Nätverk inom Försäkringsmedicin

Sjukfrånvaroforskningen är ännu idag outvecklad. Vi prioriterar därför även att initiera och aktivt deltaga i nätverk för etablerade forskare och doktorander, såväl lokalt som internationellt för att stärka forskningsområdet. Behovet av begrepps- och teoriutveckling är stort och nätverken är mycket betydelsefulla för detta. Vi koordinerar följande nätverk:

NorTwinDiSa – Nordic Twin study of Disability pension and Sickness absence

Detta nätverk bildades 2012 och syftar till att främja forskningssamarbete och kompetens när det gäller sjukfrånvaroforskning baserad på de Nordiska tvillingkohorterna. Forskare från följande grupper ingår i samarbetet: Sektionen för försäkringsmedicin, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige (teamledare: Docent Pia Svedberg); Institutionen för global folkhälsa, Helsingfors universitet och Arbetshälsoinstitutet (FIOH), Helsingfors, Finland (teamledare: Docent Annina Ropponen); Syddansk Universitet, Odense, Danmark (teamledare: Professor Jacob von Bornemann Hjelmborg); och Divisjon for psykisk helse, Folkehelseinstituttet (FHI), Oslo, Norge (teamledare: Seniorforskare Ragnhild E. Ørstavik).

Kontakt: Pia Svedberg

Det europeiska nätverket för sjukfrånvaroforskare; Section of Social Security, Work and Health

Ett europeiskt nätverk för sjukfrånvaroforskare etablerades som en sektion i European Public Health Association (EUPHA) år 2000. Sektionen heter The Section for Social Security, Work and Health. Sektionen arrangerar varje år en workshop och ett årsmöte i samband med EUPHAs årliga konferens, samt en förkonferens med olika tema såsom läkares sjukskrivningspraxis 2008 samt genusaspekter i sjukfrånvaroforskningen i år.

President för sektionen: Professor Gunnel Hensing

Mer information hittar du genom länken nedan:

EUPHA Sections: Social Security and Health

Integrated Datasets in Europe for Ageing Research (IDEAR)

The Integrated Datasets in Europe for Ageing Research (IDEAR) är ett nätverk som för samman ledande kohort studier och studier på åldrande från fem europeiska länder. Syftet med nätverket är att studera vilken påverkan arbetsförhållanden har på hälsa och välbefinnande senare i livet.

Här finns mer information om IDEAR

Cancer and Work Network

År 2013 bildades ett europeiskt nätverk för att främja forskning om arbete och sjukfrånvaro bland personer med cancer.

Nätverket finansieras av Cost.

Kristina Alexanderson är svensk representant i styrgruppen för nätverket.

Här finns mer information om nätverket

 

Training school for research on cancer and work

Våren 2014 arrangerade Sektionen för försäkringsmedicin en internationell Training School för juniora forskare, med föreläsare från olika länder för att främja forskning om (återgång i) arbete bland personer med cancer. Fokus under dessa heldagar var hur man kan använda registerdata i sådan forskning, samt att främja nätverksbyggande och framtida samverkan bland de juniora forskarna.

Stockholmsnätverket för forskning om sjukskrivning (SNÄFS)

Sommaren 2003 bildades ett lokalt nätverk för Stockholm med deltagare från Försäkringskassan, Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet. I nätverket samverkar Stockholms läns landsting (Forum och Centrum för allmänmedicin), Försäkringskassan och följande enheter vid Karolinska Institutet: Sektionen för Försäkringsmedicin, Medical Management Centrum, Institutionen för global folkhälsa, Institutionen för klinisk forskning och utbildning Södersjukhuset och Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus.

Syftet med nätverket är att främja samverkan mellan de deltagande parterna i forskning om sjukskrivning för att därigenom öka kunskapen om och förbättra sjukskrivningsprocessen.

Hittills har flera olika forsknings- och utvecklingsprojekt initierats.

Koordinatorer: Professor Kristina Alexanderson och Professor Mats Brommels

Nätverk för magistrar i försäkringsmedicin

Höstterminen 2007 startade Karolinska Institutet Sveriges första magisterprogram i försäkringsmedicin. Programmet riktade sig till specialistutbildade läkare över hela Sverige och bedrevs på halvfart. Detta nätverk bildades i juni 2009 och består av de studenter som följt undervisningen under de två år som den första magisterkursen i försäkringsmedicin pågick. Nätverket har sin vetenskapliga och akademiska anknytning till Sektionen för försäkringsmedicin. Seminarier och träffar arrangeras årligen.

Nätverkskoordinator: Lars Goyeryd

Mejl till Lars Goyeryd

Resiliency, Mental Health and Social Participation among Refugees (RMSR)

Resiliency, Mental Health and Social Participation among Refugees (RMSR) är ett sexårigt forskningsprogram som bedrivs vid Röda Korsets Högskola i nära samarbete med Karolinska Institutet. Programmet syftar till att stärka den vetenskapliga kunskapsbasen om hälsa och sociala förhållanden bland människor som har flytt krig och förföljelse.

Läs mer här

Stockholm Stress Collaborative

SSC är ett informellt forskningsnätverk som startades efter att Stockholm Stress Center lades ned 2019.

Här hittar du mer information

EM
Innehållsgranskare:
Annika Evolahti
2024-03-12