HEATWISE Sweden

Byggnaders sårbarhet i ett förändrande klimat. Ett forskningsprojekt om värmeexponering inomhus och folkhälsa.

HEATWISE Byggnaders sårbarhet i ett förändrande klimat

Klimatförändringarna ger upphov både till stigande medeltemperatur och fler värmeböljor. Kunskapsläget om värmeböljors effekter på folkhälsa är omfattande och ett stort antal studier har kommit fram till att höga utomhustemperaturer ökar både dödlighet och sjuklighet i befolkningen. Värmen kan vara farlig för alla men särskilt för vissa grupper av befolkningen som till exempel äldre, kroniskt sjuka, personer med funktionsnedsättning, små barn, gravida och personer som tar vissa typer av medicin. 

Trots att vi har mycket kunskap om sambanden mellan värmeböljor och ökad sjuklighet, vet vi idag mycket lite om kopplingarna mellan utomhus- och inomhustemperaturer i olika typer av byggnader i svenska städer. Eftersom antalet värmeböljor ökar är det dock viktigt att förstå vilka bostadstyper i Sverige som är särskilt värmekänsliga och varför. Dessutom saknar vi kunskap om när höga inomhustemperaturer ger upphov till obehag och symptom på ohälsa, som till exempel sömnstörningar, trötthet eller huvudvärk. Den typen av kunskap behövs för att kunna skapa regler som ser till att framtidens bostäder erbjuder ett lämpligt inomhusklimat under varma somrar.

Vill du vara med i projektet?

För att samla in kunskapen som behövs rekryterar vi nu deltagare till projektet HEATWISE Sweden för sommaren 2024. Om du bor i Stockholm, Uppsala, Malmö, Lund, Göteborg eller Umeå med omnejd och är mellan 30 och 85, äger en smartphone och är intresserad av att delta i projektet kan du anmäla dig via länken https://redcap.link/heatwise.

HEATWISE är ett samarbetsprogram mellan Karolinska Institutet, Centrum för arbets- och miljömedicin, Stockholms universitet, KTH, samt med universiteten i Umeå, Göteborg och Lund. 

Vetenskapligt syfte

Syftet med HEATWISE Sweden är att:

  • skapa evidensbaserade rekommendationer för en övre gräns hos inomhustemperatur relaterad till välbefinnande
  • identifiera vilka byggnads- och omgivningsfaktorer som mest bidrar till hälsofarliga inomhustemperaturer under värmeböljor
  • utveckla en modell för beräkning av inomhustemperatur baserat på utomhusförhållanden och bostadstyp
  • utveckla en metod för att visualisera byggnadernas sårbarhet för värme på en interaktiv karta

Hur genomförs projektet?

Under somrarna 2024–2027 planerar vi att samla in information om inomhustemperaturer, bostadskarakteristika, samt självrapporterade hälsodata från totalt 4000 frivilliga vuxna studiedeltagare i Stockholm, Uppsala, Malmö, Lund, Göteborg och Umeå. Datainsamlingen kommer att pågå under fyra år, varefter analys av data och utveckling av en modell genomförs.

Rekrytering av studiedeltagare 

Rekryteringen av studiedeltagare kommer att ske först och främst genom slumpmässigt urval av personer mellan 30 och 85 år från Statens personadressregister. I april 2024, 2025, 2026 och 2027 kommer de slumpmässigt utvalda personerna få en skriftlig inbjudan till att delta i studien under den följande sommaren. De inbjudna personerna kan anmäla sig via https://redcap.link/heatwise.

Insamling av data om studiedeltagarnas bakgrund- och boende

Deltagare, som har gett sitt samtycke att medverka, kommer att fylla i en webbaserad enkät. Enkäten innehåller bland annat frågor om studiepersonens ålder, kön, födelseland, civilstånd, inkomst, yrke och allmänhälsa. Dessa data kommer senare att användas vid analyser om kopplingar mellan inomhustemperatur och hälsa. Därefter kommer deltagare att svara på frågorna om sin adress, bostadstyp, boyta, byggår, antal våningar, typ av ventilation, byggnadsmaterial, placeringen av sovrummet (söder, norr), typ och mått på sovrumsfönster, samt antal boende i lägenheten. 

Det kan ibland vara svårt att veta svaren på vissa frågor om bostadens byggnadstekniska detaljer. För att se enkätens frågor om din bostad, se checklistan längst ned på denna sida. Är det så att du inte vet svaret på vissa frågor och inte eller vet hur du kan ta reda på dessa, finns det svarsalternativet ”Jag vet inte”.

Mätning av inomhustemperaturer

Temperaturmätare (med medföljande instruktioner) kommer att skickas ut i ett vadderat kuvert med post i slutet av maj till alla deltagare. Ett returkuvert kommer att inkluderas, så att deltagarna kan returnera mätarna till Karolinska institutet i början på september. Varje studiedeltagare får placera mätaren i en ogenomskinlig mugg i sitt sovrum, på cirka 1,5 meters höjd (ungefär i höjden av ett nattduksbord), på en plats utan direkt instrålning av solljus. Sovrumstemperaturer och luftfuktighet kommer därefter att registreras kontinuerligt från 1 juni till 31 augusti. 

Data om hälsa och mående

Insamlingen av hälsodata kommer att ske med hjälp av en app du laddar ned till din telefon -  MyCAP. Denna app har tillverkats specifikt för forskning och används i flera vetenskapliga projekt. MyCAP kan laddas ner från AppStore/PlayStore för iOS och Android. 

Automatiska frågor till studiedeltagare kommer att ställas varje morgon och kväll under en sjudagarsperiod. Varje studiedeltagare kommer att ombes att besvara frågorna under tre separata veckor under perioden juni till augusti. Studiedeltagarna kommer själv kunna välja vilka specifika veckor de ska besvara frågor under när de fyller i sin anmälan. Det är dock viktigt att dessa veckor planeras in under perioder när deltagarna vet att de är hemma. Om deltagare vill så kan de svara på frågorna under hela perioden juni till augusti, men det kommer bara att skickas ut påminnelser under de förutbestämda tre veckorna.

Kontakt

Projektansvarig Docent Mare Löhmus Sundström
Adress: IMM, Box 210, 171 77 Stockholm 
E-post: heatwise-imm@ki.se

Anna Persson
2024-04-18