REMAIN - Psykisk ohälsa och social integration bland flyktingbarn

träd
Foto: Pixabay

Syftet med forskningsmiljön REMAIN är att öka kunskapen kring psykisk ohälsa och social integration hos flyktingbarn, samt att hitta strategier för att förbättra den sociala integrationen bland flyktingbarn och ungdomar med psykisk ohälsa.

Trots ökande migration är forskning kring psykisk ohälsa och social integration hos flyktingbarn mycket bristfällig och det saknas framförallt interventions- och behandlingsstudier.

REMAIN är ett internationellt samarbetsprojekt mellan fem forskargrupper i fyra europeiska länder: Sverige, Danmark, Nederländerna och Österrike. Forskningsprojektet är multidisciplinärt och multiprofessionellt.

Forskningsmiljön är finansierad av Vetenskapsrådet.

Annika Evolahti
2023-10-03