Skip to main content

Aktuellt inom Försäkringsmedicin

Kristin Farrants tilldelas 1.8 miljoner kronor

Kristin Farrants tilldelas 1.8 miljoner kronor från Handelsrådet för att studera sjukskrivning och sjuk- och aktivitetsersättning bland tjänstemän inom handel.  Projektet innefattar kohortstudier med 5 års uppföljning baserad på länkade registerdata.

Call for abstracts

Nästa års EUMASS congress äger rum den 17-19 september 2020 i Basel, Schweiz.

Du kan skicka in abstracts t.o.m. 1 december 2019.

Du kan läsa mer här

Yngre forskare belönas

Syed Rahman, Lisa Mather och Hannes Lindahl delar på Lennmalms pris 2019 och belönas med 25 000 kronor och Lennmalms silvermedalj.

Du kan läsa mer här

Annina Ropponen tilldelas 4.7 miljoner kronor från Forte

Annina Ropponen tilldelas 4.7 miljoner kronor från Forte för att studera tidiga prediktorer för ett hållbart arbetsliv. Studien är longitudinell och baseras på tvillingdata.

Inaugural symposium of the Amsterdam Satellite of Cochrane Work

6 september, Academic Medical Center, Vrijzaal, Amsterdam.

Programmet hittar du här

Nytt anslag från Försäkringskassan

Emilie Friberg tilldelas 5 miljoner för ett projekt om multipel skleros (MS), förvärvsarbete och sjukfrånvaro. Projektet förväntas generera viktig kunskap som ofta efterfrågas av läkare och patienter om strategier för att kunna förvärvsarbeta så länge som möjligt.

Ny avhandling

Domitilla Di Thiene har disputerat med avhandlingen "Pathways to labour market marginalisation - aspects of common mental disorders, migration status and age" .

Här hittar du mer information

EPH pre-conference: Forced migration in Europe - aspects of work, social security and health

Prekonferensen äger rum 20 november i Marseille, Frankrike. Här hittar du mer information.

European Public Health Conference 2019

Temat för konferensen är "Building bridges for solidarity and public health". Konferensen äger rum 20-23 november i Marseille, Frankrike. Här hittar du mer information.

Nya anslag från AFA

Magnus Helgesson tilldelas 5,3 miljoner kronor för att studera arbetsanknytning och sjukfrånvaro hos personer i åldern 19–29 år i privat sektor med diagnosen hyperaktivitetsstörning. I projektet ingår att undersöka samband mellan medicinering och anknytning och frånvaro. Data hämtas från Statistiska centralbyrån, Försäkringskassan och Socialstyrelsen. Projektet förväntas generera ny kunskap om arbetsanknytning och sjukfrånvaro hos unga med ADHD och om medicinering ökar deras möjlighet att etablera sig långsiktigt på arbetsmarknaden. Projektet väntas också ge svar på om det idag finns ett stöd för att personer med ADHD ska kunna få ett hållbart yrkesliv eller om det finns behov av ytterligare rehabiliterande insatser.

Emma Björkenstam tilldelas 4,1 miljoner kronor för att studera samband över tid mellan psykisk ohälsa och sjukfrånvaro respektive arbetsmiljön i privat sektor. Data hämtas från databaserna Insurance Medicine All Sweden, IMAS, och Svenska longitudinella studien om sociala förhållanden, arbetsliv och hälsa, SLOSH. I projektet ingår att jämföra resultaten för unga arbetare med unga tjänstemän i privat sektor och med unga som trots en psykisk diagnos kan arbeta. Projektet förväntas göra det möjligt att identifiera både grupper av unga som riskerar att drabbas av psykisk ohälsa och arbetsmiljörelaterade riskfaktorer som hur arbetet är organiserat. Resultaten väntas ge kunskap som kan ligga till grund för rehabilitering och insatser på arbetsplatsen.

Nytt VR anslag till Avdelningen för försäkringsmedicin

Ellenor Mittendorfer-Rutz, docent och chef för Avdelningen för försäkringsmedicin, har beviljats 25 miljoner kronor för en forskningsmiljö inom barns och ungdomars psykiska hälsa i samband med en utlysning av Vetenskapsrådet. Forskningsmiljön, som heter ”Psykisk ohälsa och social integration bland flyktingbarn - orsaker, prognos, prevention och behandling” består av fem forskargrupper i fyra europeiska länder. Syftet med forskningsmiljön, som kallas REMAIN (på engelska ”Refugee Minors And INtegration”) är att nå kunskap och hitta strategier för att förbättra den sociala integrationen bland flyktingbarn med psykisk ohälsa.

Seminarium om sjukfrånvaroforskning

Den 19/11 2018 arrangerade vi ett seminarium om sjukfrånvaroforskning.

Under seminariet gavs många presentationer, om sjukfrånvaroforskning, om genusaspekter, tvärvetenskap, generellt och specifikt för olika diagnoser såsom psykiska besvär och MS och olika grupper såsom immigranter.

En panel med representanter från riksdagen, regeringen, SKL och centrala myndigheter såsom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialstyrelsen diskuterade behovet av vetenskapligt baserad kunskap inom sjukfrånvaroområdet och hur detta skulle kunna genereras – och gav många kloka förslag.

Seminariet inleddes av Karolinska Institutets rektor och avslutades av generaldirektören för Forte och institutionens prefekt.

Här hittar du programmet

Seminariet var mycket välbesökt, med deltagare från riksdagen, regeringskansliet, aktuella myndigheter (Socialstyrelsen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Folkhälsomyndigheten, Riksrevisionen, Forte, Inspektionen för socialförsäkringen), Stockholms läns landsting och många andra landsting/regioner, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Inera, Svenskt näringsliv, försäkringsbolag (AFA försäkring, Folksam, Skandia, Alecta, Mavera), fackförbund (läkarförbundet, Kommunal, TCO), intresseorganisationer (Trafikförsäkringsföreningen, Försäkringsmedicinska sällskapet, Hjärnfonden, Svensk Handel, Fysioterapeuterna, Psykologförbundet), universitet (Stockholm, Umeå, Göteborg, Uppsala, Linköping), högskolor (Ersta Sköndal, Gävle, Mälardalen, Gymnastik och idrottshögskolan ), andra organisationer (finska arbetslivsinstitutet, Svenska Kyrkan, Institutet för framtidsstudier, LO-TCO rättskydd) och flera andra.

Seminariet pågick klockan 13-17 och avslutades med mingel och fortsatt diskussion av dessa viktiga frågor fram till 19:30.

Vi passade då även på att fira att vi funnits 15 år vid KI och att uppmärksamma professor Kristina Alexandersons nästan 30-åriga forskargärning inom området.

Här hittar du de powerpoint-bilder som presenterades under seminariet