Aktuellt inom Försäkringsmedicin

This page in English

Nya anslag från AFA 

Magnus HelgessonMagnus Helgesson tilldelas 5,3 miljoner kronor för att studera arbetsanknytning och sjukfrånvaro hos personer i åldern 19–29 år i privat sektor med diagnosen hyperaktivitetsstörning. I projektet ingår att undersöka samband mellan medicinering och anknytning och frånvaro. Data hämtas från Statistiska centralbyrån, Försäkringskassan och Socialstyrelsen. Projektet förväntas generera ny kunskap om arbetsanknytning och sjukfrånvaro hos unga med ADHD och om medicinering ökar deras möjlighet att etablera sig långsiktigt på arbetsmarknaden. Projektet väntas också ge svar på om det idag finns ett stöd för att personer med ADHD ska kunna få ett hållbart yrkesliv eller om det finns behov av ytterligare rehabiliterande insatser.

Forskare Emma BjörkenstamEmma Björkenstam tilldelas 4,1 miljoner kronor för att studera samband över tid mellan psykisk ohälsa och sjukfrånvaro respektive arbetsmiljön i privat sektor. Data hämtas från databaserna Insurance Medicine All Sweden, IMAS, och Svenska longitudinella studien om sociala förhållanden, arbetsliv och hälsa, SLOSH. I projektet ingår att jämföra resultaten för unga arbetare med unga tjänstemän i privat sektor och med unga som trots en psykisk diagnos kan arbeta. Projektet förväntas göra det möjligt att identifiera både grupper av unga som riskerar att drabbas av psykisk ohälsa och arbetsmiljörelaterade riskfaktorer som hur arbetet är organiserat. Resultaten väntas ge kunskap som kan ligga till grund för rehabilitering och insatser på arbetsplatsen.

Nytt VR anslag till Avdelningen för försäkringsmedicin

Ellenor Mittendorfer-Rutz, docent och chef för Avdelningen för försäkringsmedicin, har beviljats 25 miljoner kronor för en forskningsmiljö inom barns och ungdomars psykiska hälsa i samband med en utlysning av Vetenskapsrådet. Forskningsmiljön, som heter ”Psykisk ohälsa och social integration bland flyktingbarn - orsaker, prognos, prevention och behandling”   består av fem forskargrupper i fyra europeiska länder. Syftet med forskningsmiljön, som kallas REMAIN  (på engelska ”Refugee Minors And INtegration”) är att nå kunskap och hitta strategier för att förbättra den sociala integrationen bland flyktingbarn med psykisk ohälsa.

Seminarium om sjukfrånvaroforskning

Den 19/11 2018 arrangerade vi ett seminarium om sjukfrånvaroforskning.

Under seminariet gavs många presentationer, om sjukfrånvaroforskning, om genusaspekter, tvärvetenskap, generellt och specifikt för olika diagnoser såsom psykiska besvär och MS och olika grupper såsom immigranter.

En panel med representanter från riksdagen, regeringen, SKL och centrala  myndigheter såsom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialstyrelsen diskuterade behovet av vetenskapligt baserad kunskap inom sjukfrånvaroområdet och hur detta skulle kunna genereras – och gav många kloka förslag.

Seminariet inleddes av Karolinska Institutets rektor och avslutades av generaldirektören för Forte och institutionens prefekt.

Här hittar du programmet

Seminariet var mycket välbesökt, med deltagare från riksdagen, regeringskansliet, aktuella myndigheter (Socialstyrelsen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Folkhälsomyndigheten, Riksrevisionen, Forte, Inspektionen för socialförsäkringen), Stockholms läns landsting och många andra landsting/regioner, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Inera, Svenskt näringsliv, försäkringsbolag (AFA försäkring, Folksam, Skandia, Alecta, Mavera), fackförbund (läkarförbundet, Kommunal, TCO), intresseorganisationer (Trafikförsäkringsföreningen, Försäkringsmedicinska sällskapet, Hjärnfonden, Svensk Handel, Fysioterapeuterna, Psykologförbundet), universitet (Stockholm, Umeå, Göteborg, Uppsala, Linköping), högskolor (Ersta Sköndal, Gävle, Mälardalen, Gymnastik och idrottshögskolan ), andra organisationer (finska arbetslivsinstitutet, Svenska Kyrkan, Institutet för framtidsstudier, LO-TCO rättskydd) och flera andra.

Seminariet pågick klockan 13-17 och avslutades med mingel och fortsatt diskussion av dessa viktiga frågor fram till 19:30.

Vi passade då även på att fira att vi funnits 15 år vid KI och att uppmärksamma professor Kristina Alexandersons nästan 30-åriga forskargärning inom området.

Här hittar du de powerpoint-bilder som presenterades under seminariet

Läkares erfarenheter av arbete med sjukskrivning

Läkare har en central roll i sjukskrivningsprocessen. Vi har sedan 2004 inhämtat läkares egna erfarenheter och syn på detta arbete, via fyra omfattande enkäter, år 2004, 2008, 2012 respektive 2017.

Nu har huvudrapporten från projektet publicerats, där resultaten från enkäten 2017 presenteras och jämförs med svar från de tre föregående enkätåren. År 2017 skickades enkäten till 34 000 läkare i hela Sverige, svarsfrekvensen var 54 %.

Här hittar du rapporten 

Här hittar du mer information om projektet

Suicidalt beteende bland ensamkommande asylsökande

Läs rapporten här

Dagens Nyheter har skrivit en artikel om rapporten. Artikeln finns här

Sjukfrånvaro bland privatanställda tjänstemän

I ett forskningsprojekt om sjukfrånvaro bland privatanställda tjänstemän har flera mått om deras sjukfrånvaro och sjuk- och aktivitetsersättning året 2012 tagits fram. Du hittar rapporten om detta här och en längre sammanfattning av resultaten här.

 


Cochrane Insurance Medicine

Nu är Cochrane Insurance Medicine (CIM) etablerat som ett fält inom Cochrane.

CIM kommer att arbeta för att etablera och sprida evidensbaserad kunskap inom det försäkringsmedicinska området.

Sektionen för försäkringsmedicin vid Karolinska Institutet är en av de grupper som sedan många år arbetat för att etablera detta fält inom Cochrane.

Se pressmeddelandet här

Länk till hemsidan  

Newsletter

Försäkringsmedicin