Om SFO-V

Forskning inom vårdvetenskap är av stor vikt för att öka kunskapen om främjande av hälsa, förebyggande åtgärder samt omvårdnad och rehabilitering, liksom om vårdens organisation och ledning.

Idag överlever fler skador och sjukdomar som förut var dödliga, människor lever längre och nya metoder leder till förhoppningar om ökad livskvalitet – ändå är vårdkostnader för individ och samhälle fortsatt höga.

Vårdvetenskap

Vårdforskning är en ung vetenskap som genomgått en betydande utveckling under de senaste fyra decennierna. Från en handfull forskarutbildade personer återfinns nu tusentalet vårdforskare inom universitet och högskolor. Idag är vårdvetenskap således en etablerad vetenskap med tvärvetenskaplig forskning inom internationellt framstående forskarmiljöer. Vårdvetenskapen idag har dock flera utmaningar som diskuterades på rundabordssamtalet som SFO-V anordnade om vårdvetenskapens framtid.

Dagens vårdforskning ger nya, vetenskapligt baserade kunskaper som är av stor nytta för patienter och brukare. Inte minst viktiga är de forskningsresultat som bidrar till att öka vårdens förmåga att omsätta forskning till praktik. Det skapar därmed unika förutsättningar för att i framtiden kunna möta de samhällsutmaningar vi står inför inom hälsa och välfärd.

SFO-Vs vision

SFO-V drivs gemensamt av KI och Umeå universitet. Syftet är att öka samarbeten mellan vårdforskning, vårdsektorn och näringslivet samt att förnya och bredda utbildning på avancerad nivå och forskarnivå.

För att uppnå detta finansieras forskning och aktiviteter som främjar samarbeten och involverar intressenter från olika områden att ta del i utveckling av processer, tjänster och produkter. Arbetet förstärks genom ett aktivt engagemang från Stockholms läns landsting, Stockholms stad och Västerbottens läns landsting.

SFO-V vid Umeå Universitet

Broschyr Att bygga broar (oktober 2014)

Den övergripande visionen för SFO-V är att säkerställa att utveckling och den vård som bedrivs är baserad på högkvalitativ vårdforskning. KI har som enda universitet i Sverige bedömts som världsledande inom vårdforskning, med de bästa förutsättningarna att utveckla framtida vårdforskning (VR, 2011). Vårdforskningen inom SFO-V vid KI och UmU i samarbete med andra universitet, både nationellt och internationellt, har mycket goda förutsättningar att kunna bidra till en kunskapsbaserad vård.

Sedan 2009 har över 300 forskare och forskargrupper vid KI och UmU direkt eller indirekt varit delaktiga i projekt som har finansierats av SFO-V. Forskningen inom SFO-V bedrivs i nära samarbete med vård- och omsorgsverksamheten och har fram till och med 2015 präglats av utveckling av nya insatser för att möta vårdens framtida utmaningar.

SFO-Vs fyra kärnområden (core areas)

Forskning inom SFO-V bedrivs med fokus på följande fyra huvudområden:

  • Co-creation - Samskapande av tjänster, processer och produkter avser gemensamma aktiviteter och ansatser som strävar efter att underlätta för användare, d.v.s. alla tänkbara parter som berörs i fråga om hälsa och sjukdom, att samarbeta på lika villkor för att skapa värde baserat på deras skilda kunskaper och erfarenheter.
  • Self-management - avser en persons förmåga att hantera de symtom, behandlingar, fysiska och psykologiska konsekvenser samt livsstilsförändringar som deras hälsotillstånd innebär.
  • eHealth - avser användning av informations- och kommunikationsteknologi (ICT) för hälsa och hälsorelaterade områden, inklusive tjänster, övervakning, kommunikation, utbildning och forskning.
  • Bio-behavioural health care science - avser att, i syfte att ta sig an vårdvetenskapligt viktiga frågeställningar, knyta samman vårdvetenskap med biologisk och beteendevetenskaplig forskning för att studera det komplexa samspelet mellan biologiska, sociala, beteendemässiga och omgivande faktorer samt deras effekter på utfall.

 

SFO-Vs styrgrupp och samordnare

För SFO-Vs ledning svarar en ledningsgrupp. Ledamöterna representerar det omgivande samhället, akademin och nationella organisationer inom hälso- och välfärdsområdet samt Stockholms och Västerbottens läns landsting.

 

Helena Lindgren

t.f. Direktor SFO-V
K6 Kvinnors och barns hälsa

Kort om

Helena Lindgren är barnmorska och docent med inriktning mot reproduktiv hälsa. Som barnmorska har hon främst varit verksam inom förlossningsvården och i många år undervisat studenter inom barnmorskeprogrammet. Nu är Helena avdelningschef vid avdelningen för reproduktiv hälsa. Hon har ett starkt internationellt engagemang och arbetar för kvinnors hälsa i flera låginkomstländer samt är medlem i barnmorskeförbundets internationella råd.

Forskning

Kvinnor som inte kan prata svenska får oftare suboptimal vård vid graviditet och förlossning. Att förbättra deras möjligheter genom olika åtgärder, som utformas i samråd med kvinnorna, deras familjer och vårdgivarna är ett område som ligger Helena varmt om hjärtat (Södertäljebron och kulturtolksdoula-projektet). Att minska förekomsten av förlossningsskador och ge rätt behandling då skador uppkommit är ett annat av hennes områden (MIMA-projektet) och det engagemanget tas nu vidare för att studeras i låginkomstmiljöer (Malawi, Etiopien och Bangladesh).

Louise Nygård

Professor/Ledamot SFO-V
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Kort om

Louise Nygård är professor i arbetsterapi vid Sektionen för arbetsterapi, KI. Hon leder forskargruppen CACTUS (Cognitive ACcessibility and Technology Use when aging in home and Society). Louise disputerade 1996 vid KI, med avhandlingen Everyday life with dementia. Aspects of assessing and understanding the consequences and experiences of living with dementia. Sedan dess har hon fortsatt med forskning inom samma område. Louise arbetar med ett flertal internationella projekt och med medarbetare från många olika professioner/discipliner.

Forskning

Forskningsprogrammet heter Att leva och åldras med kognitiv nedsättning i dagens teknologiska landskap i hem och offentliga miljöer. Det långsiktiga målet med detta forskningsprogram är att utveckla ny kunskap som möjliggör bättre stödåtgärder och ökad tillgänglighet och användbarhet av såväl vardagsteknik och stödjande teknik som aktiviteter och platser inom och utanför hemmet för personer som lever och åldras med kognitiv funktionsnedsättning. Genom detta vill de bidra till förbättrad delaktighet i aktiviteter i hem och samhälle, i arbete och fritid, för dessa personer

Yvonne Wengström

Professor / Ledamot SFO-V
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Kort om

Yvonne Wengström är onkologisjuksköterska och professor i Omvårdnad. Hon har en klinisk kombinationstjänst på KI som professor i omvårdnad och i Tema Cancer på Karolinska Universitetssjukhuset där hon arbetar som Omvårdnadsansvarig med ansvar för strategisk utveckling av vården. Yvonne leder även en multidisciplinär forskargrupp på KI med fokus på symptomlindring under cancersjukdom.

Forskning

Yvonnes forskargrupp studerar människors risk för ohälsa både ur ett preventionsperspektiv och vid sjukdom eller skada. Innovativa interventioner testas för att lindra symptom under och efter pågående behandling ett flertal projekt med fokus på fysisk aktivitet (OptiTrain, EFFECT) men även med appar (Interaktor) som stöd för symptomrapportering och stöd med egenvård under behandling. Två studier kring prevention för kolorektal cancer (SCREESCO studien) och upplevelse av screening pågår samt en studie fokuserad på screening för bröstcancer, risk uppfattning (KARMA risk) och hur Europeiska kvinnor ser på individualiserad screening baserad på risk för bröstcancer.

Carol Tishelman

Professor / Ledamot SFO-V
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik

Kort om

Carol Tishelman är leg. ssk och tidigare professor i omvårdnad vid KI. Hon innehar nu en donationsprofessur i innovativ vård och omsorg vid Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), KI med koppling till Glesbygdsmedicinsk Centrum i Storuman och Stockholms läns sjukvårdsområde. Hon leder tillsammans med Lars Eriksson, avdelningen Innovativ vård vid LIME, där ett 20-tal medarbetare bedriver tvärvetenskaplig vårdforskning. Carols forskning har på olika sätt syftat till att studera och förbättra upplevelser och vård, huvudsakligen inom områdena cancer och palliativ vård.

Forskning

I sin forskning har Carol också intresserat sig för organisationsstrukturer och sjuksköterskors arbetssituation med inriktning på personal- och patientsäkerhet, t.ex. i EU-projektet RN4CAST. Carol har lett och medverkat i flera nationella och internationella projekt. För närvarande ägnar hon mest tid åt att leda aktionsforskningsprogrammet DöBra, som syftar till att samtidigt studera och initiera förändringsprocesser relaterat till livets slut i samarbete med olika samhällsaktörer och ur ett folkhälsoperspektiv. Carol arbetar också för att utveckla stödstrukturer för spridning av forskning-baserade sociala innovationer.

Stephanie Bonn

Forkarassistent / Ledamot SFO-V
K2 Medicin, Solna

Kort om

Stephanie Bonn har en masterexamen i nutrition med inriktning folkhälsa och är disputerad epidemiolog från KI. Hon har varit postdoktor vid Harvard T.H. Chan School of Public Health. Idag är Stephanie SFO-V Fellow och forskarassistent på Institutionen för Medicin Solna. Hennes forskning fokuserar på levnadsvanor, så som kost, fysisk aktivitet, sömn och stress, och hur digitala hjälpmedel kan användas både utanför och inom vården för att främja goda levnadsvanor.

Forskning

I den forskargrupp Stephanie tillhör driver idag flera stora randomiserade prövningar som utvärderar digitala lösningar i olika patientgrupper där levnadsvanor är en viktig del av vården, exempelvis patienter med diabetes typ 2 och patienter som genomgått fetmakirurgi. Tillsammans med vårdpersonal och patienter har Stephanie varit med och utvecklat olika lösningar för att stötta patienten i hälsosamma kostvanor och fysisk aktivitet. Med hjälp av smartphoneapplikationer kan patienter ta del av kunskap kring kost och fysisk aktivitet och med stöd från appen själva arbeta med sina levnadsvanor.

Ingeborg Nilsson

Professor / Ledamot SFO-V
090-7866133

Umeå universitet, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Enheten för arbetsterapi.

Kort om

Ingeborg Nilsson har sin bakgrund som legitimerad arbetsterapeut där hon bland annat jobbat inom kommunal äldrerehabilitering men även akutsjukvård. Ingeborg disputerade i arbetsterapi 2006 och arbetar nu som professor i arbetsterapi vid Umeå universitet. Hon leder forskargruppen UME-ACT om äldre personers engagemang i aktiviteter och dess relation till välmående och hälsa, därtill undervisar hon både på grundläggande och avancerad nivå vid Arbetsterapeutprogrammet i Umeå. Ingeborg är ordförande för SFO-V i Umeå och har även ledningsuppdrag inom medicinska fakulteten som ledamot i Forskningsstrategiska nämnden.

Forskning

Ingeborgs forskningsintresse handlar om aktivitetsengagemang och relationen mellan engagemang i aktivitet, delaktighet och hälsa bland äldre. Hon är ansvarig för flera forskningsprojekt som på olika sätt bidrar till att utveckla kunskap inom detta område. Metoder för att mäta aktivitet och delaktighet, förstå faktorer som påverkar aktivitetsengagemang liksom att utveckla och utvärdera interventionsstrategier (till exempel genom att använda digital teknik) för att stödja engagemang i aktiviteter bland äldre är särskilt intressant.

 

Ing-Mari Dohrn

Postdoktor / Ledamot SFO-V
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Kort om

Ing-Mari Dohrn är legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut och medicine doktor i fysioterapi vid KI. Hon har varit SFO-V Fellow och postdoktor på Aging Research Center, KI, och vid University of Queensland. Ing-Mari bedriver forskning på Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle med fokus på fysisk aktivitet och stillasittande hos äldre, samt mätmetoder för fysisk aktivitet.

Forskning

I sin forskning har Ing-Mari studerat samband mellan hälsa och fysisk aktivitet eller stillasittande med hjälp av rörelsemätare, så kallade accelerometrar, i två stora svenska observationsstudier, Attitude, Behaviour and Change study (ABC) och Swedish National study on Aging and Care in Kungsholmen (SNAC-K). Hon har även utvärderat fysisk aktivitet och hälsorelaterad livskvalitet hos äldre som deltagit i utmanande balansträning. Genom sin forskning vill Ing-Mari bidra till ökad kunskap om samspelet mellan biologiska och beteendemässiga faktorer. Kunskap som kan ligga till grund för hälsofrämjande rekommendationer om fysisk aktivitet både för patienter och allmänhet.

 

Elisabeth Edlund

Samordnare SFO-V