Hedersdoktorer

De första medicine och odontologie hedersdoktorerna utsågs vid Karolinska Institutet 1910 respektive 1949 av den medicinska respektive odontologiska fakulteten. Mellan 1910-2024 har 325 hedersdoktorer utsetts.

Behöriga att nominera är alla anställda vid och adjungerade till Karolinska Institutet.

Vem kan utses till hedersdoktor?

Till hedersdoktor vid Karolinska Institutet kan dels utses akademiker som gjort storartade insatser för vetenskapen eller storartade insatser för Karolinska Institutet, dels personer som inte uppnått doktorsexamen genom formella prestationer men som på andra sätt gynnat forskning och utveckling.

Kandidater kan nomineras för:

- Vetenskapliga insatser, särskilt sådana med koppling till KI

- Stora insatser för KI och dess verksamhet

- Stora insatser i världen/Sverige/samhället inom KIs intressesfär

Det finns dock några begränsande regler när det gäller vem som kan utses till hedersdoktor, t.ex. kan den som redan är medicine doktor efter avlagda prov vid ett svenskt universitet ej utses till medicine hedersdoktor vid ett annat svenskt universitet. Vidare bör den som exempelvis utsetts till medicine hedersdoktor vid ett svenskt universitet ej tilldelas samma värdighet vid ett annat svenskt universitet.

En medicine hedersdoktor har titeln MDhc, medicine doctor honoris causa, och en odontologie hedersdoktor har titeln ODhc, odontologie doctor honoris causa.

Hedersdoktorer 2024 - Ashley Moffett och Peter Thelin

Professor emerita Ashley Moffet, University of Cambridge, tilldelas KI:s hedersdoktorat för livslånga forskningsinsatser som har lett till banbrytande insikter om biologiska mekanismer bakom allvarliga sjukdomstillstånd associerade till graviditet. 

Hit hör havandeskapsförgiftning (preeklampsi), intrauterin tillväxthämning (IUGR) och oförklarlig fosterdöd. Allvarliga tillstånd som drabbar upp till 10 procent av alla graviditeter.

Genom sin forskning har Ashley Moffet funnit att dessa sjukdomstillstånd har sitt ursprung i kritiska interaktioner mellan naturliga mördarceller (NK-celler) i deciduan, den del av livmodern där embryot inplanteras, och de celler som bildar moderkakan (trofoblaster) som härrör från fostret.

Internationellt har Ashley Moffett uppmärksammats för sina insatser i utvecklingsländer som till exempel Uganda. Där har hon bidragit till att utveckla nationella program för forskning, utbildning och kunskapsspridning inom mödrahälsovård. 

Peter Thelin, Hjärnfondens ordförande och medgrundare till finansbolaget Brummer & Partners, har i mer än ett decennium lagt ner oräkneliga timmar och ett stort engagemang i forskningen på Karolinska Institutet. Det är insatser som resulterat i långvarig forskningsfinansiering för många forskargrupper på KI.

Peter Thelin var en aktiv deltagare i kampanjkommittén under jubileumskampanjen vid KI:s 200-årsjubileum 2010. Kampanjkommittén samlade in 1 miljard kronor och KI knöt nya kontakter med donatorer inom många olika delar av samhället. 

Peter Thelin har också haft en viktig roll som medlem och rådgivare i KI:s placeringsråd och i KI:s filantropiska råd.

Sedan Peter Thelin blev ordförande i Hjärnfonden 2016 har både insamling och utdelning av medel ökat kraftigt. 

Detta har lett till tydligt ökad förståelse för komplexa processer i hjärnan och därmed nya behandlingsstrategier för sjukdomar som stroke, Parkinson, ALS och Alzheimer. 

Pressmeddelande

Anne Thyrfing
2024-05-02