Projektgruppen Medicinsk pedagogik

Projektgruppen Medicinsk pedagogiks vision är att undervisningen ska baseras på evidensbaserade pedagogiska metoder som stöder studenternas lärande för utveckling av vetenskaplig, professionell och interprofessionell kompetens.

Forskningsområde

Medicinsk pedagogik inom vårdvetenskap

Sambandet mellan utbildning och forskning måste stärkas på alla nivåer av utbildning inom hälso- och sjukvård. De viktigaste förutsättningarna för att möjliggöra detta är lärare med hög pedagogisk kompetens som är starkt kopplad till respektive ämnesområde samt att implementera nya resultat från pedagogisk forskning i undervisningen. Dessutom borde undervisning till stor del vara tvärvetenskaplig för att förbereda studenterna att arbeta i komplexa vårdmiljöer som kräver olika kompetenser, färdigheter och förmågor till teamarbete.

Vår vision är att undervisningen ska baseras på evidensbaserade pedagogiska metoder som stöder studenternas lärande för utveckling av vetenskaplig, professionell och interprofessionell kompetens.

Medicinsk pedagogisk forskning är ett tvärvetenskapligt område baserat på vårdvetenskap och beteendevetenskap, särskilt pedagogik men också psykologi, sociologi och socialantropologi. Inom området medicinsk pedagogik studeras inlärningsprocesser, villkor för lärande samt professionell utveckling inom hälso- och sjukvård. Detta innebär att utveckla kunskap om förhållanden, strategier och metoder för att uppmuntra, påverka och driva inlärningsprocesser som syftar till kompetensutveckling för studenter, akademiker, yrkesutövare och patienter. Studier inom medicinsk pedagogik involverar individ- och systemnivåer, både inom akademin och hälso- och sjukvården. Beroende på forskningsfrågorna används kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder. Att förstå villkoren för lärande inom hälso- och sjukvård är en förutsättning för professionell utveckling och effektivt utnyttjande av resurser som bidrar till förbättrad hälsa och vårdkvalitet. Forskning inom medicinsk pedagogik behövs för att förbättra kvaliteten på lärande, handledning och praktik inom hälso- och sjukvården, särskilt när det gäller ämnesintegration, integration teori och praktik, patientinteraktion, ledarskap, värderingsförmåga samt etiskt och vetenskapligt förhållningssätt.

Forskning och utvecklingsprojekt inom medicinsk pedagogik vid sektionen för omvårdnad omfattar en mångfald av studier inom t.ex. studenters och patienters lärande, digitalt lärande, blandat lärande, interprofessionellt lärande, professionell kompetens, professionell utveckling, kursutveckling, examination, kursutvärdering och studenters erfarenheter av teoretisk och klinisk utbildning. Som en viktig del av en levande forskningsmiljö erbjuds sektionens lärare regelbundet att deltaga i forskningsseminarier och ”journal clubs”.

Projektgemensamt forskningsprojekt

Studentcentrerat lärande i en blandad lärandemiljö – behov av lärandestöd för utveckling av digitala och kliniska färdigheter

Digitalisering i högre utbildning påverkar studenters lärande och därmed den kompetens de sedan använder i framtidens hälso- och sjukvårdsmiljöer. En blandad lärandemiljö utgörs av kombinationer av traditionellt lärande i fysiska miljöer och digitala miljöer. Utifrån kontexten utbildning av sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor finns därmed behov av att undersöka studenternas behov av lärandestöd och olika typ av färdigheter i denna blandade lärandemiljö.

Projektets övergripande målsättning och syfte är att identifiera och beskriva behov av stöd för lärande av digitala och kliniska färdigheter i blandade lärandemiljöer för sjuksköterske- och specialistsjuksköterskestudenter vid Karolinska Institutet. Projektet innehåller tre delar med olika syften som har kvalitativ och kvantitativ design med frågeformulär, kursvärderingar och intervjuer som datainsamling. Analys sker med kvalitativ innehållsanalys samt deskriptiv och analytisk statistik. Resultaten från de tre delprojekten avser att utgöra grund för utveckling av pedagogiska interventioner som främjar ett studentcentrerat lärande av digitala och kliniska färdigheter inom både teoretiska och verksamhetsintegrerade utbildningsmoment. Vidare förväntas resultaten ha implikationer för studenternas professionella yrkesutövning efter examen i en alltmer digitaliserad hälso- och sjukvårdsmiljö. Projektet har potential att i framtiden inkludera fler utbildningsprogram, för att exempelvis utveckla digitala utbildningsmoment för ökad interprofessionell kompetens.

Projektgruppens ledare

Profile image

Eva Broberger

Universitetslektor

Projektgruppens medlemmar

Monica Bergqvist

Universitetsadjunkt

Helen Conte

Universitetsadjunkt
+46852483603
Profile image

Carina Georg

Adjunkt
+46852483693
Profile image

Åsa Johansson Stark

Anknuten till Undervisning/Handledning
Profile image

Veronica Lindström

Anknuten till Forskning
Profile image

Lena-Marie Petersson

Lektor/Sjuksköterska
Profile image

Anna Carin Wahlberg

Universitetslektor
Profile image

Nana Waldréus

Universitetsadjunkt;Biträdande Lektor
AK
Innehållsgranskare:
Annica Karlsson
2023-09-27