Lotta Nybergh

Lotta Nybergh

Anknuten till Forskning
E-postadress: lotta.nybergh@ki.se
Besöksadress: ,
Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 IIR Kwak, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är postdoktor och projektledare i PIA-studien – psykisk hälsa i
  arbetslivet [1]. [2] Syftet med studien är att utvärdera en individ och
  arbetsplatsinriktad intervention för anställda med arbetsrelaterad psykisk
  ohälsa avseende dess kostnadseffektivitet och effekt på sjukfrånvaro och
  hälsa. Ett andra syfte är att utvärdera följsamheten till interventionen
  bland berörd företagshälsovårdspersonal.
  Därtill genomför vi en genusmedveten utvärdering [3]av interventionen med
  följande tre syften: 1) analysera påverkan av ansvar för hem- och
  hushållsarbete i kombination med krav på jobbet, samt bedöma dess
  prognostiska värde avseende sjukfrånvaro
 • 2) undersöka vad ”dubbel
  börda” av hem- och arbetskrav innebär för de anställda och hur det
  påverkar deras möjligheter till en lyckad arbetsåtergång
 • 3) analysera om
  de rehabiliteringsåtgärder som erbjuds kvinnor och män skiljer sig åt,
  och identifiera eventuella behov för genusanpassade åtgärder för att
  underlätta arbetsåtergång.
  Projekttiden tar slut under 2019.
  Jag har en kandidatexamen i filosofi och en magisterexamen i genusvetenskap
  från Åbo Akademi, Finland. Jag blev medicine doktor i ämnet
  folkhälsovetenskap år 2014 vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs
  Universitet. Avhandlingen har titeln ”Exploring intimate partner violence
  among women and men in Sweden”. Du kan hitta den engelskspråkiga
  avhandlingen här [4].
  [1] https://ki.se/imm/projekt-arbetsatergangforbattrad-arbetsformaga-bland-anstallda-med-stress-eller-lattare-psykisk
  [2] http://fhvforskning.se/FixedDynamic/Blank.aspx?arbets%C3%A5terg%C3%A5ng%20psykoh%C3%A4lsa
  [3] https://ki.se/imm/problemlosning-vid-psykisk-ohalsa-i-arbetslivet-pia-studien-genusmedveten-utvardering-av-en
  [4] https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/35956

Artiklar

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI