogram 2011. Omvårdnad vid bröstcancer. sid 56-61.

2010

Sandahl C, Falkenström E, von Knorring M. Chef med känsla och förnuft. Om professionalism och etik i ledarskapet. Stockholm: Natur & kultur; 2010.

Alexanderson K, Hälsa och försörjningsförmåga i kristider. I: Wijkström F (red). Idéer för framtiden. SparbanksAkademins skriftserie, Stockholm. 2010:1. sid 174-194.

Eliasson MA, Härenstam A. Gubbar, killar och en och annan tjej. Om genusidentiteter i arbetslivet. I: Härenstam A, Bejerot E (red). Sociala relationer i arbetslivet. Malmö: Gleerups, 2010.

Books and book chapters, English

Marklund, S, Härenstam A. The Dynamic of Organizations and Healthy Work, Work Life in Transition, Nr 05/2010, Växjö.

Berntson E, Marklund S. The Dynamic of Organizations and Healthy Work. In: Marklund S, Härenstam A (red). Work Life in Transition, Nr 05/2010, Växjö.

Bolin M, Höckertin C, Marklund S. Organizational effects on working conditions and health. The Dynamic of Organizations and Healthy Work. In: Marklund S, Härenstam A (red). Work Life in Transition, Nr 05/2010, Växjö.

Marklund, S, Härenstam A. Introduction. The Dynamic of Organizations and Healthy Work. In: Marklund S, Härenstam A (red). Work Life in Transition, Nr 05/2010, Växjö.

Wikman A. Changes in power, influence and organization in Sweden. The Dynamic of Organizations and Healthy Work. In: Marklund S, Härenstam A (red). Work Life in Transition, Nr 05/2010, Växjö.

2009

Alexanderson K. Förutsättningar och problem i hälso- och sjukvårdens arbete med patienters sjukfrånvaro. I: Sjukskrivning på gott och ont. Läkardagarna i Örebro 31/3-1/4 2009. Örebro Läkaresällskap och Svenska Läkaresällskapet. sid 21-26.

Carlsson C, Wennman-Larsen A. Ideellt engagemang och närståendes insatser. I: Ehrenberg och Wallin (red). Omvårdnadens grunder; ansvar och utveckling. Stockholm: Studentlitteratur; 2009. sid. 213-240.

Hensing G, Alexanderson K. Sjukskrivning och arbetslivsinriktad rehabilitering. I: Herlofson J, Ekselius L, Lund LG, Lundin A, Mårtensson B, Åsberg M (red). Psykiatri. Lund: Studentlitteratur; 2009. sid 713-718.

Book chapters, English

Mittendorfer-Rutz E, Schmidtke A. Chapter 20. Suicide attempts in Europe. In: Wasserman D, Wasserman C. (eds). The Oxford Textbook of Suicidology and Suicide Prevention: A Global Perspective. Oxford University Press; 2009. p. 123-126.

Vaez M, Laflamme L, Voss M. Student Quality of Life in Higher Education – A Transition. In: Preedy, Victor R.; Watson, Ronald R. (eds.) Handbook of Disease Burdens and Quality of Life Measures. Springer; 2009.

2006

Alexanderson K. Sjukdom och hälsa- ett allmänt perspektiv. I: Järvholm B, Olofsson C. Försäkringsmedicin. Lund: Studentlitteratur; 2006. sid 22-26.

Alexanderson K, Järvholm B. Vad beror sjukfrånvaro på? I: Järvholm B, Olofsson C. Försäkringsmedicin. Lund: Studentlitteratur; 2006. sid 70-81.

Alexanderson K. Sjukfrånvaro- skillnader mellan män och kvinnor. I: Järvholm B, Olofsson C. Försäkringsmedicin. Lund: Studentlitteratur; 2006. sid 82-89.

Book chapters English

Alexanderson K. Sickness absence and the promotion of public health: cooperation between different actors regarding promotion of return to work of sickness absentees. In: Noack H, Kahr-Gottlieb D (eds). Promoting the Public’s Health. EUPHA 2005, Conference Book. Gamburg: Health Promotion Publications; 2006. p. 128-131.

Gonäs L. Gendered divisions of work - A multilevel approach. In: Gonäs L, Karlsson J. Gender Segregation. Divisions of Work in Post-Industrial Welfare States. London: Ashgate; 2006. p. 29-45.

Gonäs L, Karlsson J. Divisions of Gender and Work. I: Gonäs L, Karlsson J. Gender Segregation. Divisions of Work in Post-Industrial Welfare States. London: Ashgate; 2006. p. 1-12.

Gonäs L, Karlsson J. Ch. Dualities and Contradictions. I: Gonäs L, Karlsson J. Gender Segregation. Divisions of Work in Post-Industrial Welfare States. London: Ashgate; 2006. p.163-169.

2005

Book chapters, English

Alexanderson K. Research on sickness absence and disability pension. In: Tellnes G (ed). Urbanization and Health. New challenges to health promotion and prevention. Oslo: Unipub förlag; 2005. p. 306-15.

Alexanderson K. Sickness absence and the promotion of public health: cooperation between different actors regarding promotion of return to work of sickness absentees. In: Noack H, Kahr-Gottlieb D (eds). Promoting the Public’s Health. EUPHA 2005, Conference Book. Gamburg,: Health Promotion Publications; 2006. p. 128-131.

2004

Alexanderson K. Den könssegregerade arbetsmarknaden - samband med sjukdom. Positiva effekter av könsintegration, negativa av könssegregering? I: Den könsuppdelade arbetsmarknaden. Betänkande av utredningen om den könsuppdelade arbetsmarknaden. Statens offentliga utredningar: SOU 2004:43. sid 421-432.

Alexanderson K. Sjukfrånvaro. I: Hovelius B, Johansson E. Kropp och genus i medicinen. Lund: Studentlitteratur; 2004. sid 239-248.

Alexanderson K. Sjukskrivning och livsstil – kommunicerande kärl. Läkardagarna i Örebro 2004:74. Svenska Läkaresällskapet. sid 10-13.

Book chapters, English

Alexanderson K, Norlund A. The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care: Aim, background, key concepts regulations and current statistics. Scandinavian Journal of Public Health. 2004;32(63):12-30.

Alexanderson K, Norlund A. The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care. Future need for research. Scandinavian Journal of Public Health. 2004;32(63):256-258.

Alexanderson K, Norlund A. Methods used for the systematic literature search and for the review of relevance, quality, and evidence of studies. The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care. Scandinavian Journal of Public Health. 2004;32(63):31-35.

Alexanderson K, Norlund A. Preface: Evidence based medicine and the Swedish Council on Technology Assessment in Health Care. Scandinavian Journal of Public Health. 2004;32(63):3-4.

2003

Alexanderson K. Forskning om sjukfrånvaro. Försäkringskasseförbundet, Fakta & Debatt. 2003:1. sid 76-84.

EM
Innehållsgranskare:
Annika Evolahti
2024-02-21