Mia Von Knorring

Mia Von Knorring

Senior Forskare | Docent
Telefon: +46852486824
Besöksadress: Tomtebodavägen 18 A, 17165 Solna
Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 MMC von Knorring, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Docent i hälso- och sjukvårdsorganisation och legitimerad psykolog med en
  journalistutbildning i botten. Verksam inom både forskning och utbildning
  på LIME där jag leder forskargruppen "Ledarskap i sjukvård och akademi".
  Disputerade 2012 på en avhandling om hur chefer på olika nivåer i
  sjukvården tar sin chefsroll i relation till läkarrollen – den egna eller
  andras.
  Är sedan 2019 GUA på LIME och ingår institutionens ledningsgrupp samt
  krisledningsgrupp. Ingår också i styrgruppen för Programutvärderingar på
  grund och avancerad nivå (PUGA) - ett KI-övergripande projekt på uppdrag
  av kommittén för utbildning.
  Utsågs till Årets Ledarskapsfrämjare i Sjukvården [1] [2](2014)
  Ledamot i KIs Pedagogiska Akademi
  [1] http://ki.se/nyheter/mia-von-knorring-ar-arets-ledarskapsframjare
  [2] http://ki.se/nyheter/mia-von-knorring-ar-arets-ledarskapsframjare

Forskningsbeskrivning

 • I forskningen undersöker jag på olika sätt relationen mellan chefsrollens
  och professionernas ledarskap och hur sjukvårdens olika aktörer tillsammans
  på bästa sätt kan bidra till hälso- och sjukvårdens övergripande syfte
  – att erbjuda god, säker och jämlik vård till befolkningen. Var t ex
  huvudhandledare för Håkan Uvhagen som i sitt doktorandprojekt bland annat
  studerade sjukvårdens och akademins olika roller vid införandet av
  akademiska vårdcentraler i Stockholms läns landsting. Har under senare tid
  i samarbete med praktiker och forskarkollegor i Sverige och utomlands, bl a
  varit involverad i projekt inom följande områden: att leda sjukvård på
  vetenskaplig grund
 • hur vi kan organisera och leda vård över
  organisatoriska gränser för de mest sköra äldre
 • flerdelat ledarskap i
  sjukvården
 • chefers rolltagande i sjukhusens ledningsgrupper
 • betydelse av
  syfte och mening för sjukvårdens chefer och medarbetare
 • yngre läkares syn
  på ledarskap och management
 • betydelsen av kön och profession i akademiskt
  ledarskap
 • organisatoriska förutsättningar för läkares och läkarchefers
  arbetsmiljö
 • samarbete mellan läkare och sjuksköterskor.

Undervisning

 • Har de senaste 20 åren föreläst, undervisat och handlett i ämnen som rör
  ledarskap och organisation på flera olika kurser och program (grund-
  avancerad- och forskarutbildningsnivå) både inom KI och på andra
  universitet, samt i hälso- och sjukvården, både för chefer och
  medarbetare.
  Var under flera år kursansvarig och är numera examinator för
  magisterutbildningen i Medical Management vid Karolinska Institutet
  (utbildningen erhöll omdömet ”hög kvalitet” vid Högskoleverkets
  granskning 2014) som riktar sig till chefer och blivande chefer i sjukvård,
  tandvård och omsorg. Är också examinator för ledarskapskurserna inom
  sjuksköterskeprogrammet, röntgensjuksköterskeprogrammet, samt inom
  Kompletterande utbildning för sjuksköterskor från land utanför EU
  (KUSSK).
  Ger sedan flera år tillbaka i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset
  en utbildning i ledarskap för AT-läkare där vi tillsammans med unga
  läkare undersöker och belyser vad som händer i mötet mellan den
  medicinska professionen och den organisatoriska kontexten, skillnaden mellan
  chefers ledarskap och det ledarskap som utövas i kliniska roller, vad vi vet
  om läkares arbetsmiljö, samt hur länkarna mellan medicin och management
  kan utvecklas.
  Arbetar även sedan många år tillbaka med handledning för chefer i
  sjukvård och akademi. Har också handlett flera chefer i sjukvården på
  deras examensarbeten i Medical management fram till godkänd magisterexamen.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Senior Forskare, Lärande, Informatik, Management och Etik, Karolinska Institutet, 2022-

Examina och utbildning

 • Docent, Hälso- och sjukvårdsorganisation, Karolinska Institutet, 2021
 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2012

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI