Future Care – framtidens vård och omsorg, för äldre i ordinärt eller i särskilt boende

Forskningsprogrammet syftar till att utveckla kunskapsbaserad vård och omsorg för att bidra till äldre personers delaktighet. Programmets vision är en framtid där äldre personer kan vara delaktiga och leva ett gott liv, även med nedsatt hälsa, funktionsnedsättningar och/eller sociala utmaningar.

En tredjedel av befolkningen i Europa som är över 75 år lever med kroniska sjukdomar eller funktionsnedsättningar som leder till hinder i vardagslivet. Detta har betydande negativa konsekvenser i människors liv och det har också stor påverkan på hälso- och sjukvården.

Syfte med programmet

Syftet med forskningsprogrammet är att bidra till utvecklingen av en kunskapsbaserad vård och omsorg för äldre som förbättrar möjligheterna till delaktighet och känslan av att vara socialt inkluderad.

I forskningsprogrammet, Future Care - Framtidens vård för äldre, samarbetar Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Umeå Universitet. Det multidisciplinära programmet inbegriper även samarbeten med vård- och omsorgsgivare i såväl Västerbotten som i Stockholms stad, bland annat ett nära samarbete med stadsdelen Enskede Årsta Vantör och Verklighetslabbet Stureby, samt Huddinge kommun Socialförvaltningen, Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning och Bromma kommun.

Forskningsledare

Profile image

Lena Rosenberg

Anknuten till Forskning

Projekt

Programmet består av fem forskningsprojekt:

Håll kontakten. Att förebygga och minska ensamhet bland seniorer som har stöd av hemtjänst - Projektledare: Ingeborg Nilsson, Umeå University

ASSIST - vardagsrehabilitering med IKT stöd - Projektledare: Susanne Guidetti, Karolinska Institutet

Äldres uppfattning om hemtjänstens kvalitet i förhållande till personalens arbetssituation - Projektledare: Anne-Marie Boström, Karolinska Institutet

Systemdynamisk modellering av arbete och service i hemtjänsten - Projektledare: Sebastiaan Meijer, Kungliga Tekniska Högskolan

Re-thinking shared spaces in nursing homes – Hur gemensamma platser på äldreboenden kan utformas för att bidra till ett gott vardagsliv - Projektledare: Lena Rosenberg, Karolinska Institutet

Forskare och doktorander vid programmet

LR
Innehållsgranskare:
2024-05-06