Suicidalt beteende hos ungdomar, etiologi och prognos

Suicidalt beteende hos ungdomar är ett betydande samhällsproblem i ett flertal länder världen över. Trots att ett antal riskfaktorer för suicidalt beteende har identifierats, studerar man sällan suicidbeteende utifrån ett livsloppsperspektiv, det vill säga betydelsen av såväl tidiga livsvillkor som faktorer senare i livet. Om man utgår från detta perspektiv kan man identifiera risker och skyddande processer för suicidalt beteende under olika faser i livet.

Hittills har få prognosstudier publicerats där ungdomar som gjort självmordsförsök följts upp under tillräckligt lång tid. Särskilt saknas det studier om vad suicidalt beteende bland dessa ungdomar har för konsekvenser på deras framtida social situation och eventuell marginalisering på arbetsmarknaden.

Huvudsyftet med detta projekt är:

1) att ur ett livsloppsperspektiv få kunskap om egna och föräldrars riskfaktorers inverkan på suicidalt beteende bland tonåringar och unga vuxna 

2) att belysa de processer som leder till marginalisering på arbetsmarknaden efter suicidalt beteende.

I de olika delstudierna används både kohort och fall-kontrolldesign och studierna baseras på svenska registerdata.

Mer information om projektet finns här

EM
Innehållsgranskare:
Annika Evolahti
2024-01-25