MHFA - Första hjälpen till psykisk hälsa

Första hjälpen till psykisk hälsa är ett utbildningsprogram avsett för allmänheten. Tanken bakom programmet är snarlik den vid fysisk Första hjälpen-utbildning: Att ge kursdeltagaren kunskaper som tillåter denne att rycka in och ge en första hjälp tills den drabbade fått professionell hjälp.

MHFA Sweden logo

Mental Health First Aid (MHFA), på svenska benämnt Första hjälpen till psykisk hälsa, är ett utbildningsprogram som utvecklats i Australien. NASP utbildar instruktörer i Första hjälpen till psykisk hälsa – som i sin tur får behörighet att utbilda i Första hjälpen till psykisk hälsa. 

Instruktörsutbildning

Utbildningen ger dig behörighet till att organisera och ge egna Första hjälpen till psykisk hälsa-kurser. Som utbildad instruktör får du lära ut hur du känner igen och ingriper vid kriser, tar emot information och hur du bekräftar och uppmuntrar till att söka lämplig psykiatrisk hjälp. 

Bakgrund

Ökad kunskap om första hjälpen vid akut kroppsskada och HLR har bidragit till att allmänheten vet en hel del om kroppsliga sjukdomar och åkommor – och använder dessa kunskaper för att rädda liv. Kunskapsnivån är emellertid relativt låg när det gäller psykiska sjukdomar och besvär, vilket kan förstärka negativa fördomar och stigmatisera. Vanligt förekommande fördomar är att personer med psykisk sjukdom är farliga, galna eller oberäkneliga och att det inte finns adekvat eller lämplig behandling att få. Därför händer det att omgivningen ibland undviker att uppmärksamma när någon har psykiska problem eller så undviker personen att själv söka hjälp. Oförståelse hindrar ofta den drabbade både från att söka hjälp i tid, och från att söka rätt sorts hjälp.

Utbildningens mål

MHFA har som mål att öka den allmänna kännedomen om psykisk ohälsa, psykiska sjukdomar och besvär och på så sätt bemöta de negativa fördomar som finns och minska stigmatisering – men framförallt sprida kunskap om hur man kan hjälpa och stötta en person med psykisk ohälsa.

Upplägg

Instruktörsutbildningen vänder sig till personer som vill arbeta som instruktörer och hålla i kurser om Första hjälpen till psykisk hälsa. Utbildningen omfattar en veckas heltidsutbildning och därefter finns möjlighet till efterföljande handledning. Som utbildad instruktör får du behörighet till att organisera och utföra egna Första hjälpen till psykisk hälsa-kurser. Vid utbildningstillfället får du en instruktiv och detaljerad manual i Första hjälpen till psykisk hälsa. I utbildningsmaterialet ingår även filmavsnitt och gruppövningar.

Som standard ges MHFA instruktörsutbildning med inriktning mot Vuxna. Denna inriktning ger behörighet att ge kurser inom samtliga tre inriktningar; Vuxna, Ungdom och Äldre. Det innebär att fokus under instruktörsutbildningen läggs på genomförande och material för inriktningen Vuxna. Dock berörs både Ungdom respektive Äldre med en kortare genomgång, med fokus på de moment som skiljer sig från Vuxen-inriktningen. Om fokus istället läggs mot Ungdom eller Äldre gäller samma upplägg.

Valet av fokus bör utgå ifrån de deltagare som önskar gå utbildningen. Fokus på Ungdoms-programmet tar upp moment som är anknutna till åldrarna 12–18 år och passar därför bäst för dem som arbetar inom skola eller annan ungdomsverksamhet. Fokus på Äldre-programmet belyser aspekter på åldrarna efter 65 år och passar därför bäst för dem som arbetar inom äldrevård. Vuxenprogrammet omfattar i stort sett samtliga åldrar men belyser endast kortfattat ungdomsåren och de äldre åren.

Utdrag ur utbildningsinnehållet

  • Utbildningen ger en god överblick om förekomsten av olika former av psykiska besvär och sjukdomar i Sverige. Som kursdeltagare får du ingående kunskap om de tecken och symtom som finns vid olika psykiska sjukdomstillstånd särskilt depression, självmordsnärhet, psykossjukdomar och ångesttillstånd och om vilken behandling som finns.
  • Utbildningen ger kunskap om hur du känner igen och kan ingripa vid kriser som exempelvis självskadebeteende, självmordsnärhet, panikattacker, trauma och akuta psykostillstånd.
  • Utbildningen lär ut hur du tar emot information, bekräftar och uppmuntrar till att söka lämplig psykiatrisk hjälp och att uppmuntra användandet av olika självhjälpsstrategier.
  • Programmet är baserat på vetenskaplig evidens och experter och sakkunnigas gemensamma rekommendationer.

Behörighet för att bli instruktör

Utbildningen riktar sig till personer med människonära yrken exempelvis personal inom socialtjänsten, skolan, polisen, kriminalvården, brandkåren, individ-, familje- och äldreomsorgen, stöd för personer med funktionsnedsättning, ambulanspersonal och distriktssjuksköterskor men även till den ideella sektorn och allmänheten. Kraven för att bli en instruktör är att ha en egen god social funktion, förmåga att kommunicera och fungera som lärare och att ha en positiv attityd till personer med psykiska problem.

Litteratur

Manual(er) delas ut i samband med utbildningen. 

Pris

24 500 SEK exklusive moms/deltagare. 

Anmälan och kursutbud

För intresserade av plats på öppen Instruktörsutbildning MHFA erbjuds utbildningstillfällen via Karolinska Institutet Uppdragsutbildning.

Beställ omgång av Instruktörsutbildningen Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA)

Du som arbetsgivare kan välja att beställa en eller flera omgångar av Instruktörsutbildningen Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA) för personal på din arbetsplats. Utbildningen kan genomföras lokalt på er arbetsplats eller på annan lämplig plats/ort eller i KI:s lokaler i Stockholm för grupper om 16-20 personer. Den beställda utbildningen följer samma upplägg som den öppna utbildningen. Beskrivning om hur du beställer en omgång av MHFA

Kontakt: Instruktörsutbildning

Projektledare

Oliver Bartsch

Telefon: 070-616 23 99

E-post: oliver.bartsch@ki.se

 

För anmälan och utbud av utbildningstillfällen kontakta KI Uppdragsutbildning:

Richard Markstedt, richard.markstedt@ki.se, +46852486546

 

För frågor gällande Canvas (inloggning) eller certifikat kontakta mhfa@ki.se

Första hjälpen till psykisk hälsa 

Kursen Första hjälpen till psykisk hälsa ges i tre olika versioner; vuxen, ungdom och äldre, och utförs av utbildade instruktörer.

Första hjälpen till psykisk hälsa – Vuxen (standard)

Första hjälpen-kursen är en 12-timmars kurs. Kursen kan delas upp i moduler om 3 timmar, anpassat efter deltagarnas möjligheter att avsätta den tid som behövs. Kursen lär ut om de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna och hur tecken på olika slag av psykiskt lidande kan vägleda oss att upptäcka, ta kontakt och hjälpa till på rätt sätt. Som Första hjälpare får du lära dig att stödja och uppmuntra en drabbad person tills ett tillfälligt kristillstånd är över eller tills personen fått lämplig professionell hjälp. Kursen lär ut en handlingsplan. Den lär också ut var det lokalt går att söka professionell hjälp. I kursen ingår träningsmoment, gruppövningar och åskådliggörande filmer.

Första hjälpen till psykisk hälsa – Ungdom

Första hjälpen till psykisk hälsa med särskild inriktning mot ungdomar berör åldersgruppen 12-18 år. Kursen, som totalt sett är 14 timmar lång, är avsedd för vuxna som i sin vardag har nära kontakt med ungdomar, exempelvis skolpersonal, socialtjänstpersonal eller föräldrar/vårdnadshavare. Förutom beskrivning av de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna finns ett avsnitt om ungdomsutveckling, ett om ätstörningar och ett om reaktioner vid traumatiska händelser hos ungdomar. Huvudmålet är att lära ut en handlingsplan som inriktar sig mot mötet med en ung person i kris eller som visar tecken på psykisk ohälsa. Programmet är översatt till svenska och anpassat till svenska förhållanden.

Första hjälpen till psykisk hälsa – Äldre

Första hjälpen till psykisk hälsa för äldre har tagits fram i Sverige. Kursens mål är att vidga kunskapen om psykisk ohälsa bland äldre personer från 65 år och uppåt. Kursen är 12 timmar och behandlar åldrande och olika kristillstånd som är vanliga hos äldre men också olika psykiatriska sjukdomar och hur du kan upptäcka dessa. I kursen behandlas även demenssjukdomar, Parkinsons sjukdom, konfusion/delirium, samt matproblem och undernäring. Fokus i programmet är, som i övriga MHFA-kurser, handlingsplanen och bemötandet av en äldre person med psykiska problem.

Boka en kurs

Utbildade instruktörer finns i hela Sverige och är sorterade efter län i vår instruktörslista. Du tar själv kontakt med en utbildad instruktör och bestämmer hur upplägget ska se ut för er. 

Är du instruktör och vill uppdatera/radera/addera uppgifter i instruktörslistan, gå in på canvas för att hitta ytterligare information. Om du har några frågor gällande Instruktörslistan vänligen kontakta Gabriella Jansson, gabriella.jansson@ki.se

Inköp av manualer

Manualer till kurser beställs hos avtalat tryckeri: Beställning av manualer.

Pris: 390 kr exklusive moms per manual, fraktkostnad tillkommer.

Normalt tar en beställning cirka 5 arbetsdagar att leverera. Detta kan skilja sig i olika delar av Sverige beroende på geografiskt avstånd och speditör/leverantör.

Informationsmaterial

MHFA Australien

Mental Health First Aid International, lokaliserat i Australien, är en ideell organisation som utvecklar, levererar och utvärderar ackrediterade utbildningsprogram för psykisk hälsa. Mental Health First Aid-programmet startades i Australien 2000 och har sedan dess utvecklats till en global rörelse som utförs av en aktiv gemenskap bestående av licensierade leverantörer i 30 länder. Hittills har över 4 miljoner människor världen över utbildats. Besök Mental Health First Aid för mer information.

Videomaterial