Självmordsprevention i Stockholms län (SPIS)

Självmord är att betrakta som ett stort folkhälsoproblem eftersom det är den vanligaste dödsorsaken bland män i åldrarna 15-44 år och den näst vanligaste bland kvinnor i motsvarande ålder. I Sverige dör cirka 1600 personer varje år genom självmord och man brukar räkna med att det går cirka 10 självmordsförsök på varje fullbordat självmord.

Årligen görs ett stort antal självmordsförsök i Stockholms län. Ofta involveras olika aktörer som Polis, Räddningstjänst, SOS Alarm samt sjukvård i arbetet med att försöka förhindra fullbordan av de intentioner som uttalats eller befaras. I Jönköpings län har ett framgångsrikt arbete genomförts i syfte att utveckla de olika aktörernas förmåga att samverka i syfte att avvärja självmord och självmordsförsök.

En samverkansgrupp i Stockholms län bestående av representanter från SOS Alarm, Brandförsvaren, Landstinget, Polisen samt NASP (Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa) startade SPIS-projektet kring självmordsprevention under hösten 2009 med att gemensamt diskutera åtgärder att förebygga och förhindra självmord i länet. En styrgrupp och en mer arbetande projektgrupp skapades. Efterhand utökades deltagare i såväl styrgrupp som projektets arbetsgrupp med representanter för Riksförbundet för Suicidprevention och Efterlevandes Stöd (SPES), Kriminalvården samt Kommunerna. Ingen budget har funnits för projektet vilket har inneburit att varje organisation har burit sina egna kostnader.

Under projektet har ett antal delprojektgrupper bildats:

  • Delprojekt SPIS-larm
  • Delprojekt Polis och sjuksköterska i polisbil
  • Delprojekt Anhöriga/allmänhet
  • Delprojekt Självmordstäta platser
  • Delprojekt Statistik
  • Delprojekt Utbildning för aktörer inom SPIS-projektet

Projektet avslutades officiellt i december 2012, men flera av de ovannämnda delprojekten är fortfarande aktiva eller har lett till permanenta förändringar och förbättrade rutiner. Sedan dess har SPIS också kommit för att omfatta andra regioner i Sverige och står nu för ”Självmordsförebyggande i Sverige”.

Dokument