Avslutade projekt

Att kunna bo kvar hemma

Att äldre ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt (kvarboende) är sedan länge ett politiskt mål i Sverige. Samtidigt saknar vi kunskap om vad som kan stödja och möjliggöra för äldre med omfattande funktionsnedsättningar att bo kvar hemma.

Det aktuella forskningsprogrammet utgår från att framtida möjligheter för att kunna bo kvar och åldras i hemmet består av exempelvis nya typer av serviceinsatser och hem-rehabiliterings insatser samt av ny teknologi.

Forskningsprogrammet riktas särskilt mot behov bland äldre personer som lever med funktionshinder. Bland de vanligaste sjukdomarna som drabbar äldre är stroke och demens och skador som framför allt drabbar äldre är exempelvis höftfraktur. Fokus i studierna riktas dock inte mot den medicinska diagnosen utan istället mot konsekvenserna av att leva med en sjukdom eller skada de utmaningar man möter i det dagliga livet.

Programmets övergripande syfte är att utveckla ny kunskap som kan bidra till att äldre kan bo kvar hemma i en trygg och säker hemmiljö.

Inom ramen för forskningsprogrammet är avsikten att kritiskt studera befintliga insatser inom hälso- och sjukvården och den sociala omsorgen som syftar till att stödja äldres kvarboende. Intresset kommer även att riktas mot ny teknologi och vardagsteknologi och den potentiella nyttan av teknologi ur ett kvarboendeperspektiv.

De projekt som ingår beskrivs närmare under fyra teman:

  • Äldres delaktighet, möjlighet till självbestämmande och trygget i relation till bostads anpassning och andra insatser i hem- miljön.
  • Vardagsteknologi och hjälpmedel relaterade till äldre med kognitiv svikt eller demenssjukdom.
  • IT baserade system som kognitivt stöd i hemmiljön.
  • Vårdprogram för hem- rehabilitering ur ett patient och närstående perspektiv.

Rehabilitering av personer med stressrelaterad ohälsa

Det finns en bristande kunskap om hur personer med stressrelaterade ohälsa kan återfå en balans i dagliga aktiviteter genom rehabilitering. Tidigare studier har i huvudsak fokuserat på stress i relation till arbete och det finns ett behov av studier som har ett bredare perspektiv och undersöker stress i relation till olika dagliga aktiviteter såsom personlig vård, hushållsaktiviteter, arbete/studier och fritidsaktiviteter. Detta är ett doktorandprojekt som avser att studera olika aspekter av den rehabiliteringsprocess personer med stressrelaterade ohälsa genomgår. Projektet fokuserar särskilt på betydelsen av trädgårdsrehabilitering i samband med stressrelaterade problem.

Projektledare

Kerstin Tham, professor

Medarbetare

Richard Levi, docent, överläkare; Hans Jonsson, docent; Yvonne Westerberg, leg arbetsterapeut, Eva Karlström, leg arbetsterapeut, Ulla Johansson, med.dr, Therese Eriksson, med.dr

Syften

1) Att beskriva hur personer med stressrelaterad ohälsa eller smärta upplevde occupational gaps i vardagliga aktiviteter i jämförelse med en referensgrupp från den svenska befolkningen

2) Att beskriva hur personer med stressrelaterade sjudomar som avslutat sin rehabilitering och teammedlemmar upplever rehabiliteringen samt att beskriva hur personer med stressrelaterade sjukdomar har integrerat rehabiliteringen i det dagliga livet

3) Att beskriva hur kvinnor med stressrelaterad ohälsa upplever rehabiliteringsprocessen i en hälsoträdgård och hur dessa upplevelser kopplas samman med deras vardagliga liv

4) Att beskriva och förstå hur sammanläkningen mellan erfarenheter från rehabiliteringen och det vardagliga livet karaktäriserar i den levda erfarenheten under rehabiliteringen hos kvinnor med stressrelaterad ohälsa

Metoder

I projektet används både kvantitativa och kvalitativa metoder. I en studie används frågeformulär som undersöker grad av stress och occupational gaps. Övriga delstudier har dels en Grounded Theory ansats och en fenomenologisk ansats och är baserade på kvalitativa data i form av intervjuer och observationer.

Långsiktiga mål:

Att bidra till utveckling av den teoretiska grunden för rehabilitering av personer med stressrelaterade problem.

Finansiering:

Projektet är ett doktorandprojekt som finansieras i form av en 4-årig doktorandtjänst inom ramen för Nationella forskarskolan i vård och omsorg, KI.

Publikationer:

Eriksson, T., Jonsson, H., Tham, K. & Eriksson, G. (2011). A comparison of perceived occupational gaps between people with stress-related ill health or musculoskeletal pain and a reference group. Scandinavian Journal of Occupational Therapy. Publicerad online.

Eriksson, T., Karlström, E., Jonsson, H. & Tham, K. (2010). An exploratory study of the rehabilitation process of people with stress-related disorders. Scandinavian Journal of Occupational Therapy. 17, 29-39.

Eriksson, T., Westerberg, Y. & Jonsson, H. (2011). Experiences of women with stress-related ill health in a therapeutic gardening program. Canadian Journal of Occupational Therapy. 78, 274-282.

AP
Innehållsgranskare:
2024-05-06