Pilotstudien - Första hjälpen till psykisk hälsa

This page in English

MHFA

The Mental Health First Aid Training and Research Program (MHFA), som på svenska fått namnet Första hjälpen till psykisk hälsa, utformades år 2001 av Betty Kitchener och professor Antony Jorm i Australien. Under följande år har programmet utvecklats och utvärderats vetenskapligt och används nu i ca 20 länder runt om i världen.

Vad är Första hjälpen till psykisk hälsa?

Målsättningen med programmet Första hjälpen till psykisk hälsa är att rädda liv genom att öka allmänhetens kunskaper om psykiska sjukdomar, självmordsförsök och självmord.

Mer information om utbildningen finns på MHFA:s webbsida

Ungdomsversionen av MHFA (MHFA Unga)

Forsta Hjälpen till Psykisk Hälsa - UngaUngdomsversionen av MHFA är speciellt inriktad för vuxna som har kontakt med unga (mellan 12-18 år), som kan var föräldrar men också andra t ex lärare, övrig skolpersonal, socialarbetare, idrottsledare, m fl. Första hjälpen till psykisk hälsa ges till den unga person som behöver hjälp med psykiska problem eller med att hantera en akut psykisk kris, exempelvis självmordsbeteende, innan hen kan få professionell behandling.

Avsikten med första hjälpen till psykisk hälsa

  • Att rädda livet på en ung person som kanske kan skada sig själv
  • Att se till att den unga personen får professionell hjälp innan hans/hennes psykiska hälsa förvärras
  • Att underlätta ett tillfrisknande
  • Att hjälpa och stödja den unga person som har psykiska problem

Programmet Första hjälpen till psykisk hälsa lär ut

  • Hur man känner igen de olika symtom som karaktäriserar olika former av psykisk sjukdom och psykiska kriser
  • Hur man bäst tar kontakt med personen och inleder den första hjälpen
  • Hur man kan hjälpa personen att söka adekvat professionell behandling och andra former av stöd för sina besvär.

Regeringens uppdrag: MHFA Unga

Ett regeringsuppdrag lämnades över till NASP; Karolinska Institutet den 15 juni 2012 för att pröva ungdomsversionen av MHFA (Mental Health First Aid). Efter att NASP har erhållit rättigheterna för utbildningen från Australien, har man även anpassat och översatt materialet, utbildat ett antal huvudinstruktörer, samt utvecklat en infrastruktur som tillåter en snabb och effektiv spridning av utbildningsprogrammet inom Sverige. För pilotuppdraget har två län utvalts, Stockholms län och Jönköpings län. Inom Stockholms län har NASP, efter samråd med Nationella styrgruppen för suicidprevention, gett Föreningen Psykisk Hälsa i uppdrag att organisera val av instruktörer samt utbildningen av 1000 Första hjälpare. I Jönköping har NSPH (Nationell samverkan för psykisk hälsa) fått samma uppdrag.

Pilotprojektet finansieras inom ramen för regeringens handlingsplan PRIO Psykisk ohälsa - plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa.

Inför uppläggningen av båda dessa uppdrag (MHFA och MHFA Unga) har information delgivits de samarbetspartner och patientorganisationer som framgår av regeringsbeslutet och dessutom förankrades allt planeringsarbete, val av samarbetspartner, val av målgrupp, val av pilotlän etc med den Nationella Styrgruppen för Självmordsprevention som består av representanter för NASP, Stockholms läns landsting, Sveriges Kommuner och Landsting SKL, Svenska kyrkan, Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri, Socialstyrelsen, Rikspolisstyrelsen, Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd  SPES, Skolverket, Svenska psykiatriska föreningen, Uppsala Universitet, Statens folkhälsoinstitut samt Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa  NSPH.

Kontakt

Professor, senior

Danuta Wasserman

Enhet: Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa
E-post: Danuta.Wasserman@ki.se

PsykiatriUtbildningsprogram