Sjukfrånvaro i olika livssituationer

I flera olika projekt studerar vi sjukfrånvaro och sjuk- och aktivitetsersättning i olika livssituationer, såsom bland unga vuxna, bland kvinnor respektive män, bland kvinnor som fött barn, bland äldre yrkesverksamma samt i relation till migration.

Sjukfrånvaro bland förvärvsarbetande över 65 år

Det finns synnerligen lite kunskap om vad den åldrande befolkningen innebär för sjukförsäkringen. Syftet med projektet är att få mer kunskap om förvärvsarbete och sjukskrivning efter 65 år ålder, relaterat till kön, morbiditet, sociodemografi, socioekonomi, och psykosocial arbetsmiljö. Projektet bygger på ett tidigare avslutat projekt inom avdelningen, som visade på att trots ökat förvärvsarbete över 65, så hade inte andelen med sjukskrivning ökat. Det pågående projektet innebär dels en uppdatering av resultaten för de som var 66 år eller äldre år 2015, och dels en utökning av analysmetoder till att inkludera prospektiva kohortstudier där samma individer följs relaterat till deras sjukskrivning både före och efter att de fyller 65 år. Vi studerar även till vilken grad de som hade sjukersättning eller långvarig sjukskrivning före 65 års ålder fortsätter förvärvsarbeta efter 65, särskilt relaterat till skillnader mellan sjukskrivning/sjukersättning i psykiska och somatiska diagnoser.

Läs mer om projektet

Publikationer

Associations between combinations of job demands and job control among 616,818 people aged 55-64 in paid work with their labour market status 11 years later: a prospective cohort study.

Sick leave among people in paid work after age 65: A Swedish population-based study covering 1995, 2000, 2005 and 2010

Sick leave before and after the age of 65 in 2000 and 2005: A Swedish register-based cohort study

Barnafödande och sjukfrånvaro

År 2013 publicerade vi denna rapport om en tvillingstudie med syftet att få ökad kunskap om samband mellan att ha fött barn och sjuklighet (mätt som slutenvård vanligen på sjukhus, läkarbesök i specialiserad öppenvård samt förtida död), sjukfrånvaro och sjuk- eller aktivitetsersättning (SA), generellt och i olika diagnoser. Det fanns inga större skillnader i sjukfrånvaro per år mellan kvinnor som fött respektive inte fött barn, med undantag av året före förlossningen för de som fött barn. Däremot har kvinnor som inte fött barn ett betydligt högre medelantal dagar med sjuk- och aktivitetsersättning än de som fött barn. Sjuklighet mätt som slutenvård efter första förlossningen har betydelse för sjukfrånvaro och SA.

Läs rapporten här