Skip to main content

Aktuellt inom Försäkringsmedicin

En studie om psykisk hälsa och välbefinnande

 

Delta i en global studie om COVID-19-pandemin

Just nu pågår en stor global undersökning där vi studerar effekterna av pandemin på psykisk hälsa. I studien ingår 14 olika länder, i Sverige genomförs studien av Karolinska Institutet.

Här kan du läsa mer om studien

Länken till studien

Nya anslag till Avdelningen för försäkringsmedicin

Jurgita Narusyte och Magnus Helgesson har tilldelats 4.9 miljoner kronor var från AFA Försäkring inom ramen för forskningsprogrammet ”Att leva och arbeta med psykisk ohälsa”.

Läs mer om dessa anslag här.

Ny licentiatavhandling

Linnea Kjeldgård har försvarat sin licentiatavhandling Sickness absence and disability pension among individuals injured in a bicycle crash.

Länk till avhandlingen

Podcast med Emilie Friberg och Per Lytsy

Här finns en länk till en podcast där forskarna Emilie Friberg och Per Lytsy berättar om arbetet med kunskapssammanställningen Psykosocial arbetsmiljö - hälsa och välbefinnande som de sammanställde till Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Länk till rapporten

Ny avhandling

Mirkka Söderman har disputerat med sin avhandling Healthcare professionals’ work with sickness absence : with focus on oncology.

Länk till avhandlingen

Ny kunskapssammanställning

Forskarna Per Lytsy och Emilie Friberg har tagit fram en kunskapssammanställning om psykosocial arbetsmiljö för Myndigheten för arbetsmiljökunskap. I den presenteras två systematiska översikter som kartlägger vilken sammanställd forskning som finns om psykosociala arbetsmiljöfaktorer kopplat till hälsa. 

Länk till MYNAK

Länk till rapporten

Ny avhandling

Rasmus Elrud har disputerat med sin avhandling "Sickness absence, disability pension, and permanent medical impairment among car occupants ijured in a crash" den 28 februari.

En ny publikation visar att långtidsmedicinering vid schizofreni är säker

Forskare vid Karolinska Institutet har tillsammans med kollegor i Tyskland, USA och Finland undersökt säkerheten vid mycket långvarig antipsykotisk behandling vid schizofreni. Enligt studien var dödligheten högre bland patienterna under perioder då de inte medicinerade jämfört med då de använde sig av antipsykotisk behandling. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften World Psychiatry.

Mer information om studien finns här

Nytt anslag till Avdelningen för försäkringsmedicin

Jurgita Narusyte har tilldelats 4.9 miljoner kronor från AFA Försäkring inom ramen för forskningsprogrammet ”Att leva och arbeta med psykisk ohälsa”. Det övergripande syftet med projektet är att undersöka sambanden mellan psykisk ohälsa och sjukfrånvaro bland privatanställda.

Ny rapport om flyktingars psykiska hälsa

Delmi (Delegationen för migrationsstudier) har publicerat en sammanfattning om ett pågående forskningsprojekt som beviljats medel från Vetenskapsrådet.

Här kan du läsa rapporten ”Suicidalt beteende och vård – skillnader mellan flyktingar, andra migranter och personer födda i Sverige” (Delmi Policy Brief 2019:9)

Ellenor Mittendorfer-Rutz presenterade rapporten under seminariet ”Migation och psykisk hälsa” den 12 november. Seminariet ingår i serien ”Samtal om migration och integration – forskare möter praktiker”, som Delmi och Vetenskaprådet anordnar.

Mer information hittar du på Vetenskapsrådets hemsida

Här kan du se seminariet

Jurgita Narusyte tilldelas 2.4 miljoner kronor

Jurgita Narusyte har tilldelats 2.4 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att studera betydelsen av psykisk ohälsa i unga år för framtida sjukfrånvaro bland privat- och offentligt anställda.

Ellenor Mittendorfer-Rutz installerades som professor

Ellenor Mittendorfer-Rutz installerades som KIs första professor i försäkringsmedicin under en ceremoni i Aula Medica. "Vi representerar många olika discipliner inom den medicinska vetenskapen men vi är alla förenade i strävan att förbättra människors hälsa", sa Ellenor Mittendorfer Rutz i sitt professorstal.

Du hittar mer information om ceremonin här

Kristin Farrants tilldelas 1.8 miljoner kronor

Kristin Farrants tilldelas 1.8 miljoner kronor från Handelsrådet för att studera sjukskrivning och sjuk- och aktivitetsersättning bland tjänstemän inom handel.  Projektet innefattar kohortstudier med 5 års uppföljning baserad på länkade registerdata.

Call for abstracts

Nästa års EUMASS congress äger rum den 17-19 september 2020 i Basel, Schweiz.

Du kan skicka in abstracts t.o.m. 14 december 2019.

Du kan läsa mer här

Mer information om konferensen finns här

Yngre forskare belönas

Syed Rahman, Lisa Mather och Hannes Lindahl delar på Lennmalms pris 2019 och belönas med 25 000 kronor och Lennmalms silvermedalj.

Du kan läsa mer här

Annina Ropponen tilldelas 4.7 miljoner kronor från Forte

Annina Ropponen tilldelas 4.7 miljoner kronor från Forte för att studera tidiga prediktorer för ett hållbart arbetsliv. Studien är longitudinell och baseras på tvillingdata.

Inaugural symposium of the Amsterdam Satellite of Cochrane Work

6 september, Academic Medical Center, Vrijzaal, Amsterdam.

Programmet hittar du här

Nytt anslag från Försäkringskassan

Emilie Friberg tilldelas 5 miljoner för ett projekt om multipel skleros (MS), förvärvsarbete och sjukfrånvaro. Projektet förväntas generera viktig kunskap som ofta efterfrågas av läkare och patienter om strategier för att kunna förvärvsarbeta så länge som möjligt.

Ny avhandling

Domitilla Di Thiene har disputerat med avhandlingen "Pathways to labour market marginalisation - aspects of common mental disorders, migration status and age" .

Här hittar du mer information

EPH pre-conference: Forced migration in Europe - aspects of work, social security and health

Prekonferensen äger rum 20 november i Marseille, Frankrike. Här hittar du mer information.

European Public Health Conference 2019

Temat för konferensen är "Building bridges for solidarity and public health". Konferensen äger rum 20-23 november i Marseille, Frankrike. Här hittar du mer information.

Nya anslag från AFA

Magnus Helgesson tilldelas 5,3 miljoner kronor för att studera arbetsanknytning och sjukfrånvaro hos personer i åldern 19–29 år i privat sektor med diagnosen hyperaktivitetsstörning. I projektet ingår att undersöka samband mellan medicinering och anknytning och frånvaro. Data hämtas från Statistiska centralbyrån, Försäkringskassan och Socialstyrelsen. Projektet förväntas generera ny kunskap om arbetsanknytning och sjukfrånvaro hos unga med ADHD och om medicinering ökar deras möjlighet att etablera sig långsiktigt på arbetsmarknaden. Projektet väntas också ge svar på om det idag finns ett stöd för att personer med ADHD ska kunna få ett hållbart yrkesliv eller om det finns behov av ytterligare rehabiliterande insatser.

Emma Björkenstam tilldelas 4,1 miljoner kronor för att studera samband över tid mellan psykisk ohälsa och sjukfrånvaro respektive arbetsmiljön i privat sektor. Data hämtas från databaserna Insurance Medicine All Sweden, IMAS, och Svenska longitudinella studien om sociala förhållanden, arbetsliv och hälsa, SLOSH. I projektet ingår att jämföra resultaten för unga arbetare med unga tjänstemän i privat sektor och med unga som trots en psykisk diagnos kan arbeta. Projektet förväntas göra det möjligt att identifiera både grupper av unga som riskerar att drabbas av psykisk ohälsa och arbetsmiljörelaterade riskfaktorer som hur arbetet är organiserat. Resultaten väntas ge kunskap som kan ligga till grund för rehabilitering och insatser på arbetsplatsen.

Nytt VR anslag till Avdelningen för försäkringsmedicin

Ellenor Mittendorfer-Rutz, docent och chef för Avdelningen för försäkringsmedicin, har beviljats 25 miljoner kronor för en forskningsmiljö inom barns och ungdomars psykiska hälsa i samband med en utlysning av Vetenskapsrådet. Forskningsmiljön, som heter ”Psykisk ohälsa och social integration bland flyktingbarn - orsaker, prognos, prevention och behandling” består av fem forskargrupper i fyra europeiska länder. Syftet med forskningsmiljön, som kallas REMAIN (på engelska ”Refugee Minors And INtegration”) är att nå kunskap och hitta strategier för att förbättra den sociala integrationen bland flyktingbarn med psykisk ohälsa.

Seminarium om sjukfrånvaroforskning

Den 19/11 2018 arrangerade vi ett seminarium om sjukfrånvaroforskning.

Under seminariet gavs många presentationer, om sjukfrånvaroforskning, om genusaspekter, tvärvetenskap, generellt och specifikt för olika diagnoser såsom psykiska besvär och MS och olika grupper såsom immigranter.

En panel med representanter från riksdagen, regeringen, SKL och centrala myndigheter såsom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialstyrelsen diskuterade behovet av vetenskapligt baserad kunskap inom sjukfrånvaroområdet och hur detta skulle kunna genereras – och gav många kloka förslag.

Seminariet inleddes av Karolinska Institutets rektor och avslutades av generaldirektören för Forte och institutionens prefekt.

Här hittar du programmet

Seminariet var mycket välbesökt, med deltagare från riksdagen, regeringskansliet, aktuella myndigheter (Socialstyrelsen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Folkhälsomyndigheten, Riksrevisionen, Forte, Inspektionen för socialförsäkringen), Stockholms läns landsting och många andra landsting/regioner, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Inera, Svenskt näringsliv, försäkringsbolag (AFA försäkring, Folksam, Skandia, Alecta, Mavera), fackförbund (läkarförbundet, Kommunal, TCO), intresseorganisationer (Trafikförsäkringsföreningen, Försäkringsmedicinska sällskapet, Hjärnfonden, Svensk Handel, Fysioterapeuterna, Psykologförbundet), universitet (Stockholm, Umeå, Göteborg, Uppsala, Linköping), högskolor (Ersta Sköndal, Gävle, Mälardalen, Gymnastik och idrottshögskolan ), andra organisationer (finska arbetslivsinstitutet, Svenska Kyrkan, Institutet för framtidsstudier, LO-TCO rättskydd) och flera andra.

Seminariet pågick klockan 13-17 och avslutades med mingel och fortsatt diskussion av dessa viktiga frågor fram till 19:30.

Vi passade då även på att fira att vi funnits 15 år vid KI och att uppmärksamma professor Kristina Alexandersons nästan 30-åriga forskargärning inom området.

Här hittar du de powerpoint-bilder som presenterades under seminariet