Vårt uppdrag

Antalet människor med långvariga sjukdomar växer och ställer nya krav på hälso- och sjukvården. De få timmar långvarigt sjuka träffar hälso- och sjukvårdspersonal är en bråkdel av den tid de har att leva med och bemästra sin sjukdom.

Bakgrund

Utan deras medverkan kan ingen vård genomföras; därför samproduceras vårdtjänsterna. Detta främjar en förändring från professionellt driven vård till patientdriven vård och egenvård med professionellt stöd.

Samvård är beslut och aktiviteter som genomförs i samverkan mellan patienter, deras närstående och vårdpersonal för att nå mål patienterna prioriterar. Sjukvården behöver därför – i motsats till nuvarande ambition att involvera patienten i vården –involvera vården i patientens egenvård till den grad det motsvarar patientens behov och önskemål.

Den förändringen är en stor utmaning, och kan inte genomföras utan innovationer inom egenvård och samvård samt kunskaper om effektiv implementering.

Så bidrar vi

Programmet genererar kunskap som stödjer människor med långvarig sjukdom, närstående och vårdgivare att medverka effektivt i samvård.

Det bidrar också till kunskapen om hur man bäst implementerar patientdrivna innovationer inom sjukvården samt i patientens liv.

Programmet kommer även att avancera metodiken för utvärdering av samvård ur ett patientperspektiv samt kunskapen om hur man designar och utför forskningsprojekt tillsammans med patienter, närstående och sjukvårdpersonal.

Finansiering

Forskningsprogrammet finansieras av FORTE, 2019-2024

HH
Innehållsgranskare:
Sara Lidman
2024-01-25