Aktuellt inom Försäkringsmedicin

REWHARD konferens 9-10 September 2024

Användning av svenska registerdata i forskning om sociala relationer, arbete och hälsa över hela livsloppet

Lunch till lunchkonferens 9-10 september i Stockholm.

Boka dessa dagar för en inspirerande konferens om att använda data från REWHARD och andra svenska dataleverantörer i forskning!

De som redan använder REWHARD data (IMAS, LNU, SLOSH och STODS) samt andra forskare/doktorander med intresse för området är välkomna. Konferensen kommer att fokusera på två teman, med både interna och inbjudna talare:

• Arbetsmiljö, inkomst och sjukfrånvaro för kvinnor och män: Utveckling inom olika yrken

• Arbeta med registerdata från Statistiska centralbyrån (SCB)

Vi kommer också att anordna en 'posterpromenad' där de som har skickat in posters kort kan presentera sitt arbete.

Konferensspråket kommer att vara engelska. Mer information kommer under våren, även på hemsidan www.rewhard.se/english , senast 1 maj.

För mer information kontakta Beatrice Chaveroche beatrice.chaveroche@su.se.

EU-konferens om Psykisk hälsa och arbete i Bryssel

Professor Ellenor Mittendorfer-Rtuz var inbjuden av den belgiska regeringen att tala vid EU-konferensen om Psykisk hälsa och arbete i Bryssel. Professor Mittendorfer-Rutz gav en översikt av evidensbaserade strategier som kan underlätta inträdet på arbetsmarknaden för individer med psykiska besvär.

Europeiska kommissionen gjorde ett uttalande 2023 som beskriver en övergripande strategi för psykisk hälsa. Kommissionen betonade vikten av att behandla psykisk hälsa i paritet med fysisk hälsa och uppmanade till åtgärder för att bekämpa psykosociala riskfaktorer i arbetslivet.

I detta sammanhang organiserade det belgiska ordförandeskapet en tvådagarskonferens om Psykisk hälsa och arbete. Konferensen syftade till att behandla olika frågor relaterade till försämrad psykisk hälsa på europeiska arbetsplatser, med fokus på förebyggande åtgärder genom primära, sekundära och tertiära åtgärder. Nyckelteman var nödvändigheten av ett integrerat tillvägagångssätt, robusta europeiska rättsliga ramar, bättre prognoser av framtida kriser och betydelsen av social dialog.

Mer information finns här

FörsäkringsMedicinska Sällskapets årsmöte

Datum: 18 april kl 18.00

Plats: Rolf Bergin, Berzelius väg 3, plan 4, Campus Solna Karolinska Institutet (eller digitalt)

Anmälan till bengt.samuelsson@hotmail.com

Mer information om mötet finns här

Nya forskningsmedel

Emilie Friberg tilldelas 4,6 miljoner från Forte för sitt projekt "Hållbara arbetsstrategier för personer med multipel skleros". Iman Alaie har tilldelats 2,4 miljoner från Vetenskapsrådet för sitt projekt "Barn och unga med psykiatriska tillstånd och risken för marginalisering på arbetsmarknaden".

Nationell konferens för försäkringsmedicin 2023

Nationellt försäkringsmedicinskt forum (NFF) anordnar en konferens om försäkringsmedicin, sjukskrivning och återgång i arbete den 23-24 november i Stockholm.

Mer information finns här

Ny avhandling

Fitsum Teni har disputerat med sin avhandling med titel Activity restrictions, treatment and work disability among people with multiple sclerosis.

Länk till avhandlingen

Ny avhandling

Linnea Kjeldgård har disputerat med sin avhandling "Sickness absence and disability pension among injured bicyclists and pedestrians".

Länk till avhandlingen

Ny rapport: Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA 2015:4) 

Hur har föreskrifterna tillämpats och har sjukskrivningarna påverkats sedan de implementerades?  

I denna rapport presenteras resultat från två delprojekt relaterade till utvärdering eller underlag för utvärdering av införandet av föreskrifter om Organisatorisk och social arbetsmiljö i Sverige. Projektet har gjorts på uppdrag av Arbetsmiljöverket. 

Här kan du läsa rapporten

Föreläsning om kvinnors sjukfrånvaro

Kristina Alexanderson har föreläst på AFA Försäkrings frukostseminarium om forskningsprojektet Yrkesverksamma kvinnors barnafödande och sjukfrånvaro.

Du kan se seminariet här.

Nya forskningsmedel

Docent Heidi Taipale har tilldelats 7 miljoner kronor från Sigrid Juselius stiftelsen i Finland för sitt forskningsprojekt som handlar om förbättring av effektiviteten av schizofrenibehandling genom optimering av befintliga farmakoterapier.

Ulrika Rönningås har disputerat

Ulrika Rönningås har disputerat med sin avhandling "Experiences of signs and symptoms among men with advanced prostate cancer" den 9 december.

Här kan du läsa avhandlingen

Sandra Doveson har disputerat

Sandra Doveson har disputerat med sin avhandling "Experiences, expextations and treatment decision-making in men with metastatic prostate cancer" den 29 november.

Här kan du läsa avhandlingen

Nya forskningsmedel

Kristin Farrants och Alexis Cullen har tilldelats 3 miljoner respektive 2,4 miljoner från Vetenskapsrådet. Kristin Farrants får medel för sitt projekt som handlar om sjuklighet bland yrkesarbetande äldre kvinnor och män och Alexis Cullen för sitt projekt om strategier för tidig upptäck och omhändertagande vid psykos.

Katalin Gémes tilldelas 4.4 miljoner kronor

Katalin Gémes har tilldelats 4.4 miljoner kronor från Forte för sitt projekt om hur multisjuklighet, sociala faktorer, arbetsmiljö och behandling påverkar arbetsmarknadsmarginalisering efter sjukskrivning på grund av depression, ångest och psykisk ohälsa.

En artikel i Svenskt Näringsliv

Kristina Alexanderson intervjuas för Svenskt Näringsliv om ett av våra forskningsprojekt om sjukfrånvaro bland kvinnor som har fött barn och de som inte gjort det. Denna forskning visar att kvinnor som har fött barn har mindre sjukfrånvaro än de som inte gjort det.

Här kan du läsa artikeln

Här finns mer information om projektet

Iman Alaie tilldelas 2 miljoner kronor

Iman Alaie har tilldelats 2 miljoner kronor från Forte för sitt projekt Neuropsykiatriska tillstånd i barndomen och risken för marginalisering från arbetsmarknaden i vuxenlivet: Fokus på etiologiska mekanismer och möjliga utvecklingsvägar.

Ny systematisk litteraturöversikt

Vi har publicerat en ny systematisk litteraturöversikt om hälsa/sjuklighet bland förvärvsarbetande över 64 år.

Här finns en länk till rapporten

Här finns mer information om våra studier om förvärvsarbete bland personer som är äldre än 65 år

Om unga flyktigars psykiska hälsa

Ellenor Mittendorfer-Rutz har medverkat i Vetenskapsradions program På djupet där hon berättade om PM+ (problem management plus), en interventionsprogram utvecklad av WHO som har visat goda resultat hos människor med stressymtom, depression och ångest och som nu håller på att utvärderas även med studierna inom REMAIN, som är ett internationellt samarbetsprojekt.

Du kan lyssna på programmet här

Här finns mer information om REMAIN

Chantelle Murley har disputerat

Chantelle Murley har disputerat med sin avhandling Work disability, economic situation, and societal costs of multiple sclerosis in Sweden.

Här kan du läsa hennes avhandling 

Ny rapport om sjukfrånvaro bland privatanställda tjänstemän

Vi publicerar nu en ny rapport om sjukfrånvaro bland privatanställda tjänstemän. De 1,3 miljoner privatanställda tjänstemän i Sverige år 2012 har följts under sju år, t.o.m. 2018, avseende deras sjukskrivning, sjuk- och aktivitetsersättning och framtida arbetsmarknadssituation.
Vi fann att sjukfrånvaron i gruppen är låg, både sett till antal sjukskrivna personer och till antal sjukfrånvarodagar. Somatiska sjukskrivningsdiagnoser stod för mest sjukskrivning, medan sjukskrivning i psykiska diagnoser ökade mest.

En större andel av kvinnorna hade sjukskrivning, men bland de kvinnor och män som var sjukskrivna fanns det inga könsskillnader i längd på sjukskrivning.

Att ha haft sjukskrivning 2012 var den faktor som hade starkast samband med framtida sjukfrånvaro och sjuk- eller aktivitetsersättning. Å andra sidan var de flesta som hade någon sjukskrivning 2012 inte sjukskrivna under de kommande åren.

Rapporten kan läsas här

Här finns en längre sammanfattning av resultaten om sjukfrånvaro bland privatanställda tjänstemän 2012-2018

Ny rapport om sjukfrånvaro bland tjänstemän inom handeln i en femårsuppföljning

En rapport om sjukfrånvaro i en kohort av 192.000 tjänstemän anställda inom handeln år 2012 som följts under åren 2012-2016 har publicerats av Handelsrådet. Forskningen är utförd på Avdelningen för försäkringsmedicin på Karolinska Institutet.

Forskarna fann att andelen personer med sjukskrivning eller sjuk- och aktivitetsersättning var låg. En större andel av kvinnorna hade sjukskrivning, men bland de kvinnor och män som var sjukskrivna fanns det inga könsskillnader i sjukskrivningslängd.

Forskarna fann att kontroll i yrket hade starkare samband med framtida sjukskrivning och sjuk- och aktivitetsersättning än psykosociala krav i arbetet.

Psykiska diagnoser var den diagnosgrupp som stod för flest sjukskrivningsdagar, och den diagnosgrupp som ökade mest, i synnerhet för kvinnor.

Personer som fått specialistvård för arbetsskador hade ungefär lika många sjukskrivnings- och sjuk- och aktivitetsersättningsdagar de 365 dagarna innan sådan vård som kohorten i helhet. De 365 dagarna efter skadan hade de ungefär dubbelt så många sjukskrivningsdagar, främst sjukskrivning i frakturer och övriga skador.

Rapporten kan läsas här

Ridwan Amin har disputerat

Ridwan Amin har försvarat sin avhandling med titeln: Suicidal behaviour and healthcare use among refugees.

Här kan du läsa avhandlingen

En ny kurs i försäkringsmedicin

Nu startar vi upp en ny kurs i försäkringsmedicin för rehabkoordinatorer.

Kursen ger möjlighet att fördjupa de försäkringsmedicinska kunskaper som rehabkoordinatorer behöver i sitt kliniska arbete, med fokus på sjukskrivningsprocessen samt på samarbete och samverkan mellan professioner och aktörer. 

Kursen omfattar 2 hp på avancerad nivå och startar våren 2021.

Mer info om kursen för rehabkoordinatorer här.

Kursansvarig: Docent Emilie Friberg

Ny studie om suicidrisk under pandemin

Den nya studien, där Ellenor Mittendorfer Rutz är medförfattare, visar att antalet suicid i 21 hög- och medelinkomstländer i stort sett varit oförändrat eller minskat under de första månaderna av pandemin jämfört med förväntade nivåer.

Författarna noterar att även om studien ger de bästa tillgängliga bevisen på pandemins effekter på självmord hittills ger det bara en ögonblicksbild av de första månaderna av pandemin och att effekter på självmord kanske inte nödvändigtvis inträffar omedelbart. Författarna betonar därför att man måste vara vaksam när den långsiktiga psykiska hälsan och de ekonomiska effekterna av pandemin utvecklas och vara förberedd att agera om situationen förändras.

Studien omfattade cirka 70 författare från 30 länder som är medlemmar i International COVID-19 Suicide Prevention Research Collaboration (ICSPRC) som skapades för att dela kunskap om pandemins inverkan på självmord och självmordsbeteende och ge råd om sätt att mildra eventuella risker.

Studien publiceras i tidningen The Lancet Psychiatry

Länk till ett program om studien i Sveriges Radio

Försäkringsmedicin i pandemins tid

Nationellt försäkringsmedicinskt forum (NFF) bjuder in till ett digitalt seminarium med temat försäkringsmedicin i pandemins tid. Seminariet ger dig möjlighet att ta del av erfarenheter, aktuell kunskap samt exempel från det försäkringsmedicinska området i nuläget, under pandemin. Det ges även tillfälle till frågor och inspel.

Varmt välkomna till ett högaktuellt seminarium!

Datum och tid: Torsdagen den 22 april, kl 09-12

Mer information hittar du här

Emilie Friberg tilldelas 3,2 miljoner kronor

Emilie Friberg  tilldelas 3,2 miljoner kronor från Afa försäkring för att undersöka hälsotillstånd och arbetsförmåga hos fotgängare i arbetsför ålder som skadats i en fallolycka i vägmiljö eller vid kollision med annan trafikant.

Kristin Farrants tilldelas 3.8 miljoner från AFA

Kristin Farrants tilldelas 3.8 miljoner kronor från AFA försäkring för ett projekt om sjukskrivning och sjuk- och aktivitetsersättning bland arbetare i handelsnäringen under Covid-19-pandemin, som en del av AFAs satsning på forskning om arbetsliv och hälsa under Covid-19-pandemin.

Forskarna ska studera sjukskrivning och sjuk- och aktivitetsersättning bland arbetare i handeln generellt, bland personer i olika riskgrupper för allvarlig Covid-19 samt om vissa yrkesgrupper inom handeln hade särskilt hög sjukfrånvaro under pandemin. Sjukfrånvaro under Covid-19-pandemin kommer att jämföras med tidigare sjuklighet och sjukfrånvaro.

Linjing Chen har beviljats 1 miljon kronor

Linjing Chen har beviljats 1 miljon kronor från Barncancerfonden för ett projekt som syftar till att studera vuxna barncanceröverlevares sjukfrånvaro, deras framtida livs- och arbetssituation samt hur dessa påverkas av COVID-19 pandemin.

Professor Kristina Alexanderson tilldelas silvermedaljen 2020

Kristina Alexanderson, professor i socialförsäkring vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, tilldelas silvermedaljen för sin särskilt stora insats med att utveckla forskning och kompetens inom det försäkringsmedicinska området vid KI. Hon har satt KI på kartan som ett ledande universitet inom området, såväl nationellt som internationellt.

Läs mera här

Nytt anslag

Kristin Farrants, Kristina Alexanderson och Staffan Marklund har tilldelats 740 000 kr från Forte för sitt projekt: ” Hälsa och sjuklighet bland personer som förvärvsarbetar efter pensionsåldern: En systematisk litteraturöversikt”.

Mer information om utlysningen finns här

Intervju i Studio Ett

Ellenor Mittendorfe-Rutz intervjuas i Sveriges Radio/ Studio Ett angående en ny rapport om sjukfrånvaro i psykiatriska diagnoser som Försäkringskassan har sammanställt. Rapporten visar att kvinnor har 41 procent högre risk för stressrelaterad psykisk ohälsa.

Länk till pressmeddelandet

Här kan du läsa rapporten

Ny studie visar att sexuella trakasserier på jobbet ökar risken för självmord

Arbetsrelaterade sexuella trakasserier har tidigare visat vara en trolig riskfaktor för psykisk ohälsa. Forskning pekar nu även på ett samband mellan sexuella trakasserier på arbetsplatsen och självmord liksom självmordsförsök. Det visar en ny studie som publiceras i British Medical Journal. 

Läs pressmeddelandet här

Nya anslag till Avdelningen för försäkringsmedicin

Jurgita Narusyte och Magnus Helgesson har tilldelats 4.9 miljoner kronor var från AFA Försäkring inom ramen för forskningsprogrammet ”Att leva och arbeta med psykisk ohälsa”.

Läs mer om dessa anslag här.

Ny licentiatavhandling

Linnea Kjeldgård har försvarat sin licentiatavhandling Sickness absence and disability pension among individuals injured in a bicycle crash.

Länk till avhandlingen

Podcast med Emilie Friberg och Per Lytsy

Här finns en länk till en podcast där forskarna Emilie Friberg och Per Lytsy berättar om arbetet med kunskapssammanställningen Psykosocial arbetsmiljö - hälsa och välbefinnande som de sammanställde till Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Länk till rapporten

Ny avhandling

Mirkka Söderman har disputerat med sin avhandling Healthcare professionals’ work with sickness absence : with focus on oncology.

Länk till avhandlingen

Ny kunskapssammanställning

Forskarna Per Lytsy och Emilie Friberg har tagit fram en kunskapssammanställning om psykosocial arbetsmiljö för Myndigheten för arbetsmiljökunskap. I den presenteras två systematiska översikter som kartlägger vilken sammanställd forskning som finns om psykosociala arbetsmiljöfaktorer kopplat till hälsa. 

Länk till MYNAK

Länk till rapporten

Ny avhandling

Rasmus Elrud har disputerat med sin avhandling "Sickness absence, disability pension, and permanent medical impairment among car occupants ijured in a crash" den 28 februari.

En ny publikation visar att långtidsmedicinering vid schizofreni är säker

Forskare vid Karolinska Institutet har tillsammans med kollegor i Tyskland, USA och Finland undersökt säkerheten vid mycket långvarig antipsykotisk behandling vid schizofreni. Enligt studien var dödligheten högre bland patienterna under perioder då de inte medicinerade jämfört med då de använde sig av antipsykotisk behandling. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften World Psychiatry.

Mer information om studien finns här

EM
Innehållsgranskare:
Annika Evolahti
2024-02-08