WHO-publikationer: Policyer och program

Världshälsoorganisationen (WHO) har tagit fram flera viktiga forskningsrapporter, verktyg och manualer som är av stor betydelse och som styr det internationella, nationella och lokala arbetet med att förebygga självmord och psykisk ohälsa. På denna sida har vi listat några av de viktigaste dokumenten och länkat till dessa dokument och relevanta webbsidor.

WHO: Psykisk hälsa

Att förebygga självmord: Ett globalt imperativ

Den 5:e september 2014 lanserades ”Preventing suicide: A global imperative”, Världshälsoorganisationens första rapport om självmordsprevention, som en del av den Mental Health Action Plan 2013-2020 som Världshälsoorganisationen antog år 2013. Rapportens syfte är att lyfta och belysa självmordsproblematik men också presentera evidensbaserade självmordspreventiva strategier och folkhälsobaserade praktiska självmordspreventiva åtgärder för beslutsfattare och politiker runt om i världen. I egenskap av WHOs samarbetscentrum för forskning, metodutveckling och utbildning i suicidprevention så ansvarade NASP för kapitlet ”Risk and protective factors, and related interventions”, en av rapportens fem delar.

WHO:s omfattande handlingsplan för psykisk hälsa 2013 - 2020

WHO:s handlingsplan för psykisk hälsa 2013-2020 har antagits av 66:e världshälsoförsamlingen (World Health Assembly). Handlingsplanen är resultatet av omfattande globala och regionala samråd med ett brett spektrum av intressenter inklusive: 135 medlemsstater; 60 WHO samarbetscentrum och andra akademiska centrum; 76 frivilligorganisationer och 17 andra intressenter och experter.

Primärvård

Läsarna kommer att ta reda på hur tillgång till psykiatrisk vård i inom primärvården ger bättre hälsoresultat. Primärvård för psykisk hälsa är överkomligt och investeringar kan ge viktiga fördelar.

Denna handbok försöker tillhandahålla enkel, adekvat och evidensbaserad information till vårdpersonal inom primärvården, särskilt i låg- och medelinkomstländer för att kunna ge farmakologisk behandling till personer med psykiska störningar.

mhGAP är WHO:s handlingsplan för en uppskalning av tjänster för psykiska, neurologiska och beroendetillstånd, särskilt i låg- och lägre medelinkomstländer. De prioriterade villkoren som behandlas av mhGAP är: depression, schizofreni och andra psykotiska symtom, självmord, epilepsi, demens, störningar på grund av alkoholanvändning, störningar på grund av användning av olagliga droger och psykiska störningar hos barn. MhGAP-paketet består av interventioner för förebyggande och hantering av var och en av dessa prioriterade villkor.

Sekundärvård

Initierat av WHO; Dessa riktlinjer för psykisk hälsa och psykosocialt stöd i akuta situationer gör det möjligt för aktörer, organisationer och individer hur de kan planera, upprätta och samordna insatser i en humanitär kris för att skydda och förbättra människors psykiska hälsa och psykosociala välbefinnande. 

  • WHO RESOURCE BOOK on Mental Health, Human rights and Legislation: Stop exclusion, dare to care. 2005

En mängd individer, organisationer och myndigheter finner sannolikt denna resursbok användbar. Mer specifikt riktar den sig till de som är direkt är involverade inom framtagning och revidering av lagstiftning gällande psykisk hälsa, liksom de som är ansvariga för att vägleda lagen genom antagande och implementeringsprocesser.

Paketet består av en serie inbördes relaterade användarvänliga moduler som är utformade för att belysa behov och prioriteringar inom policyutveckling och tjänsteplanering. Ämnet för varje modul representerar en central aspekt av psykisk hälsa.

Barn

Manual för personer som arbetar med barn inom till exempel skola och hälso- och sjukvård. Lättillgänglig information om sorg, depression och ångest. Innehåller ritningar och personliga berättelser från barn som deltog i en tävling som arrangerades av WHO.

Övrigt

VC
Innehållsgranskare:
Beatrice Johansson
2024-05-29