Sven och Ebba-Christina Hagbergs Pris

Sven och Ebba-Christina Hagbergs Stiftelse har till ändamål att stimulera och främja vetenskaplig forskning inom det medicinska respektive biokemiska området och delar varje år ut ett personligt pris samt forskningsstöd till unga forskare som utmärkt sig.

Stiftelsens anslag och pris går vartannat år till de två olika kategorierna. I nomineringsfrågor samarbetar stiftelsen med Kungliga Vetenskapsakademien och Karolinska Institutet. Sven Hagberg (1894-1961) var civilingenjör och spannmålskemist. Han utvecklade en ny metod för att mäta bakningsegenskaper hos mjöl. Metoden "Hagberg Falling Number" används idag över hela världen. Ebba-Christina Hagberg (1900-1972) var engagerad i föreningsarbete och delade sin makes intresse för främmande kulturer. Makarna hade inga barn utan testamenterade sin kvarlåtenskap till stiftelsen.

Pristagare 2022 - Cristiana Cruceanu och Hugo Zeberg

Cristiana Cruceanu
Cristiana Cruceanu. Foto: Juan Pablo Lopez

Cristiana Cruceanu vid institutionen för fysiologi och farmakologi, belönas "för sina studier om hur fetal hjärnutveckling påverkas av moderns stress och andra yttre faktorer under graviditeten.”

Cristiana Cruceanus forskning syftar till att genom användning av moderna metoder för cellodlingsmodellering och primära vävnader förstå hur miljön formar hjärnans utveckling - under de mest plastiska perioderna av graviditeten. Det är väletablerat att prenatala exponeringar kan staka ut vägen för en livslång risk och motståndskraft mot sjukdomar, inklusive psykiska och beteendemässiga störningar. Hennes grupp arbetar för att synliggöra de cellulära och molekylära mekanismerna genom vilka dessa präglingsprocesser sker, i hopp om att kunna informera om förebyggande och interventionsstrategier i psykiatrins kliniska praxis

Hugo Zeberg
Hugo Zeberg: Foto: Alexander Donka

Hugo Zeberg vid institutionen för fysiologi och farmakologi belönas "för sina studier om hur genvarianter nedärvda från neandertalare påverkar förekomst av allvarliga komplikationer vid Covid-19.”

Hugo Zeberg och hans grupp vill ta reda på hur det genetiska arvet från Neandertalare påverkar hälsa och sjukdom. Dessutom är de intresserade av genetisk variation i allmänhet och dess funktionella konsekvenser. Andra ämnen av intresse inkluderar farmakogenetik och den genetiska predispositionen för infektionssjukdomar, såsom COVID-19. Deras metoder inkluderar både bioinformatik och funktionella studier.

Tidigare pristagare

2020 - Elizabeth Arkema och Marcus Buggert

Elizabeth Arkema vid institutionen för Medicin i Solna tilldelades priset "för sina populationsbaserade studier om den inflammatoriska sjukdomen sarkoidos".

Marcus Buggert vid institutionen för medicin i Huddinge fick priset “för sina studier om specifika populationer av T-celler och deras betydelse för vårt försvar mot virusinfektioner."

2018 - Petter Brodin och Ljubica Matic

Petter Brodin vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, tog emot priset för sina studier av immunsystemets utveckling hos det nyfödda barnet.

Ljubica Matic vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, fick priset för sina studier av de molekylära mekanismerna för funktionen hos glatta muskelceller vid ateroskleros. 

2016 – Katja Petzold och Simon Elsässer

Katja Petzold vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, tilldelades priset för sina upptäckter gällande RNA struktur och funktion med hjälp av kärnmagnetisk resonans (NMR) och andra biofysikaliska tekniker.

Simon Elsässer, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, tog emot priset för sina upptäckter gällande epigenetiska avstängningsmekanismer involverande histonmodifiering.

2014 – Emma Andersson och Robert Månsson

Emma Andersson, institutionen för biovetenskaper och näringslära, tilldelades priset för sin forskning om hur signalvägarna Wnt och Notch kontrollerar celldifferentiering och morfogenes under den embryonala utvecklingen. Det är viktigt att förstå hur dessa signalvägar fungerar eftersom ett antal olika sjukdomstillstånd kan uppstå när de inte fungerar på rätt sätt under fosterutvecklingen. Emma Andersson utför forskning som potentiellt kan hjälpa barn med Alagilles syndrom, en sjukdom som påverkar lever, hjärta och njurar. 

Robert Månsson, vid institutionen för medicin, Huddinge, fick priset för sin forskning om tidiga steg av hematopoies och genomets tredimensionella struktur, och om hur denna genstruktur påverkar transkriptionsreglering. Han är särskilt intresserad av gener som medverkar vid utvecklingen av blodceller. Det övergripande syftet med forskningen är att förstå normal blodcellsutveckling och varför vissa genetiska mutationer kan orsaka blodcancer.

2012 – Pernilla Lagergren och Rickard Sandberg

Pernilla Lagergren, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, tilldelades priset för sin forskning om hälsorelaterad livskvalitet efter kirurgisk behandling av tumörsjukdomar, framför allt matstrupscancer.

Rickard Sandberg, institutionen för cell- och molekylärbiologi, fick priset för sin kartläggning av genomets reglering, som lett till nya insikter om geners aktivitet. Hans nya genomiska angreppssätt är banbrytande för grundforskningen och har stor potential att förbättra klinisk diagnostik.

2010 – Marie Carlén och Luca Jovine

Marie Carlén, institutionen för neurovetenskap, fick priset för sina pionjärstudier av hjärnans nätverk där hon använt en ny ljusteknologi, så kallad optogenetik. Teknologin har revolutionerat neurovetenskapen då den ger en ny och direkt förståelse av den biologiska grunden för normal och avvikande hjärnaktivitet, aktivitet som ligger till grund för vårt beteende. I förlängningen kan denna nya kunskap leda till nya och bättre läkemedel och behandlingar för psykisk sjukdom och beroende, såväl för barnpsykiatriska sjukdomar som för och ADHD och autism.

Luca Jovine, institutionen för biovetenskaper och näringslära, tilldelades priset för projektet Molecular basis of mammalian egg-sperm interaction at fertilization. Luca Jovine har lyckats visa hur den molekylära processen går till när ett ägg befruktas. Han är den första forskare i världen som lyckats visualisera proteinerna på äggets ytskikt, matrix. Med hjälp av strukturbiokemiska metoder och cellbiologiska studier av mutationer som förändrar de proteiner han studerat har han steg för steg undersökt matrix och dess proteiner.

2008 – Kirsty Spalding och Jonas Muhr

Kirsty Spalding, institutionen för cell- och molekylärbiologi samt Jonas Muhr, Ludwiginstitutet för cancerforskning, båda vid Karolinska Institutet, tilldelades priset avseende medicinsk forskning.

Kirsty Spalding för hennes studier om cellers ålder i människokroppen och Jonas Muhr för hans studier om genreglering i nervstamceller och progenitorceller.

2006 – Mikael Björnstedt

Mikael Björnstedt, institutionen för laboratoriemedicin, tilldelades priset avseende medicinsk forskning med följande motivering:

"Mikael Björnstedt har en unik kompetens genom sin basvetenskapliga skolning med lång erfarenhet av redoxbiokemi i kombination med klinisk verksamhet som patolog med fokus på cancer. I sin forskning utnyttjar han värdefulla provsamlingar och patientmaterial för att studera intracellulära försvarsmakanismer vid kronisk cellskada och multidrogresistent tumörsjukdom. Björnstedts verksamhet är ett utmärkt exempel på translationell forskning som i praktiken verkligen leder till klinisk applikation inom diagnostik och terapi."

AT
Innehållsgranskare:
Anne Thyrfing
2024-07-01