Skip to main content

Ingela Petersson Lies minnesfond

Syftet med fonden till Ingela Petersson Lies minne är att stödja nyligen disputerade legitimerade arbetsterapeuter som visar stor begåvning och intresse för forskning inom arbetsterapi. Medel ska ges för att stödja nya forskare som i Ingelas "anda" nyfiket söker utmaningar och som har Ingelas förmåga att alltid se möjligheter.

Karolinska Institutet utlyser härmed 2019 års stipendium vid sektionen för arbetsterapi, institutionen NVS.​

Tänkbara kandidater är nydisputerade* arbetsterapeuter i Sverige som i handling visat sig verka för att forskningsanknyta grundutbildningsprogrammet för arbetsterapeuter, för ett internationellt samarbete, eller de som utvecklar ny metodik inom arbetsterapiforskningen. Företrädesvis stipendiet användas för en resa.

Medel från Fonden skall vartannat år efter förslag från en fondkommitté om fem personer bestående av två representanter för Ingela Petersson Lies familj, två lektorer/forskare vid sektionen för arbetsterapi, NVS, KI samt chefen vid sektionen för arbetsterapi, KI.

Förslag på lämpliga kandidater lämnas efter annonsering på hemsidan för sektionen för arbetsterapi vid Karolinska Institutet. Stipendiet utdelas vid Arbetsterapiforum där även stipendiaten håller en 20 minuters populärvetenskaplig föreläsning i arbetsterapi.

Se ansökningshandlingar och bedömningskriterier i separata dokument nedan.

Kapitalförvaltning

Fondens medel förvaltas av Karolinska Institutets kapitalfond. Bankgiro 5310-6407. Fonden tar tacksamt emot bidrag. Märk talongen " Ingela Petersson Lies minne".

*Med nydisputerad menar fonden att disputation ägt rum för högst tre år sedan vid ansökan.