Organisation och ledning vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik (MBB)

Förutom ledningsgruppen har MBB två rådgivande forum, senaten och fakulteten. Institutionen består av elva forskningsavdelningar och åtta core-faciliteter för forskning.

Organisationsschema MBB 2024
Organisationsschema MBB 2024

MBB handboken (in English)

Prefekt

Sedan 1 juli 2024 är Björn Högberg prefekt och Goncalo Castelo Branco ställföreträdande prefekt för MBB. Fördelningen av ansvar för avdelningar listas nedan.

Prefekt och ställföreträdande prefekt

Björn Högberg är prefekt.  

Björn ansvarar för avdelningarna Molekylär Neurobiologi, Molekylär Metabolism, Immunologi, Kemisk Biologi och genteknik, Molekylär strukturbiologi när det gäller att:

 • Skriva på avtal/överenskommelser efter granskning av juristenheten. 
 • Skriva på green light och antagning av doktorand.
 • Skriva på upphandlingsdokument, ansökan om bidrag, stödbrev vid ansökningar, etikansökningar, rekommendationsbrev docentur, tidrapporter och ekonomisk redovisning.
 • Signera i Prisma

Gonçalo Castelo-Branco är ställföreträdande prefekt vilket innebär att Goncalo träder i prefekts ställe, när prefekt inte är i tjänst eller i övrigt har förhinder, med samma beslutsbefogenheter som prefekt, dock inte ärenden där prefekt inte får besluta eller beslutar i förening med annan befattningshavare på Universitetsförvaltningen. Ställföreträdande prefekt har särskilt ansvar för avdelningarna Medicinska systems bioteknik, Genombiologi, Vaskulärbiologi, Biokemi, Kemi I och Kemi II när det gäller ovanstående punkter. Utöver detta har han ansvar för att signera underlag gällande stipendiater på hela institutionen. 

Elias Arnér har ett uppdrag som biträdande prefekt med strategiskt ansvar för frågor som rör grund- och forskarutbildningen.

En veckas framförhållning

Kontakta respektive person i ärenden som rör din avdelning och tänk på att ha framförhållning på minst en vecka.

Ledningsgruppen

Består av institutionens ledning och träffas veckovis för att hantera dagliga frågor. Ledningsgruppen är rådgivande och slutliga beslut fattas av prefekten. Ytterligare deltagare bjuds in vid behov.

Profile image

Gonçalo Castelo-Branco

Ställföreträdande prefekt
Profile image

Carina Hammarström

Administrativ Chef
Profile image

Lina Rowland

HR-chef
+46852485260

Ytterligare deltagare bjuds in vid behov såsom:

 • Biträdande prefekt med strategiskt ansvar för frågor som rör grund- och forskarutbildningen
 • Ansvarig för forskarutbildningen
 • Ansvarig för grundutbildningen
 • Avdelningschefer
 • Studentrepresentanter
 • Postdocrepresentanter
 • Fakultetsordförande

 

Senaten

Senaten är en rådgivande funktion som består av professorerna vid institutionen. Senaten träffas två gånger per termin. Uppdraget är godkänna rekryteringen och befordran av forskargruppsledare på alla nivåer. Senatens mål är att säkerställa kvaliteten på beslutsfattandet så att de bästa forskargruppledarna rekryteras och befordras.

Senaten utför tre huvuduppgifter:

 • Att välja en senatsordförande som leder mötena.
 • Inrättande av nya professurer, i enlighet med de principer och riktlinjer som fakulteten fastställt, efter förslag från professor eller avdelningschef.
 • Regelbunden granskning av utvecklingen av icke-professor PI:s

Senaten kräver att 8 medlemmar är närvarande för att vara beslutför. Senaten väljer en ordförande med enkel majoritet, med ett mandat på ett år. Samma person kan väljas till ordförande för högst tre år i följd

Profile image

Jesper Z. Haeggström

Senatens ordförande
Profile image

Ernest Arenas

Professor
Profile image

Elias Arnér

Professor
+46852486983
Profile image

Jiri Bartek

Professor, Kallad
Profile image

Ulf Eriksson

Professor
Profile image

Patrik Ernfors

Professor
Profile image

Nils-Göran Larsson

Professor/Överläkare
Profile image

Jussi Taipale

Professor
Profile image

Per Uhlén

Professor
Profile image

Roman Zubarev

Professor
Profile image

Anna Wredenberg

Professor/Specialistläkare

Fakulteten

Fakulteten består av alla forskargruppledare vid institutionen. Fakulteten är utformad för att säkerställa kvaliteten på beslutsfattandet i samband med rekrytering och befordran.

Fakulteten utför dessa huvuduppgifter:

 • Att fastställa principer och riktlinjer för:
  • rekrytering av forskargruppledare på alla nivåer
  • främjande av forskargruppledare
  • ansökningar om föreläsare
  • inrättande av nya professurer
  • bedömning av forskargruppledare
 • Val av fakultetsordförande, som då även fungerar som fakultetsrepresentant i styrelsen
 • Ge sitt samtycke till rekryteringar och befordran av huvudutredare — utom professurer — efter förslag från en avdelning
 • Fastställa institutionens långsiktiga vetenskapliga inriktning
Profile image

Simon Elsässer

Ordförande i Fakulteten

Avdelningar

Institutionen består av tio avdelningar. Länkarna nedan leder till avdelningarnas engelska sidor.

 • Biokemi – avdelningschef: Elias Arnér
  • Elias Arnér
 • Kemi I – avdelningschef: Roman Zubarev 
  • Roman Zubarev
  • Core-faciliteten: Proteomics Biomedicum
  • Core-faciliteten: Chemical Proteomics
 • Kemi II – avdelningschef:
  • Jesper Haeggström
 • Genombiologi – avdelningschef: Per Moberg
  • Jiri Bartek
  • Simon Elsässer
  • Oscar Fernandez-Capetillo
  • Bennie Lemmens
 • Kemisk biologi – avdelningschef: Annika Jenmalm-Jensen
  • CBCS, Anna-Lena Gustavsson 
  • HTGE, Bernhard Schmierer
  • PSF, Tomas Nyman
  • DDD, Per Arvidsson 
 • Immunologi – avdelningschef: Pan Hammarström
  • Rikard Holmdahl
  • Pan Hammarström
 • Medicinska systems bioteknik – Tf. avdelningschef: Björn Reinius
  • Björn Högberg
  • Molly Stevens
  • Björn Reinius
  • Jussi Taipale (Inderpreet Kaur Sur)
  • Christoph Zeiegenhain
 • Molekylär neurobiologi – avdelningschef: Patrik Ernfors
  • Patrik Ernfors
  • Ernest Arenas
  • Goncalo Castelo-Branco
  • Onur Dagliyan
  • Jens Hjerling-Leffler
  • Sten Linnarsson
  • Ulrika Marklund
  • Per Uhlén
  • Core-facilitet: VirusTech
  • Core-facilitet: BIC
  • Core-facilitet: BioM Virus labb
 • Molekylär metabolism – avdelningschef: Camilla Koolmeister
  • Nils-Göran Larsson
  • Joanna Rorbach
  • Anna Wredenberg
 • Vaskulär biologi – avdelningschef: Ulf Eriksson
  • Ulf Eriksson
  • Lars Jakobsson

Lista över forskargrupper

Lista över alla forskargrupper vid MBB.

Core-faciliteter

Det finns åtta core faciliteter för forskning vid MBB (webbsida på engelska).