Aktuellt inom Försäkringsmedicin

Nya forskningsmedel

Jurgita Narusyte har tilldelats 3 699 282 kronor från AFA försäkring för att undersöka om deltidssjukskrivning vid psykisk ohälsa bland privatanställda kan förebygga långtidssjukfrånvaro och bidra till att fler stannar kvar i arbete.  

Mer information finns här

Ny rapport om sjukfrånvaro bland privatanställda tjänstemän

Vi har publicerat en ny rapport om sjukfrånvaro bland privatanställda tjänstemän under åren 2019-2021, dvs. i samband med covid-pandemin. 

De 1,3 miljoner privatanställda tjänstemännen i Sverige år 2012 respektive de 1,4 miljoner privatanställda tjänstemännen i Sverige år 2018 har följts under ett år innan och de två första åren av covid-19-pandemin, avseende deras sjukskrivning och sjuk- och aktivitetsersättning. 
Vi fann att endast små förändringar skedde under pandemin. De flesta var inte sjukskrivna alls under de tre åren, och andelen personer med sjukskrivning ökade marginellt under pandemin. De flesta som hade sjukskrivning hade det i andra diagnoser än covid-19 eller covid-relaterade diagnoser.

Medelantalet dagar per sjukskriven person minskade något under 2020, men ökade under 2021. Dock fanns det skillnader mellan olika psykiska och somatiska diagnoser.

En större andel av kvinnorna hade sjukskrivning, men bland de kvinnor och män som var sjukskrivna fanns det inga könsskillnader i sjukskrivningslängd.

Att ha haft sjukskrivning 2019 var den faktor som hade starkast samband med att få ett sjukskrivningsfall i covid-19 eller i covidrelaterad diagnos. 

Rapporten kan läsas här Rapport om sjukfrånvaro bland privatanställda tjänstemän under covid-19-pandemin  
 

Här finns en längre sammanfattning av resultaten om sjukfrånvaro bland privatanställda tjänstemän under covid-19-pandemin

REWHARD konferens 9-10 September 2024

Användning av svenska registerdata i forskning om sociala relationer, arbete och hälsa över hela livsloppet

Lunch till lunchkonferens 9-10 september i Stockholm.

Boka dessa dagar för en inspirerande konferens om att använda data från REWHARD och andra svenska dataleverantörer i forskning!

De som redan använder REWHARD data (IMAS, LNU, SLOSH och STODS) samt andra forskare/doktorander med intresse för området är välkomna. Konferensen kommer att fokusera på två teman, med både interna och inbjudna talare:

• Arbetsmiljö, inkomst och sjukfrånvaro för kvinnor och män: Utveckling inom olika yrken

• Arbeta med registerdata från Statistiska centralbyrån (SCB)

Vi kommer också att anordna en 'posterpromenad' där de som har skickat in posters kort kan presentera sitt arbete.

Konferensspråket kommer att vara engelska. Mer information kommer under våren, även på hemsidan www.rewhard.se/english , senast 1 maj.

För mer information kontakta Beatrice Chaveroche beatrice.chaveroche@su.se.

EU-konferens om Psykisk hälsa och arbete i Bryssel

Professor Ellenor Mittendorfer-Rtuz var inbjuden av den belgiska regeringen att tala vid EU-konferensen om Psykisk hälsa och arbete i Bryssel. Professor Mittendorfer-Rutz gav en översikt av evidensbaserade strategier som kan underlätta inträdet på arbetsmarknaden för individer med psykiska besvär.

Europeiska kommissionen gjorde ett uttalande 2023 som beskriver en övergripande strategi för psykisk hälsa. Kommissionen betonade vikten av att behandla psykisk hälsa i paritet med fysisk hälsa och uppmanade till åtgärder för att bekämpa psykosociala riskfaktorer i arbetslivet.

I detta sammanhang organiserade det belgiska ordförandeskapet en tvådagarskonferens om Psykisk hälsa och arbete. Konferensen syftade till att behandla olika frågor relaterade till försämrad psykisk hälsa på europeiska arbetsplatser, med fokus på förebyggande åtgärder genom primära, sekundära och tertiära åtgärder. Nyckelteman var nödvändigheten av ett integrerat tillvägagångssätt, robusta europeiska rättsliga ramar, bättre prognoser av framtida kriser och betydelsen av social dialog.

Mer information finns här

 

EM
Innehållsgranskare:
Annika Evolahti
2024-07-04