Ingela Petersson Lies minnesfond

Syftet med fonden till Ingela Petersson Lies minne är att stödja nyligen disputerade legitimerade arbetsterapeuter som visar stor begåvning och intresse för forskning inom arbetsterapi.

Ingela Petterson Lies
Ingela Petterson Lies

Medel ska ges för att stödja nya forskare som i Ingelas "anda" nyfiket söker utmaningar och som har Ingelas förmåga att alltid se möjligheter.

Avdelningen för arbetsterapi, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), Karolinska Institutet (KI) utlyser härmed 2023 års stipendium till Ingela Pettersson Lies minne .​

Tänkbara kandidater är nydisputerade* arbetsterapeuter i Sverige som i handling visat sig verka för att forskningsanknyta grundutbildningsprogrammet för arbetsterapeuter, för ett internationellt samarbete, eller de som utvecklar ny metodik inom arbetsterapiforskningen.

Medel från Fonden skall vartannat år efter förslag från en fondkommitté om fem personer bestående av två representanter för Ingela Petersson Lies familj, två lektorer/forskare vid avdelningen för arbetsterapi, NVS, KI samt sektionschefen vid avdelningen för arbetsterapi, KI.

Förslag på lämpliga kandidater lämnas efter annonsering på hemsidan för avdelningen för arbetsterapi vid Karolinska Institutet. Stipendiet utdelas vid Arbetsterapiforum (eller digitalt forum) där även stipendiaten håller en 20 minuters populärvetenskaplig föreläsning i arbetsterapi.

Se ansökningshandlingar och bedömningskriterier i separata dokument nedan.

Kapitalförvaltning

Fondens medel förvaltas av Karolinska Institutets kapitalfond. Bankgiro 5310-6407. Fonden tar tacksamt emot bidrag. Märk talongen " Ingela Petersson Lies minne".

*Med nydisputerad avses att disputation ska ha ägt rum senast tre år före sista ansökningdag.

AP
Innehållsgranskare:
Annika Clemes
2023-08-07